There are no advertisements in the Abu Dhabi yet
https://avalanches.com/ae/abu_dhabi_peoples_blood_donation_army969586_01_11_2020

*_People's Blood Donation Army_*

ജനകീയ രക്തദാന സേന (PBDA)

===========================

UAE ദേശീയ പതാക ദിനത്തോട് അനുബന്തിച്ചു ജനകീയ രക്തദാന സേന (PBDA) 03-11-2020 ചൊവ്വ വൈകീട്ട് 5:00pm മുതൽ അജ്മാൻ LULU Hypermarket പരിസരത്ത് വെച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്...


UAE യിൽ ഉള്ള മുഴുവൻ സഹോദരീ... സഹോദരങ്ങളുടെയും മഹനീയ സാന്നിധ്യം സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.....


Time: 5:00pm to 9:30pm


Date: 03-11-2020


Venue: LULU Hypermarket AJMAN

More Information


Noorudheen

0551114402


Sujith

0504492418


Mahroof

0559354945


Nisamudheen

0552781440

____________________________


ഷെരീഫ് കൈനിക്കര

(PBDA UAE chief Coordinater)

00971569717674

9567227737


*_Team PBDA_UAE_*

Show more
0
44
https://avalanches.com/ae/abu_dhabi_from_0_to_ceo_836792_23_09_2020

A true humble and hardwork story always the fruit of nature is the sweetest started as an simple salesman then a full time secretary and CEO & Managing Director of Multiple companies Mr. Showrab Ahmed Shubow here in Abu Dhabi UAE.

he's the most humble guy i have ever meet.

always a smile on his face dealing with client or not he will keep that heart warming smile on his face truly a heart winning person he helps out everyone who ever are in needs of solutions just visit his office and he welcome you with love and respect, in this world where everyone is busy to make money just for themselves by hurting others even though it seems like it's going to be the end of the world. he will try to make you gain profits first. always smiling and saying if i help someone today god will send someone to help when i need it tomorrow.

Show more
0
25
https://avalanches.com/ae/abu_dhabi__dhaka_a_rebound_in_garment_orders_after_demand_crashed_during_spring833216_22_09_2020

DHAKA: A rebound in garment orders after demand crashed during spring shutdowns is helping to revive the Bangladesh economy.

Apparel makers, the country’s main export industry, say they are looking ahead to Christmas orders from the US and other major markets.

Remittances from Bangladeshi workers employed overseas have also recovered, helping to relieve pressures from a pandemic quasi-shutdown during the spring.The Asian Development Bank reported this week that the economic comeback was encouraging. It is forecasting the economy will grow at a robust 6.8% annual pace in the fiscal year that ends in June if current conditions persist.

That’s a much brighter outlook than in April-May, when global clothing brands suspended or cancelled orders worth more than $3 billion, affecting about 4 million workers and thousands of factories.

“At the moment we can say that the ready-made garment industry has been able to regain its growth trajectory upward compared to March-May,” Rubana Huq, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, or BGMEA, told The Associated Press.

“As economies in the West were turning around we were successfully able to get the buyers back to the negotiating table, which is why 80% to 90% of the $3.18 billion in cancelled orders have been reinstated,” she said.

Bangladesh earns about $35 billion annually from garment exports, mainly to the United States and Europe. The industry is the world’s second largest after China’s.

Bangladesh’s exports rose 0.6% to $3.9 billion in July, after plummeting 83% to $520 million in April. Imports, which are reported on a quarterly basis, began recovering earlier, rising 36% in May-June.

In August, exports rose 4.3% from a year earlier, to $2.96 billion, mostly driven by apparel shipments, according to the government’s Export Promotion Bureau. Garment shipments totalled $5.7 billion in July and August.

“The garment sector is making a good comeback. Our agriculture is doing well. Remittances are coming. These all are good signs for the economy,” said Ahsan H. Mansur, executive director of the Policy Research Institute, a think tank in Dhaka.

“The pace of the recovery is clearly visible. But challenges have been there too. The pace of the recovery will depend on how the pandemic behaves in the West over the next few months,” Mansur said.

That’s the inestimable question facing everyone.

As of Thursday, Bangladesh had reported more than 342,000 confirmed coronavirus infections and 4,823 deaths. The country confirmed its first positive case on March 8.

Some experts say the actual number of infections is higher than the official count. The garment industry says few workers in its factories have fallen ill thanks to precautions such as employing fewer people on the production lines and imposing safety guidelines. The government imposed a nationwide lockdown on March 26, and the garments sector was closed for nearly three months, reopening only gradually.

The country director for the ADB, Manmohan Parkash, said the government has managed the crisis well, “with appropriate economic stimulus and social protection measures.”

“We are encouraged by the increase in exports and remittances, and hope the recovery will be sustained, which will help in achieving the projected growth rate,” Parkash said.

Show more
0
37
https://avalanches.com/ae/abu_dhabi_a_good_listener_is_a_good_spiker_774667_06_09_2020

A good listener is a good spiker

a good talker is a good explainer

we explain to make things clear and when the vision is clear then the how ? becames explained.

0
35
https://avalanches.com/ae/abu_dhabi_righting_a_wrong_and_rewriting_a_racist_legacy774666_06_09_2020

Righting a wrong — and rewriting a racist legacy

Law professors fought for a decade to clear the name of Lee Arthur Hester, the boy pictured here shortly after his arrest in the 1961 slaying of one of his teachers in Chicago. (Chicago Tribune)

By DEL QUENTIN WILBERSTAFF WRITER

SEP. 5, 20205 AM

  • Facebook
  • Twitter
  • Show more sharing options

CHICAGO — Law professor Steven Drizin had seen it again and again, and it pained him: Prosecutors wielding a decades-old legal case to justify a juvenile’s confession to a serious crime. Illinois vs. Hester, as a colleague put it, also “smelled bad.”

It seemed probable that Lee Arthur Hester, the case’s Black 14-year-old defendant, had falsely confessed to fatally stabbing a white teacher. As they dug into the 1961 conviction, Drizin and colleagues at Northwestern University became convinced Hester had been railroaded by racist authorities, an injustice that controlled the fate of many boys and girls in the years to come.

Clearing Hester’s name would not be easy. Evidence had vanished. Key witnesses had died.

Also, this case wasn’t about freeing Hester from prison. He was paroled in 1972, meaning there would be no public pressure to save a man from death row. But in the face of such an obvious wrong, they thought they had to try.

“There is no expiration date on justice. It’s not like a carton of milk,” Drizin said. “So many false confessions were taken from young African American boys and men in this city. It’s not just a problem that started in the 1970s, 1980s or 1990s. There is a long, long history here. And Lee Arthur’s case was an important part of that history.”

The front page of the Chicago Tribune the day after Lee Arthur Hester, a Black 14-year-old, is arrested in the slaying of a white teacher at his school.(Chicago Tribune)

Drizin, 59, is co-director of Northwestern University Law School’s Center on Wrongful Convictions and looks and acts every bit the law professor — he wears spectacles, has gray receding hair and speaks in careful, complete paragraphs.

The professor has helped exonerate at least 20 men and women convicted of serious crimes; he specializes in unwinding false confessions by juveniles, especially those by African Americans in Chicago who were victims of racist police practices.

Drizin decided to look into the Hester case in 2010 after discussing it with a Northwestern colleague, Thomas F. Geraghty, who had long doubted police arrested the right suspect. Working out of his cluttered office overlooking Lake Michigan, Drizin began exploring the case’s history.

Steven Drizin, a Northwestern University law professor, spent a decade seeking to clear the name of a man he believed was falsely accused of murder when he was 14. (Holden Blanco )

Hester had been quickly arrested in the April 20, 1961, stabbing and rape of one of his favorite teachers, 45-year-old Josephine Keane, in a storage room at their school, Lewis-Champlin, on this city’s South Side.

In just a few decades, Lewis-Champlin had gone from a nearly all-white to all-Black student body, mirroring seismic demographic changes across Chicago. The killing touched a nerve, particularly among whites anxious about Blacks moving into their neighborhoods.

The slaying and arrest were intensely covered by Chicago’s newspapers and radio stations. The Chicago Tribune ran a story about Hester’s arrest on the front page, next to articles about the failed Bay of Pigs invasion and a speed record set by the X-15 jet. The city’s other newspapers published a photo of Keane’s corpse in a body bag and an article about how teachers “had been fearful for some time of a growing danger a number of them face in schools in certain areas of the city.”

Column One

A showcase for compelling storytelling from the Los Angeles Times.

More Stories

Tensions did not die down. Not six months after Hester’s arrest, Black and white spectators packed shoulder to shoulder in a Chicago courtroom to witness the trial. “It was impossible to ignore the rank overtones of racism” among whites convinced of Hester’s guilt, reported the Chicago Defender, a Black-run newspaper.

As Drizin combed newspaper archives, the professor was struck by how Hester was portrayed in the media. Photos revealed a boy so slight his clothes hung on him like he was a coat hanger. Even so, a newspaper described him as a bully and “strong as an ox.”

ADVERTISEMENT


Hester was convicted after a two-week trial — the jury had one Black member and 11 whites — and sentenced to 55 years in prison. The youth lost his appeals. In an unexpected twist, Drizin discovered Hester’s lawyers argued before the Supreme Court that the youth’s confession should have been suppressed and his conviction overturned. For reasons lost to history, the justices declined to issue a ruling. (Under a 2017 Illinois law, police can no longer question someone in Hester’s circumstances without a lawyer present.)

Drizin met Hester through Jerome Feldman, a lawyer who defended the boy in 1961. Feldman, who has since died, told Drizin he had never wavered in believing Hester was innocent and they had become lifelong friends.

A gospel singer who did odd jobs for a living, Hester reaffirmed his innocence and explained he had not allowed the conviction to derail his life. Paroled early for good behavior, Hester had kept his conviction secret from his own children. Now 73, he declined to comment for this story.

Hester agreed to allow Drizin and his Northwestern colleagues — including Laura Nirider, the 38-year-old co-director of the wrongful conviction center — to wage a legal battle to clear his name.

ADVERTISEMENT


(Drizin and Nirider would attain some fame for their unsuccessful effort to toss the conviction of Brendan Dassey, who at 16 confessed to a participating in the rape and killing of Teresa Halbach in 2005, a crime featured in the hit Netflix documentary “Making a Murderer.”)

The Chicago Tribune front page reporting the conviction in the case. (Chicago Tribune )

Drizin and Nirider soon obtained reports that revealed how Hester had come under the police microscope. Investigators were convinced a Black student was responsible, and detectives, including one who was later convicted of drug trafficking, zeroed in on Hester. The boy was an easy target — a fifth-grader with below-average intelligence who white teachers reported had behavioral problems.

Detectives noticed Hester had what they thought was a lipstick smudge on his collar and a blood spot on his trousers. He was taken to a juvenile detention center to be questioned, without a lawyer or parent in the room.

ADVERTISEMENT


Hester at first maintained his innocence. But police were relentless. They lied about the crime scene, about the evidence, about allowing Hester to go home to his mother if he just confessed, the boy testified. After hours spent alone in what Hester called a “dark dungeon room,” he admitted he had killed and sexually assaulted Keane.

The confession made no sense to the Northwestern professors. The boy claimed he stabbed Keane in the back by accident after tripping over some books. He stumbled again and struck her a second time in the back; the teacher actually was stabbed in the chest and right side. Hester’s description of the sexual assault did not correspond to evidence collected from the scene.

The professors were puzzled by how police could believe that a boy, 6 inches shorter and 35 pounds lighter than Keane, overpowered the teacher, stabbed her, raped her and calmly returned to class, with no one the wiser.

In their research, Nirider and Drizin even uncovered a better suspect — a white engineer at the school who had a history of institutionalization and was sent to a mental health facility after Hester’s arrest. They obtained government reports that further revealed the engineer was a violent paranoid schizophrenic. The man had beaten his wife and children and was reported to be a religious fanatic obsessed with sex.

ADVERTISEMENT


The Northwestern team sought to have the conviction thrown out, but prosecutors fought their efforts. In 2015, a judge denied the lawyers’ request, ruling their arguments were based on nothing more than “speculation, rumor and sympathy.”

Prospects for Hester seemed dim until the next year when Kim Foxx, a political progressive, won election to become Cook County’s top local prosecutor. One of her first actions was to beef up a unit tasked with reviewing problematic prosecutions and throwing out wrongful convictions.

Drizin saw an opening and sought out a former U.S. attorney, Patrick Fitzgerald, who had expressed interest in reversing wrongful convictions.

Fitzgerald, a former top federal prosecutor in Chicago who handled or oversaw some of the Justice Department’s most high-profile criminal cases, agreed to review the files.

ADVERTISEMENT


“This was an important gut check for us,” Drizin said. “He doesn’t come from our background. He is a prosecutor who puts people away.”

Patrick Fitzgerald, a former U.S. attorney who had expressed interest in reversing wrongful convictions, agreed to review the Hester case. (Tim Boyle / Getty Images)

The former prosecutor agreed with the Northwestern team’s assessments, and penned a crisp 29-page letter to Foxx’s office that poked holes in the boy’s confession and savaged the junk science that prosecutors used to link Hester to the crime. He also methodically laid out the case against the engineer.

Mark Rotert, who at the time led Foxx’s Conviction Integrity Unit, was impressed. After reviewing the files, Rotert and his attorneys concluded they would never have prosecuted Hester — the entire case was a mess.

ADVERTISEMENT


“The thing that grabbed me at the beginning reading through it was the confession struck me as implausible,” Rotert said. “And I don’t think the police did a damned thing to investigate this murder once they put Lee Arthur into a police car. They missed a much better suspect. And the science has been discredited. There was nothing here.”

In May 2019, Rotert petitioned a court to toss the conviction. A judge agreed.

A more difficult decision for prosecutors loomed. Hester’s lawyers asked Foxx to not oppose their request for a certificate of innocence. Such a certificate, issued by a judge, would establish Hester was actually innocent, allowing him to obtain about $200,000 in compensation from the state for his time behind bars.

ADVERTISEMENT


Prosecutors often did not support issuing such certificates unless evidence of innocence was concrete and overwhelming; Hester’s case did not seem so clear-cut. But as Foxx reviewed the files and arguments, she came to a conclusion. “Justice requires us even in the murkiest and oldest of cases to do what is right,” Foxx said. Prosecutors did not oppose the motion.

Justice came in January. In the same building where a grade-schooler six decades earlier had displayed no emotion when a jury found him guilty of murder, an old man wept as a judge declared his innocence, and recast the racist legacy of Illinois vs. Hester.

WORLD & NATIONCOLUMN ONE

Newsletter

Must-read stories from the L.A. Times

Get all the day's most vital news with our Today's Headlines newsletter, sent every weekday morning


Show more
0
94
https://avalanches.com/ae/abu_dhabi__a_benevolent_bangladeshi_business_man_who_has_multiple_business_in_th310769_21_05_2020

A benevolent Bangladeshi business man who has multiple Business in the UAE to support those in need.

Said this ''Yes we are in difficult times dosen't mean we should stop the world is facing challenges and solving challenges is us Humans speciality.

Showrab Ahmed Shubow, CEO of The Perfect Time Global Administrative & Consultancy, is believed to be the first Bangladeshi Owned Consultancy in Abu Dhabi who has made it their Mission and vision to bring more to the economy of UAE.

Mr Showrab, 26, was brought up to middle east at a very young age had real struggle growing up a family of 4 they all lived in one small room and all this success he says that it wouldn't have been if it wasn't for his mother who is a Business Development Manager at Musrique Bank in Abu Dhabi

The Company did so good in quarterly last year that he planned to open Restaurant but Unfortunately of 2020 due to the pandemic the project was put to hold but he says that he will not giveup this pandemic will end and it will happen and when that happens he will with his open arms invite more Works and economy to the UAE market.


Show more
0
158
Other News United Arab Emirates
https://avalanches.com/ae/dubai_the_best_investment_you_can_make_is_in_yourself_warren_buffet_we_4004759_01_09_2022

"The Best Investment You Can Make Is In Yourself"

-WARREN BUFFET"


We as parents play a major role in our child's life, we do face complications. Yet we can overcome them by switching to other practices.


Some of the "Brilliant" ideas! are to modify.

1. Check List

a. daily

b. weekly

2. New habit rules

a. No phones at the dinner table

b. Develop a new hobby instead of screen time.

c. Complete all the chores before screen time.

d. For stubborn kids set with one a time rule, do at least 1 school task before screen time or gaming.

e. Only half an hour of screen time is allowed.

f. Screen time only on weekends.

g. For toddlers instead of screen time let's dress- up, bake cookies, wash toys and bikes, fly a kite, let them paint your nails, and pick out a good storybook together.


3. Set remainders in the Alexa app

a. Picking and drop time for the kid

b. instead of screen time play soothing and calm music and stories.


4. Start your morning with

a. Positivity

b. Gratitude

c, Smiles, and Hugs


5. Plan a day/night prior

a. Uniform

b. Extra pair of clothes

c. Backpack, healthy snacks.

Show more
0
19
https://avalanches.com/ae/dubai__1931176_18_04_2022

تقطعت السبل بالعشرات من الطائرات الخاصة المرتبطة بحكام القلة الروسية الخاضعين للعقوبات في مطار دبي (الإمارات العربية المتحدة).

يشار إلى أنه بعد فرض العقوبات ، نقل الملاك الروس طائراتهم إلى دبي ، لكنهم من الناحية العملية لن يتمكنوا من مغادرة المطار.


وقالت فريستريم إيركرافت ، الرئيس التنفيذي لشركة سمسرة الطيران فريستريم إيركرافت ليمتد في لندن: "نقل كل الروس طائراتهم إلى دبي لأن دبي ليست متورطة في العقوبات". علي رضا الإتحاد.


وفقًا لشركة الاستشارات WINGX ، اعتبارًا من 6 أبريل ، كان هناك 30 طائرة خاصة في دبي ، الدولة الرئيسية منها روسيا. على وجه الخصوص ، لوحظت شركة بوينج في المطار. 787 دريملاينر بقيمة 250 مليون دولار ، مملوكة لحكم القلة الروسي رومان أبراموفيتش ؛ Gulfstream G650ER ، المرتبط بمالك "Magnitogorsk Metallurgical Plant" فيكتور راشنيكوف ؛ Embraer SA ورجل الأعمال الروسي Mikhail Gutseriev و Bombardier Inc. BD700 جلوبال إكسبريس الملياردير أركادي روتنبرغ.


تم تسجيل حوالي 90 طائرة أخرى عالقة في دول مختلفة من العالم. من غير المعروف في هذا الوقت ما الذي سيفعله بعد ترك المنصب. ذكرت وول ستريت جورنال أن تكلفة وقوف السيارات في مطار دبي تبلغ حوالي 1000 دولار في اليوم.


تظهر صور الأقمار الصناعية من American Planet Labs PBC أن عدد الطائرات الروسية الخاصة المتوقفة في دبي ازداد تدريجياً بين 16 فبراير و 3 أبريل.

Show more
0
28
https://avalanches.com/ae/dubai__1931175_18_04_2022

الإمارات العربية المتحدة ، التي لم تفرض عقوبات ، هي واحدة من الشركاء الأمريكيين القلائل المستعدين لإصدار تأشيرات دخول للروس.

تقوم الشركات الأمريكية بنقل موظفيها من روسيا إلى أكبر مدينة من حيث المساحة والسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) - دبي.

تقوم الشركة ، باستخدام أحد ممرات الطيران القليلة من موسكو ، بنقل الموظفين من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة ، وهو أمر جيد للدولة الخليجية حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي.


الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الشركاء الأمريكيين القلائل المستعدين لإصدار تأشيرات دخول للروس غير المصرح لهم ، حتى لو استمرت روسيا في خوض حرب مع أوكرانيا.


وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه الخطوة ، فإن بنوك وول ستريت مثل JPMorgan Chase & Co. هي من بين الشركات. وشركة Goldman Sachs Group Inc. ، وهي شركة خدمات احترافية تابعة لشركة McKinsey & Co. ومجموعة Boston Consulting ، وكذلك Google من Alphabet Inc.


تدفق العمال مثل الإمارات. تجنب إلى حد كبير انتقاد الغزو الروسي ولم يطبق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. تستمر الرحلات الجوية بين دبي والمدن الروسية التي تديرها شركات طيران إماراتية ، حتى لو كان المجال الجوي الأوروبي مغلقًا إلى حد كبير أمام الخطوط الجوية الروسية.


من المرجح أن يؤدي تدفق الروس والأشخاص من جنسيات أخرى العاملين في الشركات الدولية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. أصبحت المدينة واحدة من المدن القليلة في العالم خلال جائحة الفيروس التاجي الذي خفف من قواعد التأشيرة ورحب بالمواهب الأجنبية.

قال تريفور ماكفارلين ، مؤسس Emerging Markets Intelligence and Research ، التي تدير الشبكة: "تمنح معظم الشركات مواهب موسكو ببساطة فرصة العمل من أي مكان ، ويختار البعض دبي وينقل البعض الآخر مكاتب كاملة في الإمارات العربية المتحدة". للمديرين وموظفي الخدمة المدنية.


ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على استفسارات حول كيفية مساعدة الشركات في نقل موظفين من روسيا.


قال أشخاص مطلعون على الشركة إن شركة فيزا ، التي عرضت نقل جميع موظفيها البالغ عددهم 210 موظفًا الذين يعيشون في روسيا ، تنقل بعضهم إلى مكاتبها في دبي.


تقدم الشركات الاستشارية مثل Kearney و Alvarez & Marsal ، التي توسعت في الخليج العربي في السنوات الأخيرة ، للموظفين فرصة للانتقال ، كما يقول أشخاص مطلعون على عملهم.


قال أشخاص مطلعون على تغييرات البنك إن بنك جولدمان نقل حوالي 40 موظفًا إلى دبي من روسيا. كما قامت بنوك خارج الولايات المتحدة ، مثل روتشيلد وشركاه في باريس ، بنقل موظفيها إلى دبي.


قال أحد معارف الشركة إن شركة المحاماة البريطانية Linklaters LLP تنقل 120 شخصًا ، من بينهم محامون وموظفو دعم ، من روسيا ، وبعضهم ينتقل إلى دبي.

Show more
0
27
https://avalanches.com/ae/dubai__1927824_12_04_2022

طلبت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، ذراع الشحن والخدمات اللوجيستية البحرية ، شركة أدنوك للإمداد والخدمات (أدنوك إل آند إس) ، ناقلتي غاز مسال جديدتين. ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء ، وفقا لتقارير ترند مشيرة إلى تاس.


سفينتين بسعة 175 ألف متر مكعب. م ، ستصبح جزءًا من أسطول أدنوك L&S بحلول عام 2025. سيتم بناؤها في حوض بناء السفن الصيني جيانغنان (حوض جيانغنان لبناء السفن) في شنغهاي.


وتجدر الإشارة إلى أن الاستحواذ على ناقلات غاز أكبر وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة سيسمح للشركة الإماراتية بتلبية الطلب المتزايد للعملاء وتقليل التأثير على البيئة. وبالتالي ، وفقًا لـ ADNOC L&S ، ستعمل التكنولوجيا الحديثة للمحركات البحرية على تقليل انبعاثات المواد الضارة بشكل كبير ، وسيقلل نظام تزييت الهواء المبتكر من استهلاك الوقود بنسبة 10٪ على الأقل.


ونقلت الوكالة عن عبد الكريم المصعبي ، المدير العام للقسم ، قوله: "يعد توسيع الأسطول جزءًا مهمًا من استراتيجية أدنوك للاستثمارات والخدمات حتى عام 2030. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعد هذا المشروع في تعزيز التعاون مع شركائنا الصينيين".


قال لين أوو ، المتحدث باسم حوض جيانغنان لبناء السفن: "نحن ملتزمون بالقيام بعملنا مع الامتثال الكامل للمعايير الدولية وتحقيق مستوى عالٍ من الرضا لعملائنا من الإمارات العربية المتحدة".


تمتلك أدنوك L&S أكبر أسطول من سفن الشحن والقوارب وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط. يعمل القسم في نقل وتسليم النفط الخام والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.


في عام 2020 ، أطلقت إدارة أدنوك للإستشارات والخدمات اللوجستية برامج استراتيجية لتنويع أسطولها ، وتوسيع نطاق خدماتها ، وضمان نمو الطاقة الإنتاجية لأدنوك. وهكذا ، على مدار العامين الماضيين ، استحوذت الشركة على 16 سفينة بحرية ، بما في ذلك ثماني ناقلات عملاقة (فئة ناقلة نفط عملاقة ، ناقلة خام كبيرة جدًا).

Show more
0
51
https://avalanches.com/ae/dubai__11_1927823_12_04_2022

دبي في 11 أبريل / وام / قال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة إن دولة الإمارات استضافت إحدى أفضل بطولات المبارزة الدولية في العالم باستضافتها بطولة العالم للمبارزة والناشئين. بطولات (دبي 2022).


نظم الحدث اتحاد الإمارات للمبارزة بمشاركة 1664 رياضياً من 103 دولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الفترة من 2 إلى 10 أبريل في مجمع حمدان الرياضي تحت رعاية رئيس مجلس دبي الرياضي. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.


وأنهت الإمارات البطولة متصدرة جدول الميداليات بـ 15 ميدالية في 18 حدثا.


وفاز المنتخب المصري بآخر ميدالية ذهبية في مسابقات IPE Armament Teams للمشاركين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا ، فيما فاز الفريق الأمريكي بالميدالية الفضية والفرنسي بالميدالية البرونزية.


وقال الشيخ سالم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن البطولة مكملة لنجاح الرياضة الإماراتية والمبارزة.


"بصفتي عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة ، وبعد إقامة البطولة وتلقي إشادة من جميع أعضاء الاتحاد الدولي للمبارزة والوفود المشاركة ، أؤكد أن هذا الحدث سلط الضوء على شعبية المبارزة ، وسنعتمد على ذلك في المستقبل القريب كدافع لتحقيق حلمنا وتحقيق دورة الالعاب الاولمبية ".


وأشار الشيخ سالم إلى أن نجاح الدولة وخاصة تنظيم الحدث ومستوى المشاركين كان مصدر ثناء ، مبينا رغبته في تمكين ودعم الكادر الشاب من الاتحاد من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين. العاملين.

Show more
0
26
https://avalanches.com/ae/dubai__lpg_1927822_12_04_2022

بدأ بناء أول ناقلة غاز البترول المسال ذات السعة الكبيرة (LPG) في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (بام) أن الناقلة يتم بناؤها من قبل شركة الصير مارين من أبو ظبي.


سيتم بناء السفينة المسماة Lucky Gas بحلول مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط شركة الصير مارين لإنشاء ناقلة غاز أخرى في مايو 2022 ، والتي سيتم بناؤها بحلول يونيو 2023. وستكون كل ناقلة قادرة على حمل ما يصل إلى 86 ألف متر مكعب من غاز البترول المسال.


كما ورد أن شركة الصير البحرية تخطط لزيادة أسطولها إلى 20 سفينة وتستكشف إمكانية شراء ناقلات البضائع السائبة والناقلات لنقل النفط والغاز المسال.


الصير مارين هي شركة تابعة لشركة الاستثمار العالمية القابضة الدولية (أبو ظبي). خاصة بالنسبة لبناء ناقلتي غاز جديدتين كبيرتي السعة ، أنشأت شركة الصير مارين مشروعًا مشتركًا العام الماضي مع شركة BGN الدولية في دبي ووقعت بعد ذلك عقدًا مع شركة Hyundai Heavy Industries Group الكورية الجنوبية.

Show more
0
27
https://avalanches.com/ae/dubai__1927821_12_04_2022

أصبح مدرب "العين" الأوكراني سيرجي ريبروف أفضل مدرب لبطولة الإمارات العربية المتحدة في مارس ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للنادي.


وقدمت هذه الجائزة للأخصائي البالغ من العمر 47 عامًا للمرة السابعة على التوالي منذ أغسطس. في مارس ، خاض "العين" أربع مباريات: اثنتان - في البطولة ، واثنتان - في الكأس. بالنتيجة ثلاث تعادلات وانتصار بالإضافة إلى بلوغ نهائي كأس الدوري.


تحت قيادة ريبروف ، يواصل العين قيادة بطولة الإمارات بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقه ، الوحدة.

Show more
0
35
https://avalanches.com/ae/dubai_the_us_military_intervened_on_monday_to_help_the_united_arab_emirate1905596_24_01_2022

The U.S. military intervened on Monday to help the United Arab Emirates thwart a missile attack by rebels in Yemen on an air base where about 2,000 American personnel are stationed, U.S. and Emirati officials said.


The attack marked a sharp escalation in tensions as it was the second in a week aimed at the United Arab Emirates, which is part of the Saudi-led coalition that has been at war with the Iran-backed Houthi rebels in Yemen for years. Though the Houthis frequently target Saudi Arabia, which borders Yemen, strikes aimed at the Emirates had been rare until recently, as have American interventions like the one on Monday, and the country has been considered a safe haven in a tumultuous region.


The rebels said that they had targeted Al Dhafra Air Base in the capital, Abu Dhabi, which hosts the U.S. Air Force’s 380th Air Expeditionary Wing and has about 2,000 U.S. military and civilian personnel stationed there. The U.S. deployed Patriot missile defenses at the base.


“U.S. forces at Al Dhafra Air Base, near Abu Dhabi in the United Arab Emirates (U.A.E.), engaged two inbound missile threats with multiple Patriot interceptors coincident to efforts by the armed forces of the U.A.E.,” said Capt. Bill Urban, chief spokesman for the U.S. Central Command. “The combined efforts successfully prevented both missiles from impacting the base,” it added. American and Emirati officials said there were no casualties.

Farhan Nisar Abbasi

UAE

Show more
0
24