ټول کاروونکي اعلانونه Hajizada Ajmal . کابل , افغانستان