ګروپونه د کاروونکي لخوا تعقیب شوي Hajizada Ajmal . کابل , افغانستان