Grupet e ndjekura nga përdoruesi Adile Seferaj . Vlorë , Shqipëria