Njerëzit e ndjekur nga përdoruesi Adile Seferaj . Vlorë , Shqipëria