FAIR_INFORMER
OTHER_NEWS Albania
https://avalanches.com/al/tirana_abstrakt_arbritrazhi_sht_nj_form_e_re_e_zgjidhjes_s_mosmarrvesh2047622_19_05_2022

Arbritrazhi,alternativë efiçente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare në Shqipëri


Abstrakt


Arbritrazhi është një formë e re e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në fushën tregtare në Shqipëri. Zhvillimi ekonomik ka bërë që shumë kompani ndërkombëtare të investojnë në Shqipëri . Kjo temë do të ketë në fokus të saj konceptin e arbritrazhit dhe teoritë e lidhura me të pasi interesi publik për njohjen e kësaj forme të re të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve është i gjerë. Një rëndësi të veçantë në këtë punim do të ketë avantazhet dhe disavantazhet e arbritrazhit si mënyrë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve . Një aspekt tjetër i veçantë ku duhet të ndalemi do të jetë kontributi i gjykatave kombëtare në zgjidhjen e mosmarrëvshjeve të arbritrazhit . Në këtë punim do të trajtohen gjerësisht vendi që ajo zë në legjislacionin shqiptar.

Një vend të rëndësishëm të këtij punimi do të jetë analizimi i rasteve praktike si një mënyrë ndërthurrje midis teorisë dhe praktikës .


Fjalë kyçe : Hibride ,gjykata kombëtare ,legjislacion,efektivitet ,zhvillim,ndikim.Hyrje


Arbritrazhi është një nga format e reja të zgjidhjes së mosmarrveshjeve në fushën tregtare . Duke marrë parasysh situatën e ngarkuar në sistemin gjyqësor shqiptar gjykatat zvarrisin çështje gjyqësore të natyrës tregtare .

Problematikë është mungesa e ekspertëve lidhur me këtë fushë të së drejtës . Shumë kompani kanë harxhuar vlera monetare të jashtëzakonshme kanë harxhuar kohën e tyre për t’u drejtuar gjykatës për zgjidhjen e problematikave .Hartimi i kontratave është një tjetër problematike e rëndësishme pasi mënyra e përpilimit dhe përpunimit të saj ka sjellë rezultate jo të pritshme . Me rezultate jo të pritshme do të kuptojmë mungesë interpretimi të dispozitave përkatëse ose dispozitave të paqarta ose të karakterit përgjithësues.

Drejtues të shumtë të kompanive të ndryshme nuk e zbatojnë kontratën në mënyrë korrekte duke bërë që të shkaktohen konflikte të karakterit detyrimor .

Problematikë e rëndësishmë në Shqipëri është se mënyra e zgjidhjes së kontratës nuk kanë vendosur arbritrazhin ndërkombëtar. Palët kanë lirinë për të zgjedhur procedurën e hartimit të procedurës së arbritrazhit .Arbritrazhi është mënyrë efiçentë që do të thotë që zgjidhja e konfliktit do të jetë e shpejt dhe vendimi i saj ka karakter detyrimor pasi palët kanë shprehur vullnetin e tyre për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes . Gjykatat kombëtare kanë një kontribut të rëndësishëm pasi bëhët I mundur njohja e vendimit të gjykatës së arbritrazhit ai do të ekzekutohet në mënyrë direkte njësoj si vendimet gjyqësore kombëtare .

Ndikimi i vendimeve gjyqësore ndërkombëtare në rast humbje do t’i kushtojë buxhetit të shtetit dhe taksat e shqiptarëve miliona euro .

Roli i tij është mjaft i rëndësishëm pasi kontribon në mënyrë të drejtpërdrejtë në administrimin e drejtësisë dhe dhënien e një vendimi të drejtë dhe të paanshëm .

2. Kuptimi i arbritrazhit ,llojet e tij , përdorimi i saj dhe avantazhet dhe disavantazhet e saj .


Arbritrazhi është një formë hibride e zgjidhjes së mosmarrveshjeve në fushën tregtare .Arbritrazhi është një mënyrë private konsensuale dhe vendimi i saj ka karakter detyrimor për palët . Në vetvete është një mënyrë që nuk ka kosto ekonomike dhe është më e shpejtë se sistemi gjyqësor .

Një arbritrazh shumë i rëndësishëm është dhe abritrazhi i investimeve e cila përhapet me rritme të shpejta . Ka të bëjë me proçedura arbritrazhi me investitorë kundër shteteve nëpërmjet traktateve ose ligjeve vendore.Arbritrazhi është sanksionuar në Konventën e Neë Yorkut ku përcakton qartë rregullat e arbritrazhit ndërkombëtar dhe mënyra e zhvillimit të gjykimit në arbritrazh .

Avantazhet e zgjidhjes së mosmarrvëshjes së arbritrazhit janë :

✓ Ka kosto të paktë dhe zgjidhje të shpejtë

✓ Arbritrat nuk janë “gjykatës shtetëror”

Ka karakter fleksibël.

✓ është metodë inovative e zgjidhjes së mosmarrveshjes

✓ Procedura mund të jetë konfidenciale për të shmangur publicitetin negativ

✓ Vendimi i gjykatës është i detyrueshëm dhe arbritrat janë të pavarur .

✓ Palët kanë të drejtë të zgjedhin edhe gjuhën e huaj që do të përdoret për marrëveshjen.

✓ Vendimet gjyqësore janë më të lehta për t’u zbatuar .


3- Roli i gjykatës shqiptare në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare dhe ekzekutimi i vendimit të arbritrazhit .


Gjykata shqiptare ka një rol të rëndësishëm në ekzekutimin e vendimeve të gjykatave të arbritrazhit . Vendimi i gjykatës së arbritrazhit përbën titull ekzekutiv dhe do të ekzekutohet po njësoj si një vendim gjyqësor i zakonshëm .Gjykata, nëpërmjet titullit ekzekutiv lëshon dhe urdhrin e ekzekutimit .

Një kontribut të rëndësishëm në ekzekutimin e vendimeve të arbritrazhit është edhe konventa e Neë Yorkut ku dhe Shqipëria e ka ratifikuar këtë konventë duke e bërë pjesë të brendshmë të saj.Për të siguruar njohjen e vendimit dhe më pas ekzekutimin e vendimit do të duhet 1) origjinali i vendimit ose fotokopja 2) origjinalin e konventës të nenit 2 ose fotokopje në mënyrën e duhur .Përsa i përket gjuhës në rast se nuk do të jenë në gjuhën zyrtare atëherë marrëveshja do të përkthehet nga përkthyes zyrtar ose të betuar .

Gjithashtu ekziston mundësia që dhe vet shteti i nënshtrohet arbritrazhit .Shteti që e ka nënshkruar këtë konventë ka të drejtë për të paraqitur një rezervë për të reflektuar kufizimet që ligji shqiptar parashikon .Rasti Beccheti ku shteti shqiptar humbi 110 milion euro për shkak të mbylljes së televizionit Agon Channel pasi ishte bërë për motiv politik .Roli i gjykatës kombëtare është i rëndësishëm pasi ndihmon në njohjen dhe ekzekutimin e vendimit pra është faza e fundit që vendimi të prodhojë efektet juridike të dëshiruara. Njohja e vendimeve të gjykatave të huaja përfshirë arbritrazhin duhet të bëhet nëpërmjet kërkesës ku bashkëngjitet 1) kopja e vendimit që do të zbatohet dhe përkthimi në gjuhën shqipe 2) vërtetim nga gjykata që vendimi ka marrë formë të prerë dhe përkthimi i saj 3) prokura .


Përfundimet


1) Arbritrazhi është një mënyrë mjaft efektive konsensuale për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare .

2) Në hartimin e kontratave komerciale duhet të kenë kujdes për hartimin e saj por edhe të përfshirjes së arbritrazhit si një mënyrë ekonomike dhe të shpëjtë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare .

3) Roli i gjykatave kombëtare është mjaft i rëndësishëm duke filluar me njohjen e vendimit që bëhet pranë gjykatës së apelit dhe në ekzekutimin e vendimit sikur të jetë vendim i gjykatës së zakonshme .

4) Palë në mosmarrëveshje tregtare janë dhe shtetet që mund të kenë shkaktuar dëm ekonomik kompanisë detyrohet ta dëmshpërblejë këtë të fundit ( rasti i Becchetit)

5) Arbritrazhi në llojin e vet ka dhe arbritrazhin e investimeve .

6) Mbingarkesa në sistemin gjyqësor dhe mungesa e ekpertëve të fushës së arbritrazhit ka bërë që disa çështje të mos zgjidhen duke shkaktuar më tepër konflikt,por mbi të gjitha sjell pasoja të padëshirueshme për palët .

7) Qëllimi i kompanive ka qënë maksimizimi i fitimit dhe qëndrimi konkurrues në treg ka bërë që disa kompani t’i zgjidhin mosmarrëveshjet nëpërmjet arbritrazhit apo edhe ndërmjetësimit .

8) Gjykata ka karakter publik dhe karakteri konfidencial që ka zgjidhja e mosmarrëveshjes me arbritrazh i jep më tepër avantazh për shkak të mos prishjes së imazhit në publik.

9) Benefit shumë i rëndësishëm është dhe fakti që palët e zgjedhin vet arbritrin dhe gjuhën e marrëveshjes .

10) Zgjidhja me arbritrazh është edhe fleksibël dhe neutral

11) Vendimi i tij ka karakter detyrues

SHOW_MORE
0
97
https://avalanches.com/al/durres__anleger_leon_plischke_und_seine_blitzgeschfte_an_den_brsen_der_wel1918363_29_03_2022

Anleger Leon Plischke und seine Blitz-Geschäfte an den Börsen der Welt

Es gibt eine neue Bezeichnung für das, was Menschen wie Leon Plischke (18) aus Castrop-Rauxel tun, die an der Börse blitzschnell Geld vermehren: „Neo-Broking“. Er hat jetzt Tausende Euros verdient.


Leute, wenn ihr am Schlafen seid, verdienen wir Geld! Das schrieb Leon Plischke vergangene Woche in seinem What‘sApp-Status. Der Castrop-Rauxeler postete dort Screenshots aus einer App, in der er mit Aktien handelt. 1477 Euro investierte er laut seiner App, mit der er „tradet“ wie ein „Broker“, in die rein digitale Währung Dogecoin. Zwölf Stunden später lag der Wert bei 8658 Euro. Alles über Nacht.


SHOW_MORE
0
122
https://avalanches.com/al/tirana_super_lajm_e_pa_menduar_nga_interi_1393336_05_03_2021
https://avalanches.com/al/tirana_super_lajm_e_pa_menduar_nga_interi_1393336_05_03_2021

Super lajm e pa menduar nga interi 👇

Alexis Sanxhez shënon 2 gola kumdrra

Parmës ne fillim në minutën e 54 dhe më pas në minutën e 62 e pa menduar nga interi .

SHOW_MORE
1
85
https://avalanches.com/al/tirana_free_fire_1393332_05_03_2021
https://avalanches.com/al/tirana_free_fire_1393332_05_03_2021
https://avalanches.com/al/tirana_free_fire_1393332_05_03_2021
https://avalanches.com/al/tirana_free_fire_1393332_05_03_2021

Free Fire

  1. New weapon
  2. New clothing
  3. New emote
  4. New elite pass
SHOW_MORE
0
105
https://avalanches.com/al/baban_hello_im_andi_dervishi1339491_17_02_2021

Hello, I'm Andi Dervishi.

Welcome to my blog.

Books are as useful to a foolish man, as a mirror to a blind man.

1
78
https://avalanches.com/al/baban_hello_im_silvi_dervishi_1339490_17_02_2021

Hello , I'm Silvi Dervishi !

I'm a fourteen years old boy who love his nature ! ❤🏞

0
106
https://avalanches.com/al/gjirokastr_shtpi_n_stilin_kombtar1211578_11_01_2021

Në Gjirokastrën e vogël sot ka më shumë se 300 monumente të kulturës dhe arkitekturës. Në shumë aspekte, ruajtja e tyre u lehtësua nga njoftimi gjatë jetës së E. Khodja Gjirokastrës si një qytet-muze, dhe më pas nga përfshirja e tij në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Shtëpia Zekate (Shtepia e Zekateve) gjithashtu i përket monumenteve të tilla historike.

Shumica e pallateve të Gjirokastrës janë në pronësi private, dhe shumë prej tyre drejtohen nga pasardhësit e familjeve fisnike që ndërtuan këto shtëpi fortesash shumë kohë më parë.

Familja Zeco, emrin e së cilës ende mban shtëpia, në shekullin e 19-të ishte një nga familjet më të pasura në qytet. Shtëpia u ndërtua nga familja në 1811-1812, por nën komunistët (në vitet 40 të shekullit XX) ajo u shtetëzua, dhe pronarët u zhvendosën në ndërtesën, e cila më parë ishte përdorur si strehim për shërbëtorët. Pas rënies së regjimit, shtëpia iu kthye pronarëve të saj origjinal dhe është përsëri në duart e trashëgimtarëve të familjes Zeco.

Shtëpia e familjes Zekate është një nga pallatet më interesante të periudhës Osmane në Gjirokastër, një shembull klasik i arkitekturës urbane osmane. Shtëpia tre katëshe përbëhet nga dy kulla të lidhura nga një fasadë e madhe me hark të dyfishtë. Mure të trasha që arrijnë një metër të gjerë, dritare të ngushta, një hyrje të vogël - e gjithë kjo i ngjan një fortese sesa një shtëpie banese të njohur për ne.

Brendësia e shtëpisë u ruajt si një muze nga pronarët. Në dhomat e vendosura në tre kate të shtëpisë, ju mund të shihni dhoma teknike, ambiente banimi, një boudoir dhe dhoma mysafirësh me një dhomë bisede dhe pirje duhani në katin e dytë të shtëpisë. Të gjitha ekspozitat e paraqitura këtu janë origjinale, dhe disa prej tyre kanë vlerë historike.

Në katin e tretë të shtëpisë ishte i ashtuquajturi "divan i sipërm" - një qoshe i veshur me jastëkë të butë në tarracën me pamje nga qyteti dhe lugina.

Shtëpia e Zekate u dëmtua rëndë në vitet 1990 nga shkatërrimi dhe u rindërtua me fonde nga organizata vullnetare për mbrojtjen e trashëgimisë historike të Gjirokastrës, sipas një broshure që mund të merret kur dilni nga muzeu. Menjëherë, në dalje, një tarifë ngarkohet për të vizituar muzeun.

Shtëpia Zekate është e shënuar në të gjitha hartat turistike dhe mund të gjendet në zonë duke përdorur shenja turistike.

SHOW_MORE
0
62
https://avalanches.com/al/sarand_saranda_sht_nj_qytet_turistik_n_riviern_shqiptare_n_jug_t_vendi1211324_11_01_2021

Nëse jeni në Sarandë, plazhi padyshim që ia vlen të vizitohet. Mund të arrini vetëm me makinë ose taksi. Autobusi Saranda-Ksamil mund t'ju çojë vetëm në rrugë, dhe atje është mirë të ecni atje.

Më pëlqen plazhi për vendndodhjen e tij, pamjen, poshtë detit dhe praninë e një restoranti shumë të mirë me çmime mjaft të arsyeshme. Restoranti, i cili ndodhet në mal, ofron një pamje tepër të bukur të detit.

SHOW_MORE
0
127
https://avalanches.com/al/tirana_natti_dajanatmir_daja800348_13_09_2020

Natti Daja(Natmir Daja)


Published the new song called (Romina)

Romina is writen and produced by Natti Daja (Natmir Daja)

check the musicvideo on youtube: https://youtu.be/Ku-XychgM5s

0
70