Gizlinlik syýasaty


 1. Maglumatlary goramak we Ulanyjynyň gizlinligini saklamak olaryň maglumatlary üçin mümkindir. Maglumat gatnaşyjylaryň saýtda bolýan wagtlary ýa-da “Güýçler mugt sosial ismurnalistika taslamasy” we onuň wezipeleri ulanylanda alynmalydyr.
 2. Bu metbugat serişdesi däl. Işgärlerimiziň peýdaly makalalary redaktirlemek üçin redaksiýasy ýok. Resurs öz sahypalarynda ýerleşdirilen material üçin gönüden-göni jogapkärçilik çekmeýär.
 3. Maglumatlary goramak ýörelgesi (mundan beýläk Syýasat diýlip atlandyrylýar) Güýç taslamasy Resurs bilen täsirleşende Ulanyjydan alýan maglumatlary öz içine alýar. Ulanyjy Güýçleriň hyzmatlaryndan, önümlerinden ýa-da aýratynlyklaryndan peýdalanmalydyr (mundan beýläk Taslama ýa-da Resurs diýilýär). Şeýle hem, çeşme maglumatlary goramak üçin taslama gatnaşyjylary bilen islendik şertnamalary ýa-da şertnamalary baglaşmalydyr.
 4. Güýç taslamasy gatnaşyjylaryň maglumatlaryny aýratyn goraýar we gizlinlik hukugyna hormat goýýar. Şonuň üçin Syýasat düşündiriş aldy:
 5. “Avalanches Resource” tarapyndan işlenýän agza maglumatlary
 6. Ulanyjy “Güýç” çeşmesini ulananda maglumatlary gaýtadan işlemek we ýygnamak maksatlary;
 7. “Avalanches Project” web sahypasyndan alnan maglumatlaryň işlenip düzülmegi.
 8. Resursdan peýdalanyp, Ulanyjy öz maglumatlarynyň meýletin işlenmegini kabul edýär we razy bolýar. Bu maglumatlaryň sanawy şu Syýasatda görkezilýär. Düşünişmezlikler ýüze çyksa, gatnaşyjy Taslamanyň web sahypasyna girmegi bes etmeli ýa-da Facebook sahypamyzdaky göni habarlar: https://www.facebook.com/avalanches.global
 9. Resurs Avalanches şahsy maglumatlary uly hormat bilen seljerýär we ýygnaýar. Bu barada:
 10. Ulanyjy sahypada hasaba alyş blankalaryny, ygtyýarnamasyny we şahsyýetini dolduranda alnan maglumatlar;
 11. gutapjyk faýllaryndan maglumatlar;
 12. IP salgylary we ýerleri.
 13. Avalanches.com ulanyjylarynyň şahsy maglumatlary ygtybarly serwerlerde saklanýar.
 14. “Avalanches.com” ulanyjylary, Platformamyzda neşir edilen käbir baglanyşyklaryň, platformamyzyň daşyndaky maglumatlary ýygnap biljek howply çeşmelere (web sahypasy, amaly programmalar we ş.m.) sebäp bolup biljekdigini bilmelidirler. Biziň platformamyz, ýygnan maglumatlar ýa-da Ulanyjylarymyz tarapyndan avalanches.com sahypasynda çap edilen daşarky baglanyşyklara jogap bermek üçin jogapkärçilik çekmeýär.
 15. Aýry-aýry Avalanches.com platformasynyň ulanyjylarynyň şahsy maglumatlary, Irlandiýa Respublikasynyň kanunlaryna laýyklykda hasaba alnan bir şahs tarapyndan wekilçilik edilýän, 29-njy ofis, Klifton öýi, Fitzwilliam köçesi aşaky, Dublin 2, Dublin 2, D02 XT91 (mundan beýläk - Kompaniýa). Kompaniýa, Avalanches.com şahsy ulanyjy maglumatlaryny saklaýan Maglumat bazasynyň eýesidir.

 

Güýç taslamasy bilen işlenip bilinjek ulanyjy maglumatlary


 1. Hasap döretmek üçin ulanyjy e-poçta salgysy ýa-da telefon belgisi we parol ýaly maglumatlar möhümdir. Şeýle maglumatlary paýlaşmazdan, avalanches.com ulanyjysy bolmak mümkin däl.
 2. Gatnaşanlar tarapyndan meýletin, şahsy we şahsyýet bilen baglanyşykly islendik maglumat gatnaşyjynyň şahsy maglumatlary hasaplanýar. Ulanyjylarymyz avalanches.com-a berlen şahsy maglumatlar üçin doly jogapkärçilik çekýärler.
 3. Ulanyjyny barlamak we Hyzmatlarymyzyň doly spektrine girmek üçin telefon belgisi berilmelidir.
 4. Işlenmeli gatnaşyjynyň şahsy maglumatlary, hasaba alnanda ýa-da Resursdan peýdalanmak döwründe berlen maglumatlar hasaplanýar. Maglumat saýtda gatnaşyjylar tarapyndan beýleki internet hyzmatlaryndan ýa-da sosial ulgamlardan (e-poçta, surat, ady, jynsy, ýaşy, akademiki derejesi we ş.m.) çeşmä iberilýän maglumatlary öz içine alýar we iberilýär.
 5. Saýt ulanylanda Taslama awtomatiki usulda iberilýän maglumatlar gaýtadan işlemek üçin hem ulanylýar. Maglumat enjamyna gurnalan gatnaşyjynyň programma üpjünçiligi arkaly iberilýär. Resurs awtomatiki usulda aşakdaky maglumatlary alýar:
 6. Agza IP salgysy
 7. gutapjyklardan maglumatlar;
 8. Ulanyjynyň enjamlarynyň tehniki parametrleri;
 9. taslama gatnaşyjy tarapyndan ulanylýan programma üpjünçiligi barada maglumat;
 10. Güýçlere girmegiň senesi we wagty;
 11. ulanylyş taryhy we sahypa haýyşlary, we şuňa meňzeş beýleki maglumatlar.
 12. Güýç taslamasy Ulanyjy tarapyndan berlen şahsy maglumatlaryň dogrulygyny barlamaýar. Taslamada ulanylanda we hasaba alnanda, gatnaşyjylar şahsyýetde berilýän maglumatlaryň dolulygyna we laýyklygyna kepil geçýärler.
 13. Teklipler we geleşikler: Söwda geleşikleri, barter alyş-çalyşlary ýa-da paýlaşyklar üçin platforma bolup hyzmat etmek üçin, Platforma Alyjy bilen Satyjynyň arasynda şertnama baglaşmak üçin zerur bolan Ulanyjy aragatnaşyk maglumatlary görkezmäge ygtyýarlydyr. Ulanyjylar web sahypasyna berlen aragatnaşyk maglumatlary üçin doly jogapkärçilik çekýärler. Ulanyjy, geleşikleri geçirmek üçin aragatnaşyk maglumatlary ýa-da öý salgysy biziň platformamyzda köpçülige elýeterli bolup biljekdigini bilmelidir.
 14. Ulanyjy Platforma goldawy bilen habarlaşandan soň, platforma ulanyjyny has-da barlamak üçin goşmaça şahsy maglumatlary soramak hukugyny saklaýar.
 15. Hakyky tanamak hyzmatlaryny (Facebook, Google we ş.m.) ulanyp, avalanches.com-da ulanyjy profilini bellige almak üçin ulanylan çykyş profillerinden ulanyjy maglumatlary, “Avalanches” tarapyndan işlenilýär.

Güýç çeşmesini gaýtadan işlemegiň maksatlary:

 1. Taslama gatnaşyjyny kesgitlemek, şeýle hem Resurs bilen şertnamalar we şertnamalar üçin.
 2. Hyzmatlaryň has giň toplumyny bermek we gatnaşyjy bilen dürli şertnamalary ýa-da şertnamalary ýerine ýetirmek.
 3. Ulanyjy bilen aragatnaşyk, şol sanda haýyşlar we habarnamalar, şeýle hem sahypanyň ulanylyşyny, şertnamalaryň we şertnamalaryň ýerine ýetirilişini, şeýle hem gatnaşyjydan alnan arzalaryň we haýyşlaryň işlenişini dolandyrýan maglumatlary ibermek.
 4. Resursyň hilini, işleýşini, mazmunyny we maglumat mazmunyny ýokarlandyrmak.
 5. Gyzyklanýan tomaşaçylara niýetlenen mahabat materiallaryny döretmek.
 6. Anonim maglumatlara esaslanýan statistiki maglumatlary goşmak bilen dürli gözlegler üçin maglumat ýygnamak.


Güýçler tarapyndan gaýtadan işlenmeýän ýa-da ýygnalmaýan maglumatlar


Etnik mirasa, syýasy ýa-da dini garaýyşlara we ynançlara, syýasy partiýalara, kärdeşler arkalaşyklaryna we ş.m. şahsy ulanyjy maglumatlary.

 

 

Ulanyjy maglumatlaryny gaýtadan işlemegiň usullary, tertibi we şertleri

 1. “Güýç çeşmesi” diňe gatnaşyjylar tarapyndan “Avalanches” web sahypasynda hasaba alynmak ýa-da tassyklanylanda ýa-da beýleki internet hyzmatlarynyň hasaplary arkaly meýletin berlen maglumatlary, şeýle hem gatnaşyjynyň enjamlaryndan we programma üpjünçiliginden Resurslara awtomatiki usulda geçirilýän maglumatlary ýygnaýar. sahypany ulanmak prosesi (gutapjyk we Gizlinlik Policyörelgelerinde beýan edilen maglumatlaryň beýleki görnüşleri).
 2. Güýçler içerki düzgünler boýunça maglumatlaryň gizlinligini saklaýar.
 3. Ulanyjynyň saýtda ýa-da funksiýalarynda köpçülige açyk bolmagy üçin käbir maglumatlaryň açylmagyna meýletin razylyk beren ýagdaýlaryndan başga ýagdaýlarda maglumatlaryň gizlinligi saklanýar.

Ulanyjy maglumatlaryny üçünji taraplara geçirmegiň şertleri

Ulanyjynyň maglumatlaryny üçünji taraplara geçirmek aşakdaky ýagdaýlarda amala aşyrylyp bilner:

 1. Ulanyjy maglumatlarynyň bir bölegini geçirmäge razy boldy.
 2. Resursyň işleýşini amatly ulanmak ýa-da şertnamanyň ýa-da şertnamanyň ýerine ýetirilmegi üçin.
 3. Geçiriş, gatnaşyja saýt bilen baglanyşykly sahypanyň hyzmatdaşlary tarapyndan üpjün edilýän Resursyň hyzmatlary ýa-da wezipeleri bilen üpjün etmek üçin zerurdyr. Şahsy maglumatlar gaýtadan işlemek ýa-da degişli hyzmatlar bilen Ulanyjy şertnamasy bilen kesgitlenýän maksatlara ýetmek üçin geçirilip bilner.
 4. Geçiriş Ulanyjynyň ýaşaýan ýa-da başga bir ulanylýan ýurduň kanunlary bilen göz öňünde tutulandyr.
 5. Üçünji taraplar hyzmatlary derňemek we hödürlemek ýa-da Taslamanyň görkezmeleri boýunça işlemek üçin statistiki maglumatlary goşmak bilen dürli gözlegleriň ýa-da ölçegleriň dowamynda alnan şahsy maglumatlary geçirip bilerler;
 6. Çeşme, gatnaşyjylaryň şahsy maglumatlaryna mümkin bolan elýeterliligi azaldýar, diňe iş ýerine ýetirmek ýa-da Taslamanyň göwnejaý işlemegini üpjün etmek üçin bu maglumata mätäç bolan saýt işgärlerine we hyzmatdaşlaryna giriş açýar.


Beýleki Ulanyjylar tarapyndan Ulanyjy maglumatlaryna girmegiň şertleri


 1. Ulanyjy maglumatlaryna, ikisiniň arasynda şertnama baglaşmak üçin, avalanches.com web sahypasynyň Adalatly bölüminde başga bir platforma ulanyjysy girip biler. Şeýle maglumatlar aragatnaşyk maglumatlaryndan (e-poçta salgysy, telefon belgisi ýa-da sosial media baglanyşyklary) we ýerleşiş salgysyndan başga zat bolup bilmez.
 2. Platforma ýerli kanunlara laýyklykda gizlin ulanyjy maglumatlaryny häkimiýetler bilen paýlaşmak hukugyny saklaýar: galp ulanyjylary duruzmak we jogapkärçilige çekmek, düşünişmezlikleri aýyrmak ýa-da ýerli kanunlary bozup biljek / delilleri goldamak. Şeýle hem, Platforma web sahypasynda bolup geçýän bikanun niýetlerini ýüze çykarmak ýa-da beýleki platforma ulanyjylaryndan arz-şikaýatlar almak arkaly ulanyjy maglumatlaryny açyp biler.

Ulanyjy maglumatlaryny saklamak, pozmak we üýtgetmek

 1. Ulanyjynyň, Resurs şahsy hasabyna gireniňizde hasaby redaktirlemek funksiýasyny ulanyp, sahypany bölekleýin ýa-da düýbünden üýtgetmek üçin sahypany ulanmaga hukugy we ukyby bar.
 2. Ulanyjynyň, islendik wagt hasaby pozup, Taslama web sahypasynda hasaba alnanda özüne berlen maglumatlary doly pozmaga hukugy we mümkinçiligi bar. Şeýle-de bolsa, bu, gatnaşyjynyň sahypanyň käbir funksiýalaryna girmeginiň çäklendirilmegine sebäp bolup biler.
 3. Şahsy maglumatlar, sahypadaky hasaby ulananyňyzyň dowamynda saklanýar. Şeýle hem, hasaba alnan gatnaşyjyny ýa-da şertnamalar ýa-da şertnamalar bilen haýsydyr bir hereketi talap etmeýän maglumatlary saklaýar. Resurs web sahypasyndaky hasabyň ulanyjy şertnamalarynyň ulanylyşynyň ýatyrylmagy we agzanyň hasabynyň öçürilmegi fakt hasaplanýar.

Hasaplaýjylar, gutapjyklar, sosial ulgamlar

 1. Taslamanyň sahypalary, gutapjyklary ulanyp, sahypanyň işleýşi barada maglumatlary awtomatiki ýygnaýar. Olaryň kömegi bilen alnan maglumatlar, gatnaşyja şahsylaşdyrylan funksiýalary bermek, gowulandyrmak, mahabat kampaniýalaryny döretmek we dürli gözlegler geçirmek üçin niýetlenendir.
 2. Resursyň käbir funksiýalaryny ulanmak diňe gutapjyklara rugsat berlen we alnan ýagdaýynda üpjün edilip bilner. Bir gatnaşyjy, brauzer sazlamalaryny üýtgedip gutapjyklary almagy ýa-da kabul etmegi gadagan etse, şeýle sahypanyň işleýşine giriş çäklendirilip bilner.
 3. Taslama web sahypasynyň sahypalarynda ýerleşdirilen gutapjyklar we hasaplaýjylar, gatnaşyjylaryň web sahypasy bilen gatnaşygy barada alnan maglumatlary ýygnamak, gaýtadan işlemek we soňundan seljermek, funksiýalarynyň ýa-da umuman işlemegini üpjün etmek üçin ulanylyp bilner. Metrleriň tehniki parametrleri Taslama tarapyndan kesgitlenýär we Ulanyja öňünden duýdurmazdan üýtgedilip bilner.
 4. Sahypanyň işiniň bir bölegi hökmünde, "Paýlaş" düwmeleri we gatnaşyjylaryň alnan maglumatlara bolan reaksiýasyny teswirlemek we yzarlamak üçin sosial ulgamlaryň elementleri bar. Sosial ulgamlaryň elementleri Ulanyjynyň IP adresini, işjeňligi we Resurs web sahypasy bilen gatnaşygy barada maglumatlary hasaba alýar, şeýle hem bu elementleriň we kiçi programmalaryň dogry işlemegini üpjün etmek üçin gutapjyklary ýatda saklaýar. Ulanyjynyň sosial ulgamlaryň görnüşleri bilen gatnaşygy çeşmeleriň we olary üpjün edýän kompaniýalaryň gizlinlik syýasaty bilen dolandyrylýar.

Ulanyjy maglumatlary goramak çäreleri

 1. Resurs, şahsy we gizlin maglumatlary üçünji taraplaryň ýa-da zyýanly programma üpjünçiliginiň bikanun hereketlerinden goramagyň zerur derejesini üpjün etmek üçin tehniki we guramaçylyk çäreleri görýär, mysal üçin ýok etmek, blokirlemek, üýtgetmek, göçürmek, paýlamak ýa-da tötänleýin girmek we başgalar.
 2. Syýasatdaky üýtgeşmeler, Taslamanyň web sahypasyna girmek açyk bolan ýurtlaryň kanunlaryna ýa-da halkara hukugynyň talaplaryna täsir edip biler.
 3. Resurs häzirki syýasaty redaktirlemek hukugyny özünde saklaýar. Häzirki neşirde degişli üýtgeşmeler girizilende, iň soňky täzelenen senesi görkezilýär. Täze neşir, Syýasatyň täze wersiýasyna we Taslamanyň web sahypasyna girýän ýurtlaryň kanunlaryna ters gelmese, saýtda çap edilen pursatyndan güýje girer.
 4. Resurs redaktorlary, Ulanyjy tarapyndan iberilen maglumatlary Taslamanyň redaktorlary tarapyndan jaňlary öz içine alýan hasaplap bilýän bolsa, Ulanyjydan alnan mazmuny (makalalar, teswirler, beýannamalar we ş.m.) çap etmezlige hukugy bar.
 5. milletara ýa-da harby gapma-garşylygy döretmek;
 6. psihologiki ýa-da fiziki taýdan kemsitmek;
 7. terrorçylyk, wandalizm, raýat boýun egmezlik hereketleri;
 8. adam söwdasy, gulçulyk ýa-da pornografiýa.

Redaktorlaryň, şeýle hem Ulanyjynyň ýaşaýan ýurdunyň kanuny esaslaryny ýa-da halkara hukugyny bozýan başga maglumatlary çap etmezlige hukugy bar.

 

 

Resursyň we ulanyjynyň jogapkärçiligi

 1. Gatnaşan adamyň öz adyndan sahypada çap eden islendik maglumaty, Taslamanyň web sahypasyna meýletin ýerleşdirýär. Gatnaşýan, şertnamalar we Resursy ýerleşdirmegiň düzgünleri bilen ýerli ýerini tassyklamak bilen SMS ygtyýarnamasyny berse, maglumatlar çap ediler. Geljekde gatnaşyjy neşir edilen materiallaryň takyklygy üçin jogapkärdir.
 2. Taslamanyň redaktorlary, saýtda ýerleşdirilen maglumatlaryň takyklygy üçin jogapkärçilik çekmeýärler.
 3. Taslamanyň düzgünleri, awtorlyk hukugy kanunlaryna laýyk gelýän Resurs maglumatlarynyň sahypalaryna göçürmegi we ýerleşdirmegi gadagan edýär.
 4. Resurs düzgünleri, awtoryň habary bolmazdan we şahsy razyçylygy bolmazdan, Taslama web sahypasynyň sahypalaryndan maglumatlary göçürmegi we ýaýratmagy gadagan edýär.