La police haïtienne dit avoir arrêté l'u Port-au-Prince

https://avalanches.com/ht/portauprince_la_police_hatienne_dit_avoir_arrt_lun_des_possibles_organisateurs_1825443_13_07_2021
https://avalanches.com/ht/portauprince_la_police_hatienne_dit_avoir_arrt_lun_des_possibles_organisateurs_1825443_13_07_2021

Leon Charles a déclaré lors d'une conférence de presse que Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, arrêté, s'était envolé pour Haïti à bord d'un avion privé début juin, accompagné d'agents de sécurité embauchés.


Il a engagé une société de sécurité privée vénézuélienne avec un bureau en Floride, d'abord pour sa propre sécurité, mais ensuite la « mission » a été modifiée.


Léon Charles a qualifié les motivations de Sanon de purement politiques.

0
10
There are no advertisements in the Port-au-Prince yet
Other News Dorgens Petitfrere
https://avalanches.com/ht/portauprince_le_14_aot_un_fort_sisme_dune_magnitude_de_72_sest_produit_en_ha1895810_16_08_2021
https://avalanches.com/ht/portauprince_le_14_aot_un_fort_sisme_dune_magnitude_de_72_sest_produit_en_ha1895810_16_08_2021

Le pays a décrété l'état d'urgence pour un mois.


Le président américain Joe Biden a ordonné d'aider d'urgence les victimes du tremblement de terre. Plus tôt, l'US Geological Survey a averti que le tremblement de terre pourrait tuer et blesser des milliers de personnes.

Show more
0
11
Other News Port-au-prince
Other News Haiti
https://avalanches.com/ht/portauprince_le_programme_de_parti_politique_parasol_resum_en_13_commendements_1453049_23_03_2021

Le programme de Parti politique PARASOL resumé en 13 commendements.


ANN FÈ POLITIK YON LÒT JAN POU AYISYEN KA RETOUNEN MOUN ANKÒ.

Pwogram devlopman Pati politik PARASOL (Patriyòt Rasanble pou Sove Lakay) rezime an 13 kòmandman.

«POU BÒN GOUVÈNANS. *LITE KONT KORIPSYON. *METE RESOUS PEYI A NAN SÈVIS DEVLOPMAN L. *REFÈ SISTÈM SEKIRITE AK SANTE PIBLIK PEYI A. *POU TOUT MOUN KA JWENN TRAVAY, MANJE POU YO MANJE, KAY POU YO RETE; GEN AKSÈ AK LAJISTIS NAN TRIBINAL, EDIKASYON AK LASANTE. *POU RESPÈ BYEN AK PWOPRIYETE PRIVE MOUN AK POU ENVESTISÈ KA ENVESTI SAN KÈ SOTE. *POU METE LASYANS AK TEKNOLOJI NAN SÈVIS DEVLOPMAN PEYI A. *ENKLIZYON POLITIK AK EKONOMIK JÈN, MOUN ANDIKAPE, ATIZAN AK MADAN SARA. *KONT TOUT FÒM VYOLANS SOU FANM AK TIFI. *POU SIPÒTE PWODIKSYON NASYONAL LA AK REMANBRE KILTI PEYI A. *POU YON DIPLOMASI KI NAN ENTERÈ DEVOPMAN EKONOMIK AK SOSYAL PEYI D AYITI. *POU PWOTEKSYON ANVIWÒNMAN AN. *BONJAN DYALÒG SOSYAL POU GARANTI LAPÈ EKONOMIK K AP KONBAT TOUT FÒM EKSKLIZYON. *POU PWOTEKSYON DWA TIMOUN YO AK POU GRANDÈT YO SISPANN VOLÈ AVNI YO…».

Premye Kòmandman:


Retire pèp la nan ensekirite alimantè. *Sipòte pwodiksyon nasyonal la atravè kreyasyon Bank Agrikòl Endistriyèl la ak Chanm Komès Agrikiltè yo. *Mete sou pye kat (4) gwo fèm agrikòl nan (4) gran rejyon nan peyi a nan Patenarya Piblik Prive ant leta, asosyasyon peyizan, jèn diplome lekòl agwonomi leta/prive ak lòt envestisè ki vle. *Asirans Agrikòl pou kiltivatè, elvè, moun k ap peche nan lanmè. *Modènize, replanifye fason leta konn abitye ede moun avan, pandan ak apre yon move tan oswa katastwòf natirèl pou n kapab ranfòse kapasite rezilyans pèp la nan mete sou pye Bank Alimantè tout kote nan peyi a anfavè moun vilnerab yo. *Mete CAS nan ran Direksyon Jeneral.


Dezyèm Kòmandman:


Lwa sou fason konpayi asirans yo dwe fonksyone, òganize tèt yo ak modènize sistèm sekirite sosyal peyi a. *Mezon Retrèt Nasyonal pou granmoun ki pakapab travay ankò (yonn nan chak awondisman). *Kat Pwoteksyon Sosyal pou moun andikape, granmoun ak lòt kategori vilnerab pou leta rive asiste yo nan DIYITE.*Bonjan koperativ lojman pou tout moun ka jwenn kay pou yo rete.


Twazyèm Kòmandman:


Ankouraje gouvènans elektwonik. *Aplike prensip bòn gouvènans yo. *Ranfòse pouvwa jidisyè a ak enstitisyon k ap lite kont koripsyon yo. *Ranfòse kapasite Polis Nasyonal la (PNH) nan domèn lojistik, fòmasyon ak teknoloji pou l kapab jwe wòl li ki se pwoteje ak sèvi. *Yon lame pwofesyonèl ki kapab pwoteje ak defann teritwa a lè gen nesesite pou sa, akonpanye popilasyon an lè gen katastwòf natirèl ak patisipe nan rekonstriksyon peyi a. *Pou Òganizasyon Dwa Moun yo depann de Ministè jistis atravè yon Sekreteri d Eta pou Dwa Moun ak mete yo nan bidjè Repiblik la. *Mete an rezo Komisarya polis, prizon, biwo eta sivil, achiv nasyonal, tribinal de pè, pakè, tout lòt tribinal yo ak nimerize tout dokiman ak desizyon ki pase lakay yo. *Fè edikasyon sivik pèp la. *Ankouraje prezans ak patisipasyon jèn yo, moun andikape yo ak medam yo tout kote y ap pran desizyon politik yo, espesyalman nan palman an.


Katryèm Kòmandman:


Yon konplèks pwofesyonèl ki gen ladan l yon lekòl antreprenariya nan chak depatman. *Ankouraje jèn yo fè biznis ak mete sipò pou ti entrepriz yo nan bidjè Repiblik la. *Mete lasyans ak teknoloji nan sèvis devlopman peyi a. *De (2) sant rechèch ki baze sou lasyans ak tekniknoloji byen ekipe ak laboratwa modèn (youn nan pòl nò lòt la nan pòl sid) nan sèvis tout gwo save ak nan sèvis tout jèn ki nan inivèsite prive tankou leta. *Modènize Bibliyotèk Nasyonal ak pèmèt li prezan nan tout peyi a. Yon bibliyotèk piblik nan chak seksyon kominal. *Yon laboratwa teknik ak modèn nan chak lise nan peyi a.


Senkyèm Kòmandman:


Rezoud kriz enèji elektrik ki bloke devlopman ekonomik nasyon an ak envesti nan enèji renouvlab. *Solisyone pwoblèm ekolojik yo, mete lanmè a ak tout lòt resous natirèl yo nan sèvis devlopman ekonomik ak sosyal peyi a. *Tabli fontyè maritim peyi a. *Modènize fason y ap fè lapèch nan lanmè ak ankadre pechè yo. *Yon revolisyon nan domèn diplomasi, touris, edikasyon, jistis ak enfrastrikti. *Òganize sistèm transpò piblik la ak fason y ap transpòte moun ak machandiz espesyalman Madan Sara yo.


Sizyèm Kòmandman:


Mete sou pye Chanm Komès Sektè Enfòmèl la. Asirans sante OFATMA ak kredi pou atizan, peyizan, ti machann, elvè, kiltivatè, madan sara, chofè taksi moto ak machin, pechè pwason. *Bonjan kontwòl sanitè ak sekirite nan tout mache oswa espas kote machann yo ap mennen aktivite yo. *Yon Sal Ekspozisyon Pèmanan nan chak depatman jewografik peyi a ak nan gwo vil peyi etranje ki gen anpil ayisyen nan enterè kilti peyi a k ap nan sèvis tout atizan, moun k ap ekri liv ak atis ayisyen yo. *Valorize sèvo nou yo pou jèn ki gen pwofesyon nan men yo ka jwenn travay.


Setyèm Kòmandman:


Yon kò jeni ak yon kò medikal nan Lame d Ayiti (FAD’H). *Yon lopital militè espesyalize nan chak depatman ak pwofesyonèl lasante tout kalite. *Yon kò jeni tout kalite k ap patisipe nan devlopman ak rekonstriksyon peyi a, pami yo enjenyè endistriyèl ak enjenyè agrikòl.


Uityè Kòmandman:


Sikilasyon san traka, transpòtasyon, enklizyon finansye ak aksè pou travay moun andikape yo. Pou tout etablisman piblik ak eskolè yo aksesib pou tout moun andikape. Yon konplèks sosyo-edikatif (Sant Edikasyon Espesyal) nan chak depatman pou timoun ak jèn andikape. *Pwoteje fanm ansent, timoun, granmoun ak tout lòt kategori vilnerab. *Sanksyone tout fòm vyolans k ap fèt sou fanm ak sou tifi. *Ranfòse mezi pou respekte dwa tout timoun. *Pran sanksyon kont gason ki refize okipe pitit yo. *Rezoud pwoblèm malad mantal ak timoun ki nan lari yo. *Mete lekòl preskolè piblik ak lekòl kominotè piblik nan tout peyi a. *Yon Sant alfabetizasyon ak Edikasyon Sivik nan chak legliz, perestil, moske elatriye.


Nevyèm Kòmandman:


Entegrasyon ekonomik ak politik dyaspora yo. Kat (4) vilaj dyaspora nan kat (4) rejyon estratejik nan peyi a. Pwogram espesyal pou tout kad teknik oswa pwofesyonèl ki vle vini mete konpetans yon nan sèvis devlopman peyi a. Bonjan lwa sou imigrasyon nan enterè sekirite piblik nasyonal ak rejyonal.


Dizyèm Kòmandman:


Pèmèt kolektivite yo jwe wòl yo nan devlopman ak gouvènans reyèl peyi a. *Desantralize ak dekonsantre tout sèvis piblik yo. *Modènize lwa sou envestisman pou tout pwofesyonèl, moun ki gen mwayen rive ekzèse pwofesyon yo ak envesti san kè sote. *Yon gwo sant kòmèsyal (mall) nan chak depatman. *Bonjan envestisman nan enfrastrikti touristik.

Onzyèm Kòmandman:


Pwogram Pwoteksyon Sosyal Espesyal (PPSE) pou pwofesè lekòl, jij nan tribinal, polisye, jandam, travayè lasante ak kiltivatè.

Douzyèm Kòmandman:


Refòme kadas peyi a pou n ka rezoud pwoblèm moun k ap vann oswa achte tè (ensekirite fwonsye).


Trèzyèm Kòmandman:;


Gwo envestisman nan enfrastrikti espòtif ak kiltirèl tout kalite. *Sipòte tout seleksyon nasyonal yo, ede jèn yo devlope talan yo, bay valè ak remanbre kilti peyi a.


Yo Fè Konplo pou Kraze Ayiti, Ann fè yon Lòt Konplo Pou n Rekonstwi l !

Show more
0
22
Other world news
https://avalanches.com/ru/kazan_v_kazany_sotrudnyky_spetspodrazdelenyi_roshvardyy_provely_pokazatelno1965461_04_05_2022
https://avalanches.com/ru/kazan_v_kazany_sotrudnyky_spetspodrazdelenyi_roshvardyy_provely_pokazatelno1965461_04_05_2022

В Казани сотрудники спецподразделений Росгвардии провели показательное занятие для студентов юридического института


Сотрудники казанского ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Татарстан организовали экскурсию и выездное занятие для студентов казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции.

В преддверии празднования Дня Победы в расположении ОМОН «Ак Барс» Управления Росгвардии по РТ состоялось выездное военно-патриотическое занятие для студентов казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции. В проведении занятий приняли участие также сотрудники СОБР «Тимер Батыр» и кинологи МВД по Республике Татарстан. Будущие юристы, большинство из которых проходят обучение на кафедре уголовного процесса и криминалистики, задавали много вопросов и интересовались различными подробностями.

Студентам показали практическую работу кинологов с собаками при поиске запрещённых веществ, опасных предметов, а также при задержании преступников. Затем вниманию гостей представили выставку вооружения и специальной техники спецподразделения Росгвардии, подробно рассказали о назначении и особенностях каждого элемента экспозиции. Сотрудники СОБР продемонстрировали мастерство в высотной подготовке, выполнив эффектные спуски с 20-метрового здания.

«Для нас было очень важно провести выездные занятия именно в боевом подразделении Росгвардии, чтобы студенты лично пообщались с правоохранителями, которые стоят на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом», - отметил доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Газинур Хуснетдинов.

В завершение мероприятия с гостями провели патриотическую беседу и показали документальный фильм о войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Show more
1
24
https://avalanches.com/ru/kazan_voenni_orkestr_kazanskoho_polka_roshvardyy_obespechyl_muzkalnoe_sop1965460_04_05_2022
https://avalanches.com/ru/kazan_voenni_orkestr_kazanskoho_polka_roshvardyy_obespechyl_muzkalnoe_sop1965460_04_05_2022
https://avalanches.com/ru/kazan_voenni_orkestr_kazanskoho_polka_roshvardyy_obespechyl_muzkalnoe_sop1965460_04_05_2022
https://avalanches.com/ru/kazan_voenni_orkestr_kazanskoho_polka_roshvardyy_obespechyl_muzkalnoe_sop1965460_04_05_2022
https://avalanches.com/ru/kazan_voenni_orkestr_kazanskoho_polka_roshvardyy_obespechyl_muzkalnoe_sop1965460_04_05_2022

Военный оркестр казанского полка Росгвардии обеспечил музыкальное сопровождение Пасхального бала в столице Татарстана

В Казанской ратуше состоялся первый республиканский Пасхальный бал в котором приняли участие более трёхсот юношей и девушек со всей республики. В просторном холле исполнялись исторические танцы, которые танцевали на первых балах, учреждённых Петром Первым.

Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением заслуженного артиста Республики Татарстан майора Вадима Кравчука. Военные музыканты на высоком профессиональном уровне исполнили знаменитые вальсы и произведения русской классической музыки.

Show more
0
9