There are no advertisements in the Ernakulam yet
https://avalanches.com/in/ernkulam__342731_01_06_2020

മത വികാരങ്ങൾ മുറിപ്പെടുത്തുന്നവർക്കേതീരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. KCYM കല്ലോടി മേഖല.


സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ എന്തെല്ലാം നിയമ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും എന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം.


കല്ലോടി : സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യക്തിഹത്യക്കും, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലിനും, ഒരു ഗണത്തെയും, സമൂഹത്തെയും, ഒന്നടങ്കം ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ നവ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിവരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം.

ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയെ മുഴുവനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും, ലേഖനങ്ങളും, ട്രോളുകളും, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മത വികാരങ്ങളെയും, വിശ്വാസത്തെയും എല്ലാം വൃണപെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മുഴുവൻ പോസ്റ്റുകളും സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഇന്റർനെറ്റ്‌ ശൃങ്കലയിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഒരു മതത്തിന്റെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും, വികാരങ്ങളെയും മുറിപ്പെടുത്തുവാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മത സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് ആരോടും, ഏത് വിഭാഗത്തോടും എന്ത്‌ ആഭാസത്തരവും കാണിക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും, ഒപ്പം ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ, യുവജനങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന്, KCYM കല്ലോടി മേഖലയുടെ പ്രസിഡന്റ്‌ ലിബിൻ മേപ്പുറത്തു, സെക്രട്ടറി ടിനു മങ്കൊമ്പിൽ, ട്രഷറർ അതുൽ എന്നിവർ അറിയിക്കുന്നു.

Show more
0
34
Other News India
https://avalanches.com/in/delhi_military_3d_printing_industry_is_expected_to_grow_usd_6230_million4367766_20_09_2022

Military 3D Printing Industry Is Expected To Grow USD 623.0 Million


Market Overview:

Military 3D Printing Industry Size is estimated to reach USD 623.0 Million by 2027, registering a CAGR of 28% during 2018-2027.

3D printing is the process of building three-dimensional objects and creates lightweight aircraft parts. The growing capabilities in additive manufacturing have led to the increasing demand for the development of 3D printing. However, some shortcomings such as the high cost of 3D printing parts and lack of standard process control will restrain the growth of this market. The market for military 3D printing is estimated to witness a CAGR of 28% during the forecast period.

By region, the market is segmented into North America, Asia-Pacific, Europe, the Middle East & Africa, and Latin America. The increasing applicability of 3D printing technology in various industries will boost the market in North America. The rising military spending in countries such as India and China will boost the market in Asia-Pacific.

Meanwhile, in 2017, Stratasys Ltd signed a contract with Airbus to produce 3D printed polymer parts for A350 XWB aircraft. In 2015, 3D Systems signed a contract with Air Force Research Laboratory (AFRL) to develop advanced aerospace and defense 3D printing manufacturing capabilities. Moreover, the emergence of 3D printing in the product development stage for defense companies has boosted the market.


Key Players:

The key players in Military 3D Printing Industry are Stratasys (U.S.), 3D Systems Corporation (U.S.), The Exone Company (U.S.), EOS GmbH (Germany), Arcam AB (Sweden), Norsk Titanium AS (U.S.), American Elements (U.S.), Cimetrix Solutions (Canada), Artec Europe (Luxembourg), 3T RPD (U.K), Optomec Inc. (Mexico), Initial (France), Markforged (U.S.), Smg3D (U.K), and Engineering & Manufacturing Services (U.S.).


Market Segmentation:

The scope of the study segments the Military 3D Printing Industry through its offering, application, platform, process, technology, and region.

· By Offering

Printer, Material, Software, Service


· By Application

Functional Part Manufacturing, Tooling, Prototyping


· By Platform

Airborne, Land, Naval, Space


· By Process

Power Bed Fusion, Material Extrusion, Vat Photo Polymerisation, Material Jetting, Binder Jetting,

Direct Energy Deposition, Sheet Lamination


· By Technology

Stereo Lithography, Fuse Deposition Modelling, Selective Laser Sintering, Direct Metal Laser, Sintering, Polyjet Printing, Inkjet Printing, Electron Beam Melting, Laser Metal Deposition, Digital, Light Processing, Laminated Object Manufacturing


· By Region

North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, Latin America


Regional Analysis:


This study provides an overview of the Military 3D Printing Industry, tracking five market segments across five geographic regions. The report studies key players, providing a five-year annual trend analysis that highlights market size, volume, and share for North America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East & Africa, and Latin America. The report also provides a forecast, focusing on the market opportunities for the next five years for each region.


Brows Full Report @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/military-3d-printing-market-6276


NOTE: Our Team of Researchers are Studying Covid19 and its Impact on Various Industry Verticals and wherever required we will be considering Covid19 Footprints for Better Analysis of Market and Industries. Cordially get in Touch for More Details.


Contact us:

Market Research Future (part of Wantstats Research and Media Private Limited), 99 Hudson Street,5Th Floor, New York, New York 10013, United States of America

Email: [email protected]


Show more
0
3
https://avalanches.com/in/delhi_multirotor_drones_market_size_research_on_present_state_and_future_gro4367463_20_09_2022

Multirotor Drones Market Size Research On Present State And Future Growth Prospects


Market Overview:


Multirotor Drones Market Size Size is expected to reach USD 840.1 Million by 2030, registering a CAGR of 3% during 2020-2030.

The functions of multirotor UAV include image capturing and video recording in remote or hazardous places, which act as a driving factor for the Multirotor Drones Market Size growth. These UAVs consist of night vision cameras, which are majorly used for gathering intelligence, weather/traffic monitoring, media and entertainment purposes, environmental research, and agricultural/industrial applications. As a result of their functions, it is estimated that the Multirotor Drones Market Size would witness a significant growth in the forthcoming years.

The ability of such aerial vehicles to perform in extreme conditions is one of the key factors for their increased adoption in the commercial market. Moreover, due to the recent technological advancements, multirotor UAVs are widely used in the fields of mining, chemicals, to detect the nuclear and radioactive materials, and construction. Factors such as low operational costs, flexibility in operations, and low cost of ownership also influence the Multirotor Drones Market Size growth.

In addition, extensive R&D investment is another key reason that leads to the market growth. The rising threats of terrorist attacks, political and regional disputes, and border conflicts are boosting the demand for multirotor UAVs, across the globe. However, the market is adversely affected by factors such as air traffic management rules and limited battery lives or endurance of UAVs. economic downturn and defense budget cuts in some countries in North America and Europe hinder the market growth.

Key Players:

The key players in Multirotor Drones Market Size are Israel Aerospace Industries (Israel), AeroVironment, Inc. (U.S.), DJI Innovations (China), 3D Robotics, Inc. (U.S.), Microdrones GMBH (Germany), Coptercam (Australia), Cyberhawk Innovations Ltd. (U.K), Aeryon Labs Inc. (Canada), and Draganfly Innovations, Inc. (Canada).


Segmental Analysis


The scope of the study segments the global Multirotor Drones Market Size by its application, rotors, payload, and region.

· By Application

Military, Homeland security, Commercial


· By Rotors

Less than 10 and more than 10


· By Payload

Cameras, Electro-Optical Sensors, GPS, Lidar, Laser Designator, Others


· By Region

North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, Latin America

Regional Analysis


This study provides an overview of the Multirotor Drones Market Size, tracking three market segments across five geographic regions. The report studies key players, providing a five-year annual trend analysis that highlights market size, volume, and share for North America, Europe, Asia-Pacific (APAC), the Middle East and Africa, Latin America. The report also provides a forecast, focusing on the market opportunities for the next five years for each region.


Brows Full Report @


https://www.marketresearchfuture.com/reports/multirotor-uav-market-6244


NOTE: Our Team of Researchers are Studying Covid19 and its Impact on Various Industry Verticals and wherever required we will be considering Covid19 Footprints for Better Analysis of Market and Industries. Cordially get in Touch for More Details.


Contact us:

Market Research Future (part of Wantstats Research and Media Private Limited), 99 Hudson Street,5Th Floor, New York, New York 10013, United States of America

Email: [email protected]

Show more
0
6
https://avalanches.com/in/kolkata_international_fashion_designer_priyanka_mallick_pay_tribute_to_the_que4366759_20_09_2022
https://avalanches.com/in/kolkata_international_fashion_designer_priyanka_mallick_pay_tribute_to_the_que4366759_20_09_2022
https://avalanches.com/in/kolkata_international_fashion_designer_priyanka_mallick_pay_tribute_to_the_que4366759_20_09_2022
https://avalanches.com/in/kolkata_international_fashion_designer_priyanka_mallick_pay_tribute_to_the_que4366759_20_09_2022

International fashion designer Priyanka Mallick Pay Tribute to The Queen Elizabeth II

International fashion designer Priyanka Mallick was Designed a Platinum Jubilee crown for The HM The Queen Elizabeth II on her Platinum Jubilee celebration pf of June 2022, she was launched a virtual event on this celebration. She is paying Tribute to The Queen Elizabeth II by design a very beautiful butterfly dress and butterfly Tiara and A beautiful art of The HM The Queen Elizabeth II.

Priyanka Mallick is a member of The Royal family's The Royal Commonwealth Society, The Royal society of Edinburgh, The National literacy Trust of UK, The Royal academy of arts, and The King Charles's Prince Trust.

Show more
0
7
https://avalanches.com/in/nadbai_devanshu_hantra_is_a_musical_artist_and_internet_celebrity_he_was_bo4351574_19_09_2022

Devanshu hantra is a musical artist and internet celebrity. He was born on 31 august 2004 ( age 18) in Bharatpur Rajasthan, India .


Birth and family :

Devanshu hantra Was Born On 31 august 2004 In Bharatpur Rajasthan. His father's name is kaptan Singh his elder brother's name is shivkumar who is an beisness men . He belongs to a Hindu family and lives in Bharatpur with his family.

Bio and Carieer :

Devanshu hantra started his career at the age of 17 in Bharatpur Rajasthan India as a music producer online. He later started releasing his originals on major streaming platforms. He first released "long drive" on Spotify in 2022 . Devanshu hantra is best known for his singles "long drive " And lofi's on Spotify and other music streaming platforms. In November, After building a strong presence in the music industry, he created a YouTube channel which he uses for music and also to teach, provide tips, guide and help fellow producers & artist to fit in the world of Music.

Realname : devanshu hantra

Profession: YouTuber, Musician Artist, Digital Network Marketing, Blogger, Singer

Birth Place: Bharatpur Rajasthan

Nationality: Indian

Home Town: Bharatpur Rajasthan

Father: kaptan shingh

Brother: shiv hantra

Religion: Hindu

Education Details And More :

School: Science campus

College: nims University

Education and qualification: Graduate

Physical Stats And More :

Height: 5’8″ cm

Weight: 55Kg

Hobbies: Vlogging, Photography, videography, Travel, Bike Racing, Speed Skating, Skydiving, .

Show more
0
7