There are no advertisements in the Kollam yet
https://avalanches.com/in/kollam__300_1896103_20_08_2021

പ്രെഡേറ്റര്‍ ഹെലിയോസ് 300; ശക്തിയേറിയ ഗെയിമിങ് ലാപ്‌ടോപുമായി ഏസര്‍


ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഗെയിമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനും സ്ട്രീം ചെയ്യാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകല്‍പന ചെയ്തതാണിത്.


പുതിയ ഗെയിമിങ് ലാപ്‌ടോപ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് കംപ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ഏസര്‍. ഉയര്‍ന്ന ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ ഫീച്ചറുകളോടുകൂടിയ പ്രെഡേറ്റര്‍ ഹെലിയോസ് 300 ലാപ്‌ടോപ്പാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 

പതിനൊന്നാം തലമുറ ഇന്റല്‍ കോര്‍ എച്ച് സീരീസ് 4.6 ഗിഗാഹെര്‍ട്‌സ് വരെയുള്ള 8 കോര്‍സ് 16 ത്രെഡ് പ്രൊസസറുകള്‍, എന്‍വിഡിയ ജിഫോഴ്‌സ് ആര്‍ടിഎക്‌സ് 3070 ജിപിയു എന്നിവയാണ് പ്രഡേറ്റര്‍ ഹെലിയോ 300 ലാപ്‌ടോപ്പിന് ശക്തിപകരുന്നത്.  

എഫ്എച്ച്ഡി ഐപിഎസ് 360 ഹെര്‍ട്‌സ് ഡിസ്‌പ്ലേ, ക്യൂഎച്ച്ഡി ഐപിഎസ് 165 ഹെര്‍ട്‌സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഡിസ്‌പ്ലേ വേരിയന്റുകളുണ്ട്. തണ്ടര്‍ബോള്‍ട് 4 പോര്‍ട്ട്, ഹൈസ്പീഡ് ബൂസ്റ്റ്, ആകെ 1ടിബി ശേഷിയുള്ള പിസിഐഇ ഫോര്‍ത്ത് ജെനറേഷന്‍ എസ്എസ്ഡി എന്നിവ ലാപ്‌ടോപ്പിന് അസാധാരണമായ പ്രവര്‍ത്തനശേഷി നല്‍കുന്നു. 

ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഗെയിമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനും സ്ട്രീം ചെയ്യാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകല്‍പന ചെയ്തതാണിത്. 129999 രൂപയാണ് ഇതിന് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. 

Show more
0
18
Other News India
https://avalanches.com/in/hyderabad_a_live_session_with_dr_dipal_patel_about_mental_health_and_parenting6726425_27_09_2023

A Live Session with Dr. Dipal Patel about Mental Health and Parenting


Dr. Dipal Patel, a Clinical Psychologist and Psychotherapist who also serves as the Director of the Insight Cell at Parul University, will be the guest on this RJ’s Instagram Live Session. She reveals that the cell looks after the mental health of both the university’s faculty members and students. She was interested in understanding human behaviour since she was in the 8th grade as she has a background in psychology and the military.


During this Live Session, her opinions on several mental health topics were discussed. She began by stating that while there is no major issue, there is less tolerance in the youth today. In her account, she discusses the difficulties that today’s teens and young children experience, including test anxiety, panic attacks, suicidal thoughts, depression, and other mental illnesses. She emphasises the need to avoid excessive societal pressure when it comes to school and board exams. She advises parents to turn studying into a fun process rather than a chore or liability. She discussed the artificial pressure that parents put on their children as part of her parenting advice. She advises parents to be on the side of the kids, listen intently, encourage them in every circumstance, and let go a little.


She added that 70% of the students that visit her use drugs as a way to escape reality and the harsh outside world. She advises parents to participate in their children’s enjoyment so that they won’t need to find ways to get away from the cruel world. Confidential and respectful communication with their children offers them confidence that you are there to support them and won’t make things worse. She claims that rather than the students, the parents need to adapt.


She advises the pupils to learn to appreciate the moment in order to live in the moment.She wants children to develop self-confidence and to accept themselves for who they are.


She wants children to develop self-confidence and to accept themselves for who they are. She emphasises how teaching life lessons is more crucial than competitive battles over grades. In contrast to having a healthy brain, being envious of your friends’ achievements will only make them depressed.


Instead of worrying about anything, she encourages everyone to unwind and enjoy life.

Show more
0
5
https://avalanches.com/in/delhi_the_major_issue_of_period_poverty6726417_26_09_2023

The Major Issue of Period Poverty


Periods are the most natural process to occur for a woman. Why is it that there is copious amounts of stigma around this topic? How is there no shame when a man is tinkling on the side of the road but so much so when a woman is on her period? This cruel phenomena is a major problem in our country. It is high time the stigma, shame and silence is ended.


Menstruation indicates a capable female reproductive system; a simple bleeding from the vagina that occurs once a month; it is a natural thing and must be treated as such.


Manier times, women in rural areas completely disregard periods. These underprivileged girls are stripped of their education because of lack of access to hygiene products; 4-6 days a month can amounts up to 40+ days in the long run! How insane is that.


As a substitute, they end up using a variety of unhygienic alternatives. They include filthy rags, dirt, leaves, and even rocks. This increases their chances of vaginal infections and other serious reproductive issues in the long run. Women in the same age group with no schooling are almost 6 times more likely to use an unhygienic method.


More than 20 million girls drop out of school annually, due to a lack of proper period care, which includes a variety of products ranging from pads, tampons, and menstrual cups.


This is due to a variety of reasons, including cultural taboos & social stigmas, lack of proper access to menstrual hygiene products, and insufficient knowledge on this subject. Such stigmas and taboos go back hundreds of years in history. From religious texts to seemingly harmless jokes, it is time we put this to an end.


Hamari Pahchan NGO is to provide period products and education to women and girls in Delhi. The primary objective of Project SUKHAD is to provide every menstruator with access to safe and healthy periods. To further aid this cause, this NGO provides Sukhad kits (menstrual kits) and educates these women on topics regarding menstrual hygiene, and creates awareness to annihilate the taboo & stigma related to menstruation. They even spread knowledge to women and girls about proper menstrual health and hygiene, because the realize the importance of the dual aspects which are healthcare and education.


Their plan of action is multi-faceted. They regularly distribute sanitary pads at distribution drives. They design and implement innovative projects for provision of access to period products. And, they frequently hold informative workshops with renowned gynecologists.


One Sukhad kit costs INR 1400 and it includes 24 packets of pads, 6 soaps, 1 sanitizer, 1 disinfectant, 60-80 Disposal Envelopes. These kits can completely transform the lives of underprivileged girls and women.


To conclude, I believe that it is primary for the social stigma and cultural taboos around periods needs to be stopped. Hamari Pahchan NGO and other forms of crowdfunding are essential in helping aid the bloody wounds caused by this problem.

Show more
0
5
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726408_26_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an student

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
2
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726407_26_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
2
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726406_26_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
2
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726405_26_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
4
https://avalanches.com/in/delhi_in_the_bustling_metropolis_of_delhi_where_life_moves_at_a_fast_pace_6726401_25_09_2023

In the bustling metropolis of Delhi, where life moves at a fast pace, lies an NGO that provides a platform to aid the marginalized of our society. The name itself signifies what this non-profit organization stands for - to provide people opportunities so they can create their own “Pahchan”.


One of the main initiatives of the NGO is to provide support to the elderly. Hamari Pahchan NGO is striving tirelessly to provide comprehensive care and create a supportive community for our elderly citizens. Their primary goals are deeply rooted in ensuring happy and healthy lives for our seniors.


With a focus on healthcare, nutrition, regular health camps, and the prevention of elder abuse, Hamari Pahchan stands at the forefront of the battle against the challenges faced by our elderly population.


One remarkable aspect of the NGO's work is how even a small contribution can make a significant difference. A simple comfort kit, costing just 800 rupees, can sustain an elderly individual for three months, providing them with essentials and comfort. Each comfort kit for the elderly includes a hot water bag, age-appropriate medicines, a thermometer, blankets suitable for the season, energy drinks like Glucon D, and mosquito repellent spray.


By supporting this initiative, we can collectively help countless seniors enjoy a better quality of life. It is a small step that can have a big impact, and we urge everyone to contribute to this noble cause. Together, we can ensure that our elderly citizens are not forgotten and continue to live their lives with dignity and happiness. Your support can light up their lives and bring warmth to their hearts, making a world of difference to those who have given us so much.


Join hands with Hamari Pahchan NGO today and be a part of this heartwarming mission. Supporting them in their noble cause is not just a gesture of kindness but an investment in a more caring and inclusive society for all.

Show more
0
7
https://avalanches.com/in/ranchi_reepak_prasad_6726382_25_09_2023

Reepak Prasad

Reepak Prasad at- gangpur po- barki.punu ps- mahuatand Jharkhand pincode 829112

0
7
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726381_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
6
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726380_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
5
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726379_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer my pic

0
4
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726378_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
6
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726377_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
7
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726376_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
5
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726375_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
6
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726374_25_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
6
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726372_24_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
3
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726371_24_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an student

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
3
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726370_24_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
2
https://avalanches.com/in/janjgir_satyamahir6726369_24_09_2023

Satyam.ahir

I want to be an photographer

Hobby.is playing game and photographer

My stylish pic

0
6