There are no advertisements in the Songadh yet

ગામીત બોલી અને આદિવાસી સંસ્કૃતિ ને પ્રસિદ્ધ કરવા યુ ટ્યુ બર્સ નો અનોખો પ્રયત્ન.


હાલ ના સમય માં આદિવાસીઓ ખુબજ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. સમાજ ના દરેક ક્ષેત્રે આગળ પડતું યોગદાન આપી રહ્યા છે.પરંતુ અમુક સમય થી એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે નવી જનરેશન પોતાની પરંપરાઓ અને સંસ્કૃતિ ધીરે ધીરે ભૂલી રહી છે. અમુક લોકો ને આદિવાસી થઈને પણ પોતાની માતૃભાષા માં વાત કરતા નથી આવડતું. આવા લોકો ને પોતાની પરંપરા અને બોલી પ્રત્યે લાગણી જગાડવા અને પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવતી ગામીત બોલી ને જીવંત રાખવા મતોશ્રી મુવિઝ અને D G Official Tapi દ્વારા એક આદિવાસીઓ ની કુળદેવી દેવમોગરા માતા પર દુનિયાનું પહેલું ગામીત ચલચિત્ર રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મ ની કથા દિવ્યેશ ગામીતે લખી છે અને ડીરેકશન શ્રીરામચંદ્ર ચૌહાણે આપ્યું છે. ફિલ્મ નું શૂટિંગ બરડીપડા અને વ્યારામાં થયુ છે.ફિલ્મ ડિસેમ્બર મહિના માં રીલિઝ થશે એવું સુત્રો મુજબ જાણવા મળ્યું છે.

Show more
0
119
Other News India
https://avalanches.com/in/surat_on_the_third_day_of_navratri_maa_chandraghanta_is_worshipped_by_the_d6714949_24_03_2023

On the third day of Navratri, Maa Chandraghanta is worshipped by the devotees.


Madhav Fashion is not just about clothing, it's a statement of style and elegance that defines who you are and what you stand for.


For business Inquiry: +91-9099144005


#Madahvfashion #mumbai #delhi #dress #saree #kurti #embroidery #fabric #digitalprintfabric #planfabric


Show more
0
3
https://avalanches.com/in/kolkata_snu_an_inspiring_story_of_an_independent_rapper6714942_23_03_2023
https://avalanches.com/in/kolkata_snu_an_inspiring_story_of_an_independent_rapper6714942_23_03_2023

Sønu: An Inspiring Story of an Independent Rapper


Are you looking for inspiration in today's music industry? Look no further than Sønu, an Indian independent rapper and beat producer.


At only 16 years old, Sønu has already made a name for himself in the rap game. He started out by recording songs on his mobile phone and is now making beats with FL Studio Mobile. His first song "Maa" was dedicated to his mother, which quickly spread across the internet and made him a known figure in hip-hop circles.


Sønu has released eight songs so far, including "Khwahish", "Dhokebaaz", and "Numankin". Even though he comes from a middle-class family, he shows that persistence and determination can take you to places you never imagined. Learning from Sønu's story will help reshape your view of success and failure to create inspiration for your own journey.


Introduction to Sønu & His Music


Meet Sønu, an inspiring independent rapper whose music has been resonating in India and beyond. Born on the 18th of August 2003 in Kolkata, West Bengal, Sønu started his career at the age of 16. Despite hailing from a middle-class family background, Sønu did not let anything stop him from pursuing his dreams and today, he records his own songs on mobile and even produces beats for himself using FL Studio Mobile.


Sønu’s music is both inspirational and relatable. He has released 8 songs so far and his first song “Maa” is dedicated to his mother. You can find other hits like “Khwahish”, “Dhokebaaz” or “Numankin” that are sure to put you in a good mood.


The Beginning of Sønu’s Career


Sønu is a true example of inspiration for budding artists. Born in Kolkata, West Bengal in 2003, he started his independent music career when he was only 16 years old. Sønu is from a middle-class family, and he recorded his songs on a mobile phone. He is also a talented beat producer, and he produces the beats for his songs himself with the help of the FL Studio Mobile app.


So far, Sønu has released 8 songs, with his first one being ‘Maa’ which was dedicated to his mother. Some of his most popular songs include ‘Khwahish’, ‘Dhokebaaz’, and ‘Numankin.’ These catchy hip-hop tracks exemplify Sonu's unique style and passion for creating music independently without any label or promoter behind him.


Turning Struggles Into Success: Sønu’s Story


Sønu's story of turning struggles into success is an inspiring one. Despite hailing from a middle-class family, he has worked hard to become an independent artist, producing everything himself and taking the Indian Hip Hop scene by storm.


At 16 years old, Sønu was already recording music with his mobile phone and producing beats with FL Studio Mobile, inspiring aspiring musicians to focus on creating their own sound with accessible tools.


To date, he has released 8 songs that reflect his identity as an independent artist and touch on relevant themes like ambition, heartbreak and gratitude. From his debut song "Maa", a dedicate to his mother, to popular songs like "Khwahish", "Dhokebaaz" and "Numankin", each track demonstrates Sønu's unique perspective as an artist and provides insight into the life of a rising star.


Creating a Legacy: Sønu’s Songs


Sønu has achieved recognition from his fans in India and beyond for his songs. Most of his songs are about overcoming obstacles and have powerful messages. His song 'Khwahish', for example, speaks about staying strong and following your dreams despite all odds.


The song 'Dhokebaaz' tackles the issue of relationships, encouraging listeners to take control of their lives and not let anyone or anything lead them astray. Sonu's most popular song 'Numankin' also has an inspirational message of hope, creativity, and self-belief.


Each of these tracks has a unique sound and showcases Sønu's talent as a lyricist and producer. His music resonates with a wide range of audiences, regardless of age or background due to its relatable content.


Overcoming Challenges: Producing Music With Mobile


Sønu has come a long way from recording his music on his mobile. With the help of FL Studio Mobile, the young artist is now able to create professional-sounding beats for his songs. Combining this with his natural talent for mixing and mastering, Sonu is able to produce quality music from only a modest setup.


In order to make the most out of what he had, Sonu invested time in learning how to use FL Studio Mobile for beat production and audio mixing. He also spent time reading reviews of available mobile recording apps and learning about the features offered by each one.


Through dedication and hard work, Sonu was able to make quality beats with just his mobile device—without compromising on sound or musicality. His diligence paid off—Sonu’s music has been praised by listeners around the world, proving that you don't need a big budget studio to produce great music.


Becoming a Role Model in the Local Indian Community


At 16 years old, Sønu has already managed to inspire many local Indian youth to pursue their dreams of becoming an artist. After having released several songs, he has begun to gain traction in the local scene and is slowly becoming a role model for those looking to get into music.


Sønu's story mirrors that of many independent artists in India – he had humble beginnings, recording his first songs on a mobile phone in his bedroom and producing beats with FL Studio Mobile. Despite this limitation, his talents have gradually gained recognition with each new song released and has shown aspiring rappers that with hard work and determination, anything is possible.


This young boy from Kolkata is undoubtedly an inspiration to those looking for motivation in achieving their goals. His unwavering commitment to pursue music despite limited resources is something that everyone can learn from - it is the mark of true strength, perseverance and passion.


Conclusion


Sønu is an inspiring story of an independent rapper who has achieved success in his career through hard work and dedication. Despite coming from a middle-class family and starting his career at the young age of 16, he has released 8 songs so far and has established himself as a talented beat producer. His first song, "Maa," is dedicated to his mother and other songs like "Khwahish," "Dhokebaaz," and "Numankin" have made a name for him in the industry. Sønu is proof that with the right attitude and ambition, anyone can achieve success regardless of their background.

Show more
0
4
https://avalanches.com/in/surat_all_over_embroidery_and_gold_sequins_on_navy_blue_georgette_madhav_fa6714939_23_03_2023
https://avalanches.com/in/surat_all_over_embroidery_and_gold_sequins_on_navy_blue_georgette_madhav_fa6714939_23_03_2023
https://avalanches.com/in/surat_all_over_embroidery_and_gold_sequins_on_navy_blue_georgette_madhav_fa6714939_23_03_2023
https://avalanches.com/in/surat_all_over_embroidery_and_gold_sequins_on_navy_blue_georgette_madhav_fa6714939_23_03_2023

All Over Embroidery and Gold Sequins on Navy Blue Georgette: Madhav Fashion's Latest Creation.


Madhav Fashion's latest creation is a stunning navy blue georgette dress with all-over embroidery and gold sequins. This masterpiece is a true work of art that exudes elegance, sophistication, and luxury.


Madhav Fashion is Surat's Leading Embroidery Fabric Manufacturer.

Shop now high premium quality fabrics, Embroidery fabric and printed fabric...

for more info: +91-9099144005

Show more
0
6
https://avalanches.com/in/surat_create_your_dream_ethnic_outfit_with_madhav_fashions_dyeable_mirror_w6714908_22_03_2023
https://avalanches.com/in/surat_create_your_dream_ethnic_outfit_with_madhav_fashions_dyeable_mirror_w6714908_22_03_2023
https://avalanches.com/in/surat_create_your_dream_ethnic_outfit_with_madhav_fashions_dyeable_mirror_w6714908_22_03_2023
https://avalanches.com/in/surat_create_your_dream_ethnic_outfit_with_madhav_fashions_dyeable_mirror_w6714908_22_03_2023
https://avalanches.com/in/surat_create_your_dream_ethnic_outfit_with_madhav_fashions_dyeable_mirror_w6714908_22_03_2023

Create Your Dream Ethnic Outfit with Madhav Fashion's Dyeable Mirror Work Fabrics

Uses: Lehenga, Dress, , Kurti, Gown etc.

Fabric: Viscose and Georgette


Bulk Order Always Welcome

For Business Inquiry call us: '+91-9099144005

Show more
0
3

Sameer Khan is an Indian Digital creator, Artist, Actor, Influencer, Entrepreneur,Innovator, Businessman know for his multiple talent & Extraordinary ideas and vision. he is founder and CEO Of Trylcronix Industries, fond of modern technologies and explore more creative things in this world for humanity.


He was born on 7 November 2004, kanpur. he start his career from social media platform such as Instagram and Facebook after few months he became an influencer and he focus on music industry and Entrepreneurship, acting. After, few months he released his first song ' amplifier ' on music Streaming platform such as spotify, jio savan, Apple Music/ I tunes, Amazon Music, Napster us as well as tiktok and Facebook & Instagram music library. Fortunately his song is most viral on all music Streaming platform and after this sameer Khan became a most notable person on the Internet and he became an artist and actor. Sameer Khan made his own Private aerospace industry trylcronix after maked trylcronix he became an famous and most talented business man and Entrepreneur and he is also known as business magnitude or founder and CEO Of Trylcronix


Sameer Khan is an became successful in life because he was very curious, serious and fond of modern technologies, he is an very crazy person that is forgot all things but don't forgot our dreams and work he was serious in work and do our work with own honesty and another fact is Sameer khan is very hard working person that can achieve success through hard work, patience & Strong dedication


He is also famous for his quote " when Whole world is sleep, I am Awake And Doing Work for My Future " It means sameer khan is a night owl person. He loved work in long night but he is also early bird he sleeps after 1 pm and awake approx 4: 30 after awaking he do exercises and workout daily in morning & evening . In whole day he mostly 100% focus on his work and remain time he watch television, social media, phone and etc

Show more
0
8

Sameer Khan is an Indian Digital creator, Artist, Actor, Influencer, Entrepreneur,Innovator, Businessman know for his multiple talent & Extraordinary ideas and vision. he is founder and CEO Of Trylcronix Industries, fond of modern technologies and explore more creative things in this world for humanity.


He was born on 7 November 2004, kanpur. he start his career from social media platform such as Instagram and Facebook after few months he became an influencer and he focus on music industry and Entrepreneurship, acting. After, few months he released his first song ' amplifier ' on music Streaming platform such as spotify, jio savan, Apple Music/ I tunes, Amazon Music, Napster us as well as tiktok and Facebook & Instagram music library. Fortunately his song is most viral on all music Streaming platform and after this sameer Khan became a most notable person on the Internet and he became an artist and actor. Sameer Khan made his own Private aerospace industry trylcronix after maked trylcronix he became an famous and most talented business man and Entrepreneur and he is also known as business magnitude or founder and CEO Of Trylcronix


Sameer Khan is an became successful in life because he was very curious, serious and fond of modern technologies, he is an very crazy person that is forgot all things but don't forgot our dreams and work he was serious in work and do our work with own honesty and another fact is Sameer khan is very hard working person that can achieve success through hard work, patience & Strong dedication


He is also famous for his quote " when Whole world is sleep, I am Awake And Doing Work for My Future " It means sameer khan is a night owl person. He loved work in long night but he is also early bird he sleeps after 1 pm and awake approx 4: 30 after awaking he do exercises and workout daily in morning & evening . In whole day he mostly 100% focus on his work and remain time he watch television, social media, phone and etc


Show more
0
5
https://avalanches.com/in/surat_quoteoftheday_gandhiji_madhavfashion6714865_20_03_2023

#quoteoftheday #gandhiji #madhavfashion


"The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience." - Mahatma Gandhi


Business Inquiry: +91-90991 44005

#fabric #fabricdesign #fashion #fashionstyle #fashionmodel #embrodery #vocalforlocal #100 #like #business #founder

Show more
0
4
https://avalanches.com/in/surat_3_golden_rules_who_is_helping_you_dont_forget_them_who_is_loving6714846_18_03_2023

3 Golden rules!!

Who is helping you, don’t forget them. Who is loving you, don’t hate them. Who is trusting you, don’t cheat them. "Swami Vivekananda"


😘 Business Inquiry:🥰

Call now: +91-90991 44005

0
3
https://avalanches.com/in/surat_buy_the_best_embroidery_fabrics_for_your_brand_company6714842_17_03_2023

Buy the Best Embroidery Fabrics for Your Brand / Company

“Take up one idea. Make that one idea your life; dream of it; think of it; live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced.” --Swami Vivekananda


Shop the Best Embroidery Fabrics for Your Brand / Company


Madhav Fashion Offering best premium quality embroidery farbic such as lace Fabric, designer butta fabric, Digital Printed fabric, Disigner Mirror fabric etc.


Business Inquiry:

Call now: +91-90991 44005

Email at: [email protected]


#india #delhi #mumbai #banglore #chennai #fabrics #embroideryfabric #lacefabric#latestfashion #likeme #followus #instadaily #FacebookPage #100likes7m

Show more
0
5
https://avalanches.com/in/surat_surat_fancy_mirror_sequence_work_manufacturer_in_surat_6714837_16_03_2023

Surat - Fancy Mirror Sequence Work Manufacturer in Surat

Fancy Mirror Sequence Work Manufacturer in Surat: Fancy Mirror Sequence work is a popular embroidery technique that originates from Madhav Fashion Surat, a city in the western state of Gujarat in India. The embroidery involves creating intricate patterns on fabric using Mirror and beads, resulting in a luxurious and elegant finish. This type of embroidery is commonly used for special occasions such as weddings, parties, and religious events.


One of the leading manufacturers of Fancy Gold Sequence work in Surat is Madhav Fashion. Founded in 2005, Madhav Fashion has grown to become one of the most prominent manufacturers of embroidery work in the city. The company offers a wide range of embroidery services, including Fancy Gold Sequence work, zari work, and hand embroidery.


The embroidery is typically done on silk, velvet, or other fine fabrics, using a variety of techniques, including hand embroidery and machine embroidery. The gold threads used in the embroidery are usually made of real gold or a combination of gold and silver, giving the work a stunning shine and texture.


The embroidery patterns are created using a wide range of designs, including floral, geometric, and abstract motifs. The patterns can be simple or intricate, depending on the skill of the embroiderer and the complexity of the design.


The Fancy Mirror Sequence work is a labor-intensive process that requires great skill and attention to detail.

The embroidery is typically done by hand, which means that each piece is unique and takes a considerable amount of time to complete. The embroiderer has to work carefully to ensure that the threads and beads are evenly spaced and that the design is symmetrical and uniform.

In Surat, Fancy Mirror Sequence work is a traditional art form that has been passed down from generation to generation. The city is known for its skilled artisans who have perfected the art of this embroidery technique. The embroidery work is highly valued and is often commissioned by individuals, fashion designers, and retailers.


In recent years, Fancy Mirror Sequence work Fabric has gained popularity not just in India, but also internationally. The luxurious and elegant finish of the embroidery has made it a favorite among high-end fashion designers, who often incorporate it into their designs. The intricate patterns and textures of the embroidery add a unique and sophisticated touch to any garment or accessory.


In conclusion, Fancy Mirror Sequence work Fabric is a beautiful embroidery technique that has a rich history in Surat. It requires great skill and patience, but the end result is a stunning piece of art that is highly valued and cherished by those who appreciate fine craftsmanship.

Show more
0
5