شهرها به دنبال کاربر چاپ متین . تهران ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye