شهرها به دنبال کاربر yadakiimarket . Qal‘eh-ye Nāşerī ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye