افرادی که کاربر را دنبال می کنند Pooria Mohit . Shīrāz ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye