افرادی که کاربر را دنبال می کنند IR-154948 . خرامه ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye