افراد توسط کاربر دنبال می شوند MANI . تهران ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye