گروه هایی که توسط کاربر دنبال می شوند Diyar Kurd . نقده ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye