ប្រកាសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ Conceptrix BP . Phnum Pénh , កម្ពុជា

https://avalanches.com/kh/phnom_penh_nayagarh_wellknown_odia_bhajan_singer_bhikari_mohammad_passed_away_a983073_05_11_2020

Nayagarh: Well-known Odia bhajan singer Bhikari Mohammad passed away at SCB Medical College and Hospital in Cuttack Wednesday night. He was admired & Loved by all. R.I.P.


Bhikari as nicknamed, who had been suffering from paralysis for a ling time, was admitted to SCB after his condition worsened two days ago, according to his family based at Khandapada in Nayagarh district.

Though he was a Muslim, Bhikari has sung several Odia Chhanda, Chaupadi, Janana, Bhajan and the traditional Dhumpa song of Khandapada and earned fame in Odisha and outside. For his ardent devotion to Lord Jagannath, he was known as the second Salabega of Odisha.

He had sung Jagannath bhajans with eminent singers like Bhikari Bal, Akshaya Mohanty, Pranab Patnaik, Prafulla Kar, Chitta Jena and Dibakar Mohanty at several functions.

Show more
1
35