Giriş

Güýçler täzelikçi platforma

resmi abraýly habar beriş serişdelerinden iň täze täzelikleri alyp, ýerli habarlary döredip we işjeň abonentleriňiziň sanyny köpeldip bilersiňiz.

AVALANCHES Awtorizasiýa
visibility

Hasaba girmek bilen: Hyzmat şertleri we Gizlinlik syýasaty, goşmak bilen Gutapjyklary ulanmak.

Güýçler her bir ulanyja kiçi oba şäherçesinden tutuş dünýä çenli iň täze habarlary tapmaga mümkinçilik berýän özboluşly, innowasiýa platformasydyr.
Hasaba alnanyňyzdan soň, ýazgylary döredip, şäheriňizde bolup geçýän wakalary suratlandyryp bilersiňiz we olary dünýädäki ulanyjylaryň global iýmitinde görkezip bilersiňiz.
Indi köp sanly habar portalyny ulanmagyň zerurlygy ýok, agregatorymyz her çeşmäniň bir ýerde goýberýän zatlaryny görmäge mümkinçilik berýär.
Habarlary süzmek we gözlemek hiç haçan aňsat bolmady. Güýçler her bir ýazyja maksatly diňleýjilere maglumat bermäge, işjeň jemgyýetden seslenme almaga we ýazgylaryny dünýä iýmitinde görkezmäge mümkinçilik berýär.
News icon

Bu nähili işleýär?

01
How to work icon 01
Şäheriň sebitleýin iýmitinde täzelik neşirini döredýärsiňiz.
02
How to work icon 02
Ulanyjylardan işjeňlik alsaňyz, neşiriňiziň bahasy ýokarlanýar.
03
How to work icon 03
Neşir ýurduň iň ýokary iýmitine girip, has ýokary derejä çykýar.
04
How to work icon 04
Netijede, ýurduňyzdaky okyjylar tarapyndan ýokary baha berlen neşiriňiz, “Avalanches” ulanyjylarynyň global iýmitine girip, dünýä derejesindäki habar sözbaşysyna öwrülip biler.

Platforma aýratynlyklary

Flag icon

Fairarmarka (Klassifikasiýa geňeşi)

Sanawlary dörediň we önümleri satyň, hyzmatlary beriň ýa-da dükan ediň we zerur hünärmenleri tapyň. Köp kategoriýalar gözlegiňizi aňsatlaşdyrýar we gözleýän zadyňyzy anyklamaga kömek edýär!
Flag icon

Howa

Güýçler ýaşaýan şäheriňiziň howa maglumatyny görkezýär. Howa maglumaty, biziň platformamyza giren badyňyza elmydama elýeterli we görünýär.
Flag icon

Toparlar

Biziň çeşmämiz ulanyjylara topar we jemgyýet döretmek mümkinçiligini berýär. Maglumat paýlaşmak we meňzeş wakalar bilen soňky wakalary ara alyp maslahatlaşmak öňkülerinden has aňsatlaşdy.
Flag icon

Täzelikler

Dürli habar ýazgylarynyň arasynda geçiň: şäheriňiziň, ýurduňyzyň, dünýäňiziň we şahsy iýmitleriň biri. Habarlar ýerleşýän ýeriňize baglylykda tertiplenýär. Mundan başga-da, her bir ulanyjy şäherleri, habar beriş serişdelerini we toparlary saýlap, täzelenmelerine ýazylmak arkaly şahsy süzgüç döredip biler, bu diňe zerur habar sözbaşylaryny gözlemek üçin şahsy wagtyňyzy ýitirmez, eýsem ähli habarlary derrew görmäge mümkinçilik berer. şahsy iýmitiňiz bilen gyzyklanýar.

Mümkinçilikler

card icon
Mazmuny döretmek we paýlamak
Maglumat paýlaşyň, diňleýjini dörediň, siziň üçin möhüm bolan temalary ara alyp maslahatlaşyň we multimediýany halkyňyz bilen paýlaşyň. Bularyň hemmesi elmydama barmaklaryňyzyň ujundaky ýönekeý, içgin tekst redaktory bilen.
card icon
Diňe degişli maglumatlary okaň
Resmi metbugata göz aýlaň we abuna ýazylyň we her gün iýmitiňizdäki abraýly çeşmelerden ygtybarly habarlary okaň. Bir ýerde halaýan çeşmeleriňizden lezzet alyň we dünýäniň çar künjeginden, ähli dillerde we mugt habarlary tapyň.
card icon
Täze jemgyýetlere goşulyň we özüňizi dörediň
Topar funksiýamyz, maksatly diňleýjilere organiki taýdan ýetmek üçin islendik ýerde bir gurama, iş ýa-da tematiki jemgyýetçilik sahypasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Meňzeş pikirli adamlary tapyň we täze, amatly we owadan platformada siziň üçin möhüm zady ara alyp maslahatlaşyň.

Bu platforma kim üçin?

table icon
table icon
Writersazyjylar üçin
Güýç ýazyjylar üçin mümkin boldugyça diňleýjilere ýakyn bolmaga mümkinçilik berýän özboluşly çeşme. Locationerleşýän ýeri boýunça süzgüç bilen gazanylýar - her bir hasaba alnan ulanyjy öz sebitinde bolup geçýän wakalar barada ýazgylar döredip we beýleki gyzyklanýan ulanyjylaryň pikirlerini tapyp biler. Bu aýratynlygyň kömegi bilen, her bir ýazyjy gyzyklanýan tomaşaçylary ýygnap, degişli habarlar we wakalar barada maglumat ýaýradyp, ony çaltlaşdyryp biler.
table icon
Okyjylar üçin
Güýçler dünýädäki ähli wakalar barada her kimiň açyp biljek platformasydyr. Göz öňüne getiriň: ýerli habarlardan tä täzelikler portalyndaky ähli habarlar. Mediýa agregatory resmi çeşmelerden iň soňky täzelenmeleri bilmäge mümkinçilik berýär we ýerli habarlar sahypasy dürli wakalar barada özüňiz okamaga mümkinçilik berýär.

Güýçler täzelikleri döretmek we okamak, ulanyja maglumat alyşmak üçin innowasiýa guraly hökmünde hyzmat etmek üçin täze, özboluşly çeşme. Eventshli wakalaryň arasynda boluň: şaýatlardan habar alyň, töweregiňizde bolup geçýän zatlardan habarly boluň we diňleýjileriňiz üçin ýazyň!

“Avalanches” bilen häzirki wagtda täze maglumat giňişligini dörediň.

Häzir ýazylyň
AVALANCHES Awtorizasiýa
visibility

Hasaba girmek bilen: Hyzmat şertleri we Gizlinlik syýasaty, goşmak bilen Gutapjyklary ulanmak.