There are no advertisements in the Vientiane yet
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020

ໂຄງການ ລພຊ ເມືອງຫລາ ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງໃນການປະກອບສ່ວນດ້ານ ງົບປະມານ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກເດີນສຳຫລວດ,ອຸປະກອນແທັບເລັດ,ແລະ ງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແກ່ນັກເດີນສຳຫລວດເພື່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນປະເມີນຄວາມທຸກຍາກຕາມດຳລັດ348/ລບ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ໃນທົ່ວເມືອງຫລາ ຈຳນວນ45 ບ້ານໃນປີ2020

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ14-17/11/2020ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບນັກເດີນສຳຫລວດ ເຊີ່ງເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນມາຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງ ຈຳນວນ 52ທ່ານ,ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ມີທີມງານຄູຝຶກ ພ້ອມທີມງານຊ່ຽວຊານໄອທີ ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ແນະນຳການປະເມີນແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ຕາມແບບຟອມ F1 ແລະໄດ້ແນະນຳການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ແທັບເລັດ

ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ລົງເຮັດທົດລອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງຢູ່ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງຫລາ ແລະໄດ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນກັນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ຈັດແບ່ງທີມນັກເດີນສຳຫລວດ ອອກເປັນ7ທີມ ແຕ່ລະທີມ ມີນັກເດີນສຳຫລວດປະມານ6-9ທ່ານ

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ18/11/2020ເປັນຕົ້ນມານັກເດີນສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ແຕ່ລະຄອບຄົວໃນແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງທົ່ວເມືອງຫລາ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດລົງທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2020ນີ້

ຫລັງຈາກໄດ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄອບຄົວແລ້ວ ໂຄງການ ລພຊ ຈະໄດ້ຖືເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຫລັກໃນການຄັດເລືອກແລະ ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການສະຫນອງເງີນອຸດຫນູນຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ ກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ2ປີ ທີ່ເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີສິດໃນການຮັບເງີນອຸດຫນູນຂອງໂຄງການ ລພຊ ເພື່ອຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ

Show more
0
121
Other News Laos
Latest news Vientiane - here are the news of nearby cities
World news
https://avalanches.com/pk/sialkot_body_buildo_capsules_in_pakistan_030024784446726389_25_09_2023

Body Buildo Capsules In Pakistan

Body Buildo Capsules Price In Pakistan 2500/-

Natural Body Buildo Capsule in Pakistan?

Still, if you're struggling with weight loss and are unsure of your next steps or how to put on more weight, try our new product Body Buildo Capsule. It has a natural, positive impact on gaining weight, building muscle, and other things. It has been demonstrated that Body Buildo Capsule works differently for men and women. The only requirement is to take two capsules twice a day with water. If you want to consume more calories, you can also drink it with your reflections.Thanks EtsyHerbalShop.com

Mota Hone ki Dawa in Urdu:

Mota hone ki dawa in Urdu is the prerequisite to remain solid and remain more astute with the goal that’s the reason each individual need to look brilliant and good looking so they utilize Body Buildo to make their body lovely and appealing and particularly to influence delightful muscle on their body so To body Buildo is mota hone ki dawa in Urdu which has no reaction and excessively numerous advantages in nowadays. People groups like this normal homegrown medicine especially in light of the fact that this medicine has an excessive number of advantages and no symptom.

How To Use?

Pure Herbal Body Buildo Capsule can be used once or twice day to see benefits right away.

You have the option of taking it twice day with water, milk, juice, or both.

You can gain more quickly with a little exercise and good fast meals.

Show more
0
9
https://avalanches.com/pk/sialkot_buy_100_original_saandhha_sanda_oil_organ_15_ml_sanda_oil_price_in_p6726346_24_09_2023

BUY 100% ORIGINAL Saandhha Sanda Oil Organ 15 ml

Sanda oil price in pakistan is a traditional ayurvedic oil blend that's topically used as a herbal remedy for men. It's touted as a natural aid for erectile dysfunction (ED) and premature ejaculation (PE). Sanda is a Sanskrit or Hindi word that is also spelled “saandhha” in English.

Saandha oil acts on the skin, and also on the inner layer as well as the skin sub layer. the skin sub layer is crammed with capillaries and veins. Sanda oil acts on this layer of the skin from outside in as it gets absorbed. The penile spongy-structure tissues avert the sanda oil from piercing into the core of the two penile cylinders. It necessitates a cylinders. The vacant hollow spaces in the spongy tissues are the obstruction of the chemical diffusion for the sanda oil. Substantial filling the spongy tissues with blood will allow the sanda oil ingredients to disperse into the core for curative action and renewal.

Sanda Oil Uses & Benefits:

  • Erectile Dysfunction and gives harder erection.
  • Control Premature Ejaculation
  • Impotency and nervous problems during sexual intercourse.
  • Enhances the Size of Penis

Sanda Oil Side Effects:

Sanda oil does not have any side effects if administered properly and with right dosage of oil application. it is a safe to use ayurvedic medicine which enhances the make penis for better sexual intercourse.

Caution: Do not apply the sanda oil on the open side or cuts side of the organ.

Sanda Oil Price in Pakistan is ? 2,500.00


Show more
0
3
https://avalanches.com/pk/karachi_introducing_the_power_up_penis_pump_the_ultimate_tool_for_maximizing6726332_23_09_2023

Introducing the Power Up Penis Pump, the ultimate tool for maximizing your sexual performance and pleasure. This powerful penis pump is designed to increase blood flow to the penis, resulting in harder, longer-lasting erections and increased sensitivity.


The Power Up Penis Pump is easy to use and comes with a comfortable, soft silicone sleeve for a secure, comfortable fit. Simply place the sleeve over your penis and use the easy-to-use pump to create a vacuum, which will increase blood flow to the penis and help you achieve a stronger, longer-lasting erection.


The Power Up Penis Pump is also equipped with a quick-release valve, which allows you to quickly and easily release pressure when you’re done using the pump. This makes it easy to use whenever you want, without having to worry about getting stuck in the pump.


The Power Up Penis Pump is also easy to clean and maintain, making it a great investment for any man who wants to enhance his sexual performance and pleasure. So why wait? Order your Power Up Penis Pump today and start enjoying the benefits of stronger, longer-lasting erections and increased sexual pleasure!

Show more
0
3
https://avalanches.com/pk/karachi_introducing_the_mm3_long_timing_delay_cream_the_best_running_sex_cr6726280_22_09_2023

Introducing the MM3 Long Timing Delay Cream - the BEST RUNNING SEX CREAM on the market! Say goodbye to premature ejaculation and hello to extended pleasure with this powerful delay cream. Designed to help you last longer in bed, this Maximum Long Duration Cream is perfect for those seeking a natural and effective solution to improve their sexual performance.


One of the key benefits of MM3 Long Timing Delay Cream is its 100% results. You can trust that this cream will deliver on its promise to help you achieve longer-lasting intimacy, giving you and your partner a more fulfilling and satisfying experience. No more worries about finishing too soon - with MM3 Long Timing Delay Cream, you can take control of your performance and enjoy a more pleasurable and confident sexual experience.


Made from natural herbal ingredients, MM3 Long Timing Delay Cream is a safe and effective choice for those who prefer a natural approach to their sexual health. With no side effects to worry about, you can confidently apply this cream externally and experience its benefits without any concerns.


Designed with a focus on benefits rather than features, MM3 Long Timing Delay Cream is your ultimate solution for better sexual performance. Its easy-to-use formula allows for quick application, and its fast-acting properties ensure that you can enjoy longer-lasting intimacy within minutes of application.


Don't let premature ejaculation hinder your sexual experience any longer - try MM3 Long Timing Delay Cream and unlock the secret to extended pleasure! Take control of your performance and enjoy a more satisfying and fulfilling sexual experience with this natural herbal product. Order now and experience the results for yourself!

Show more
0
3
https://avalanches.com/pk/karachi_description_a_wonderful_penis_sleeve_for_males_it_can_be_used_for_p6726278_22_09_2023

Description:


A wonderful penis sleeve for males. It can be used for playing solo or playing with your partner. Helping you reduce premature ejaculation and boost performance.


Features:

Silicone transparent penis sleeve, ultra-thin, non-toxic, and eco-friendly, harmless to the human body.

Salient spots on the surface, can strongly stimulate the female sensitive area, enhance women’s sex desire.

A penis extender can prolong sexual intercourse, providing more sexual pleasure for couples.

Totally waterproof and washable, easy to keep it clean and sterile, highly durable for long-term use.

Super soft, stretchable, one size fits all, a great tool for males to reduce premature ejaculation and boost performance.How to use a silicone reusable condom?

Carefully open and remove the condom from wrapper.

Place condom on the head of the erect, hard penis. If uncircumcised, pull back the foreskin first.

Pinch air out of the tip of the condom.

Unroll the condom all the way down the penis. After sex but before pulling out, hold the condom at the base. Then pull out, while holding the condom in place.

Carefully remove the condom, wash it, and keep for next time.

Is there any side effects of silicone condom?


The material of silicone condom is medicated approved so there are no side effects of silicone condom.

Show more
0
5
https://avalanches.com/pk/karachi_saandha_oil_acts_on_the_skin_and_also_on_the_inner_layer_as_well_as_6726277_22_09_2023

Saandha Oil Acts On The Skin, And Also On The Inner Layer As Well As The Skin Sub Layer. The Skin Sub Layer Is Crammed With Capillaries And Veins. Sanda Oil Acts On This Layer Of The Skin From Outside In As It Gets Absorbed. The Penile Spongy-structure Tissues Avert The Sanda Oil From Piercing Into The Core Of The Two Penile Cylinders. It Necessitates A Cylinders. The Vacant Hollow Spaces In The Spongy Tissues Are The Obstruction Of The Chemical Diffusion For The Sanda Oil. Substantial Filling The Spongy Tissues With Blood Will Allow The Sanda Oil Ingredients To Disperse Into The Core For Curative Action And Renewal.


Sanda Oil (4X Power Oil) Ki Malumat :

Pakistan Mein Saandha Tail Ki Qeemat Aik Riwayati Aayoroydk Tail Ka Murakkab Hai Jo Mardon Ke Liye Jari Bootion Ke Ilaaj Ke Tor Par Istemaal Hota Hai. Usay Uzoo Tanasul ( Ed ) Aur Qabal Az Waqt Inzaal ( Pe ) Ke Liye Qudrati Imdaad Ke Tor Par Kaha Jata Hai. Sunda Aik Sansikrat Ya Hindi Lafz Hai Jis Ka Hijjay Bhi Hai Sunda Tail Sirf 3 Mah Mein Size 2-3 Inch Berhata Hai, 100 % Nateeja. Saandhaka Tail Hindostan Mein Uzoo Tanasul Ko Badhaane Wala Tail 100 % Mehfooz Aayoroydk Tayari Ke Sath Zaroori Khufia Jari Bootion Ke Sath Milaya Jata Hai Jo Ilaaj Ke Liye Mozoon Hai. Uzoo Tanasul Ke Size Aur Uzoo Tanasul Ka Masla. Sindh Ka Tail ( Saandha Ka Tail ) Hindostan Mein Uzoo Tanasul Ko Lambay, Mazboot Aur Sakhti Se Berhata Hai.


Sanda Oil (4X Power Oil) Information :

Sanda Oil Price In Pakistan Is A Traditional Ayurvedic Oil Blend That's Topically Used As A Herbal Remedy For Men. It's Touted As A Natural Aid For Erectile Dysfunction (Ed) And Premature Ejaculation (Pe). Sanda Is A Sanskrit Or Hindi Word That Is Also Spelledsanda Oil Increases Size 2-3 Inches In Just 3 Month, 100% Result.Sandha Oil A Penis Enlargement Oil In India With 100% Safe Ayurvedic Preparation Blended With Essential Secret Aphrodisiac Herbs Suitable For Treating Penis Size And Erection Problem. Sandha Oil (Saandhha Oil) Is Genuine Penis Enlargement In India For Longer, Stronger And Harder Erection.


Sanda Oil :

Sandha Oil Is Conceived To Directly Load The Testosterone With Vitamin E And Other Therapeutic Herbs To The Penile Tissues And Cells. This Will Assist Rejuvenate The Neuroarterial Synapses For Cell Regeneration.Sandha Oil Is Know As Magic Oil For Man It Cure Many Problem Related To Penis Like Small Penis Size, Thickness Of Penis, Premature Ejaculation, Harder And Longer Erection Etc.

Show more
0
2

brings you the best price for Sumifun Silicone Reusable Washable Condom with express shipping all over Pakistan.


Details:

• Best imported quality

• 100% original Product

• Easy in use and no side effects

• Beautiful Design

• Long Lasting

• Attractive and strong


Order Online Silicon Washable condom for timing and enlargement in Pakistan with free home delivery.


How to use: Using the method of this condom is the same as a normal condom. use lube or gel only outside of the condom.


Specifications:

Product name: Delay Reusable Condom

Product material: Safe Soft TPE material

Use times: many times

Show more
0
5
https://avalanches.com/pk/karachi_contains_estrogen_helping_to_restore_lubrication_and_solve_the_proble6726064_20_09_2023

Contains estrogen helping to restore lubrication and solve the problem of vaginal dryness.

Help in restoring the vaginas suppleness.

It is an anti-inflammatory that stops swelling and dispels unpleasant odors.

Helpful in protection from microbial pathogens.

Contracts and reshape the vaginal walls to intensify intimate pleasure.

Show more
0
5
https://avalanches.com/pk/sialkot_cialis_10mg_tablets_in_pakistan_cialis_10mg_tablets_price_in_pakistan6725791_19_09_2023

Cialis 10mg Tablets in Pakistan

Cialis 10mg Tablets Price in Pakistan: 2000 PKR

Where can I buy Cialis in Pakistan?

Cialis tablet is not easily available in Pakistan. The medicine can be acquired from local pharmacies in cities such as Lahore, Rawalpindi, Islamabad, Karachi, Sialkot etc. If for some reason your local pharmacy is not supplying this medication, it can also be bought online through online pharmacies in Pakistan.

Can 10mg Cialis be taken daily?

The usual starting dose for as-needed Cialis is 10 mg. It's adjusted upward or downward depending on how you react to the medication. Don't take more than one dose per day to avoid the risk of a prolonged, painful erection (priapism), drop in blood pressure, or other serious side effects.

Is 10mg Cialis effective?

It's known as the 'standard dose': 10mg Cialis is taken as you need it (on demand), at least half an hour before sex. It can last for up to 36 hours. This dosage works for most people who try it and has a lower risk of Cialis side effects than the higher on demand dose, 20mg.

Does Cialis make you bigger?

By relaxing the blood vessels around the penis, Cialis and other PDE5 inhibitors may help you get and maintain an erection, but this process will do nothing for your size. Having more blood flowing in there might make it feel bigger.

How quickly does Cialis work?

First, Cialis works relatively quickly but not as fast as Viagra. It can take 1 to 2 hours for the full effects of Cialis to kick in, though it only takes about an hour for Viagra to work fully. Studies show the drug is absorbed quickly, and this is not affected by the timing of meals.

Related searches:

cialis 5mg price in pakistan,

lilly cialis price in pakistan,

cialis price in pakistan,

cialis 20mg price in pakistan,

buy original cialis in pakistan,

fake cialis in pakistan,

cialis 30 tablets price in pakistan,

cialis 300 mg price in pakistan,

EtsyHerbalShop.com


Show more
0
8
https://avalanches.com/pk/sialkot_cialis_10mg_tablets_in_pakistan_cialis_10mg_tablets_price_in_pakistan6725788_19_09_2023

Cialis 10mg Tablets in Pakistan

Cialis 10mg Tablets Price in Pakistan: 2000 PKR

Where can I buy Cialis in Pakistan?

Cialis tablet is not easily available in Pakistan. The medicine can be acquired from local pharmacies in cities such as Lahore, Rawalpindi, Islamabad, Karachi, Sialkot etc. If for some reason your local pharmacy is not supplying this medication, it can also be bought online through online pharmacies in Pakistan.

Can 10mg Cialis be taken daily?

The usual starting dose for as-needed Cialis is 10 mg. It's adjusted upward or downward depending on how you react to the medication. Don't take more than one dose per day to avoid the risk of a prolonged, painful erection (priapism), drop in blood pressure, or other serious side effects.

Is 10mg Cialis effective?

It's known as the 'standard dose': 10mg Cialis is taken as you need it (on demand), at least half an hour before sex. It can last for up to 36 hours. This dosage works for most people who try it and has a lower risk of Cialis side effects than the higher on demand dose, 20mg.

Does Cialis make you bigger?

By relaxing the blood vessels around the penis, Cialis and other PDE5 inhibitors may help you get and maintain an erection, but this process will do nothing for your size. Having more blood flowing in there might make it feel bigger.

How quickly does Cialis work?

First, Cialis works relatively quickly but not as fast as Viagra. It can take 1 to 2 hours for the full effects of Cialis to kick in, though it only takes about an hour for Viagra to work fully. Studies show the drug is absorbed quickly, and this is not affected by the timing of meals.

Related searches:

cialis 5mg price in pakistan,

lilly cialis price in pakistan,

cialis price in pakistan,

cialis 20mg price in pakistan,

buy original cialis in pakistan,

fake cialis in pakistan,

cialis 30 tablets price in pakistan,

cialis 300 mg price in pakistan,

EtsyHerbalShop.com


Show more
0
9