There are no advertisements in the Vientiane yet
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020
https://avalanches.com/la/vientiane__1118127_14_12_2020

ໂຄງການ ລພຊ ເມືອງຫລາ ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງໃນການປະກອບສ່ວນດ້ານ ງົບປະມານ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກເດີນສຳຫລວດ,ອຸປະກອນແທັບເລັດ,ແລະ ງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແກ່ນັກເດີນສຳຫລວດເພື່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນປະເມີນຄວາມທຸກຍາກຕາມດຳລັດ348/ລບ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ໃນທົ່ວເມືອງຫລາ ຈຳນວນ45 ບ້ານໃນປີ2020

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ14-17/11/2020ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບນັກເດີນສຳຫລວດ ເຊີ່ງເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນມາຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງ ຈຳນວນ 52ທ່ານ,ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດ້ມີທີມງານຄູຝຶກ ພ້ອມທີມງານຊ່ຽວຊານໄອທີ ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ແນະນຳການປະເມີນແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ຕາມແບບຟອມ F1 ແລະໄດ້ແນະນຳການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ແທັບເລັດ

ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ລົງເຮັດທົດລອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງຢູ່ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງຫລາ ແລະໄດ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນກັນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ຈັດແບ່ງທີມນັກເດີນສຳຫລວດ ອອກເປັນ7ທີມ ແຕ່ລະທີມ ມີນັກເດີນສຳຫລວດປະມານ6-9ທ່ານ

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ18/11/2020ເປັນຕົ້ນມານັກເດີນສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ແຕ່ລະຄອບຄົວໃນແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງທົ່ວເມືອງຫລາ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດລົງທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2020ນີ້

ຫລັງຈາກໄດ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄອບຄົວແລ້ວ ໂຄງການ ລພຊ ຈະໄດ້ຖືເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຫລັກໃນການຄັດເລືອກແລະ ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການສະຫນອງເງີນອຸດຫນູນຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ ກຸ່ມແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ2ປີ ທີ່ເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີສິດໃນການຮັບເງີນອຸດຫນູນຂອງໂຄງການ ລພຊ ເພື່ອຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ

Show more
0
105
Other News Laos
Latest news Vientiane - here are the news of nearby cities
World news

Social work is a practice-based profession that promotes social change, development, cohesion and the empowerment of people and communities. Social work practice involves the understanding of human development, behavior and the social, economic and cultural institutions and interactions.Hello friend


My name is Aman Kumar

I am student of

SR college of engineering jhansi


Now days, I am doing interns with Hamari pahchan NGO.

I am doing intern for poor people. Those people can't get food. Through thus intern you are learning new thing new value in this world. You will distribute food and other meal to poor, hunger people, then you feel good, donate blood, donate cloth, donate book to children's and my mentor miss Divya tomar mam help us for doing this internship. Help for those people who are poor, helpless, etc

Thanks you

Show more
1
13
https://avalanches.com/mx/ciudadapodaca_jose_esquivel_rosales_lanza_su_primer_album_llamado_rangy5166494_27_11_2022

JOSE ESQUIVEL ROSALES LANZA SU PRIMER ALBUM LLAMADO "RANGY"

Despues de tanto el joven tiktoker regresa con un album disponible en Plataformas digitales Como Spotify,Apple Music, Amazon Music,Deezer y más.


Tiene un cover Titulada "siempre te voy a querer" de Rodolfo Eden Muñoz


En un futuro a comentado que tiene pensado subir mas covers en sus plataformas digitales

Show more
0
7
https://avalanches.com/in/kolkata_international_fashion_designer_priyanka_mallick_joined_at_cop27_egypt5100171_24_11_2022
https://avalanches.com/in/kolkata_international_fashion_designer_priyanka_mallick_joined_at_cop27_egypt5100171_24_11_2022
https://avalanches.com/in/kolkata_international_fashion_designer_priyanka_mallick_joined_at_cop27_egypt5100171_24_11_2022

International fashion designer Priyanka Mallick joined at COP27, Egypt.

International fashion designer Priyanka Mallick joined COP27 in Egypt , virtually. She is a community adviser and member of the United Nations International and the Royal Commonwealth Society of the United Kingdom. She attended the meetings of the Food System Pavilion by FAO and UNFCC. She raised her voice about the climate emergency , hunger crisis, and gender equality for climate justice.

The United Nations Climate Change Conference COP27 closed with a breakthrough agreement to provide “loss and damage” funding for vulnerable countries hit hard by climate disasters.


“This outcome moves us forward,” said Simon Stiell, UN Climate Change Executive Secretary. “We have determined a way forward on a decades-long conversation on funding for loss and damage – deliberating over how we address the impacts on communities whose lives and livelihoods have been ruined by the very worst impacts of climate change.”


Set against a difficult geopolitical backdrop, COP27 resulted in countries delivering a package of decisions that reaffirmed their commitment to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. The package also strengthened action by countries to cut greenhouse gas emissions and adapt to the inevitable impacts of climate change, as well as boosting the support of finance, technology and capacity building needed by developing countries.


Creating a specific fund for loss and damage marked an important point of progress, with the issue added to the official agenda and adopted for the first time at COP27.


Governments took the ground-breaking decision to establish new funding arrangements, as well as a dedicated fund, to assist developing countries in responding to loss and damage. Governments also agreed to establish a ‘transitional committee’ to make recommendations on how to operationalize both the new funding arrangements and the fund at COP28 next year. The first meeting of the transitional committee is expected to take place before the end of March 2023.


Parties also agreed on the institutional arrangements to operationalize the Santiago Network for Loss and Damage, to catalyze technical assistance to developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.


COP27 saw significant progress on adaptation, with governments agreeing on the way to move forward on the Global Goal on Adaptation, which will conclude at COP28 and inform the first Global Stocktake, improving resilience amongst the most vulnerable. New pledges, totaling more than USD 230 million, were made to the Adaptation Fund at COP27. These pledges will help many more vulnerable communities adapt to climate change through concrete adaptation solutions. COP27 President Sameh Shoukry announced the Sharm el-Sheikh Adaptation Agenda, enhancing resilience for people living in the most climate-vulnerable communities by 2030. UN Climate Change’s Standing Committee on Finance was requested to prepare a report on doubling adaptation finance for consideration at COP28 next year.

Show more
0
7

The author Writer Bhaiya finally spoke about his life and revealed where he hailed from

Writer Bhaiya, also known as Aditya Singh, is an Indian Author who published the book “The Cycle of Reasons: — 24 Reasons”


Writer Bhaiya has been yielding unreleased compositions for years when publishing houses were more well-known than self-publishing. On the occasion of his birthday, he addressed a group and shattered his curtain of silence when questioned about his childhood, career, and personal life.


Statement over Early Life


In response to a question regarding how his life drove him to reserve Writer Bhaiya as a pen name unintentionally; as mentioned by him on his Instagram story, the beloved author Writer Bhaiya made the following statement:-

“I go by the pen name Writer Bhaiya online as a token of love, but as the proportion of people is cognizant, my forename is Aditya Singh stepped into the world at merely six months as a premature baby in Mumbai on October 2nd.


In the 20th century, my family immigrated to Mumbai from Bihar. I attended high school in Mumbai. As a young child, I caused trouble and was typically mischievous to everybody around me. I grew up to be a reserved person in school after a certain age as a response to childhood and generational trauma.


Everything in 2016 began abruptly as a part of my chaotic life when I began to express myself with a pen in my hand on a piece of paper after sobbing one day over not being able to express myself how I wanted to. As a teen, I started to compose Hindi Shayari and poems. I eventually started penning fictional short tales, poetry, and letters devoted to my friends with compassion and love. My life took unexpected turns in 2017, which bounded me to chronicle my suffering in a journal.


I joined Instagram in 2017. In 2018, I began sporadically sharing my writings on Instagram Stories. My composed piece of prose on stories caught the attention of my loved ones & acquaintances more often than in everyday life, where I would disguise most of my crafted work. As time passed, my acquaintances began referring to me as a WRITER. Pairing the title my companions drew me and the premise that I was a Bihari dwelling in Mumbai, some people alluded me as Bhaiya in an unkind and insulting manner, prompting me to share the title: — Writer Bhaiya as my PEN NAME.

In the years 2017 and 2019, I suffered from depression twice. I battled ADHD struggles for years without recognising it was ADHD, and have been dealing with anxiety and panic attacks for two years. Since 2018, I have produced unpublished works every year and have worked as a ghostwriter for a year on different platforms.”


Statement over Career


Writer Bhaiya outlined his family in regard to his story to a person in the group who hugged him and sobbed in front of him questioning; if people are worthy of lingering as writers despite disobeying their parents.


“My family was unaware of the outcome of fear I held to my heart to notify them that I had released my first book after penning articles for entities and ghostwriting for savings on the internet because I had never aspired in childhood to stand destined as an author.


In 2022, I published a book titled “The Cycle Of Reasons:- 24 Reasons” as everyone present here is aware.


In an effort to; safeguard one life, I penned 24 reasons to continue existing in the world and journeying as a wanderer in pursuit of serenity and tranquilly and to recognise his responsibility to others as a writer and a debut author. Follow where your heart leads you with your career,” says Writer Bhaiya implies them that they can if they have a lamp in their hearts.


Statement over Personal life


Adding to his previous answer, Writer Bhaiya said, “I was born in a Hindu Family. I had strong ties with my family while I was young, but as I became a grown-up, my ties with them were erratic and periodically unfortunate as the clash of trauma made me numb as a teen.”


In striving to retain a boundary among his personal, social, and professional lives, writer Bhaiya adheres to a professional code of ethics. As a response, he denied politely asking to refrain from such questions, which made limited information to be verified; about his personal life in general.


However, he is said to have a girlfriend who has been with him since they were in high school.


His depression in 2019 drove him to consider suicide a second time, and he disclosed as considerably on Instagram, saying that if the light didn’t break through the sea of his darkness, he almost gave up on life.

Show more
0
7
https://avalanches.com/ar/buenosaires_la_otra_planificacin_es_posible5090123_23_11_2022

La Otra Planificación: ¿Es Posible?


Para quienes participan de eventos de participación pública en temas de planificación territorial y obras públicas, la conclusión al diagnóstico de múltiples males es sencillamente la "falta planificación", la cual es repetida en forma remanido, indistintamente de que se trate de proyectos en ciudades ricas o pobres, no importa la geografía o la cultura. No importa que se trate de explicar por qué la gente no accede al agua potable, las cloacas, el déficit habitacional, la reducción de riesgos de desastres, el crecimiento de la contaminación o las causas del cambio climático, siempre la ausencia de la planificación aparece como el gran culpable de todos los males. Para quien estudió planificación urbana y regional en los ´90s, cuando la planificación era denostada igualmente como la culpable prácticamente de todos los males, la ingenuidad en torno a la idea de que de la noche a la mañana el estado pueda resolver los problemas de producción y gestión del hábitat genera como mínimo, inquietud. Es que en verdad, la mayoría de los problemas urbanos no pasan realmente por las virtudes o defectos de la planificación territorial, sino por las verdaderas intenciones de los actores claves que llevan adelante tanto planes como marcos regulatorios. En otras palabras, la ausencia de planes puede no ser producto de ignorancia, sino precisamente resultado de una intención premeditada de evitar que actividades altamente rentables puedan dejar de serlo ante la irrupción de marcos regulatorios que generen mecanismos efectivos de justicia espacial.


Después de muchas idas y vueltas en la Argentina y en América Latina el enamoramiento con la planificación territorial llevó a empoderar su vocación heroica de derrotar la especulación inmobiliaria, la destrucción de los recursos vitales para la vida humana sobre el planeta y con la justicia socio-espacial. Pero una vez decantado el entusiasmo cabe preguntarse si esta forma de planificación es realmente posible. Una planificación que imponga reglas claras al progreso en un contexto de desigualdad creciente. Un sistema justo que establezca actividades, sectores industriales que pueden usufructuar los escasos recursos del planeta ante la falta de consenso entre naciones. Una planificación que, respetuosa del medio ambiente y la idiosincrasia y cultura local, priorice la construcción de infraestructuras verdes y azules por sobre las grises. Una planificación que intervenga en la promoción de los sectores más vulnerables de la sociedad para incluirlos en procesos de integración a la ciudad y a los territorios, a pesar de las mezquindades de los sectores más poderosos.Estas dos formas de planificación, la noble e idealista que resuelve los problemas con justicia socio-espacial, frente a la otra, tramposa e hipócrita, más vinculada a legitimar los intereses particulares tanto de funcionarios públicos como empresas privadas, muchas veces son confundidas. Y en la confusión los enfoques, teorías y metodologías de ambas tienden a deslegitimarse mutuamente. Por ejemplo, aquellos vecinos que esperaban procesos transparentes y participativos para decidir si un barrio puede albergar edificios en altura, en línea con los postulados internacionales de la "Nueva Agenda Urbana" de densificar la ciudad, y los dictados del sentido común que indican que es mejor verticalizar el desarrollo urbano antes que extenderlo en horizontal al infinito, quedándonos así muy pronto sin planeta, dada la notables huellas de las metrópolis mundiales, cuando efectivamente ocurren suelen sentirse decepcionados porque contrariamente a lo que esperaban, la planificación promovió la construcción en torres en sus barrios. Igualmente es difícil de digerir para un intendente virtuoso que se ocupó seria y profesionalmente de sus vecinos sin vivienda mal alojados en barrios populares, que todos sus esfuerzos para "cazar" fondos de la provincia y la nación para el mejoramiento barrial termine siendo castigado en las urnas por los otros vecinos descontentos con el balance de su gestión. En ambos ejemplos se trata de vecinos y dirigentes bien intencionados: ¿qué podríamos esperar de aquellos que no lo son tanto? o al menos de aquellos que tienen prioridades claramente diferentes al resto de los mortales. Para quienes tienen cierta experiencia en la gestión pública es bastante claro que asfaltar una calle o cortar una cinta de inauguración de una escuela, un centro de salud o una vivienda es mucho más que satisfacer necesidades básicas de la población y que en realidad se trata inevitablemente de una forma muy concreta de obtener votos, legitimando el mandato de la ciudadanía, independientemente del marco ideológico en el que esto ocurra. Para muchos ciudadanos, esta realidad tan obvia pone en tela de juicio la legitimidad de los planes como ordenadores y articuladores de las necesidades y prioridades de la población con su materialización a partir de los recursos materiales y normativos disponibles. En otras palabras, paulatinamente se reemplaza la idea del planeamiento heroico al que hay que defender por el planeamiento coimero al servicio de intereses espurios al que hay que combatir y de ser posible reducir a su mínima expresión.


Ante este estado de situación cabe preguntarse sobre la viabilidad de planificar territorios en los que todos sabemos que existen desigualdades profundas de todo tipo, en los que la precariedad y el deterioro son procesos que se aceleran de día en día y que los factores de cambio climático y crisis del ambiente a nivel planetaria avizora que todo ira peor y que hoy como nunca en el pasado la supervivencia humana depende precisamente de la planificación. Los valores de la democracia nos invitan a pensar en que será la planificación territorial participativa la que permitirá empoderar comunidades haciéndolas de este modo más resilientes o capaces de adaptarse a los grandes cambios que se avecinan, pero la velocidad de los acontecimientos añadido a inquietantes señales de desinterés en dicha construcción de enormes sectores de nuestra sociedad invitan también a pensar en estrategias de aceleración de una conciencia global en torno a la importancia de planificar los recursos naturales para el uso y usufructo de la humanidad en su conjunto y a escala nacional, volver a pensar las fronteras de cada país y la forma de distribuir su territorio soberano entre quienes lo habitan.Una planificación territorial realista y viable, sin perder su prestigio de promotor del bien pública y ética de impartir justicia requiere ser de conocimiento público. Difícilmente las gentes de ningún país, pueblo o ciudad, cuanto menos de una metrópolis en la que nadie se conoce entre sí y todos desconfían de todos, defiendan y demanden algo que en verdad no conozcan. Por esa razón es que es tan importante popularizar la lógica, enfoques y "modus operandi" de la planificación, no como trofeo de campaña para ganar elecciones, sino como recurso que permita medir la eficiencia y eficacia de las gestiones. Si la gente supiera que esos planes con las que son definidas las normas que les ponen límites a lo que pueden hacer y no hacer en sus territorios o en verdad están al servicio de sus intereses, tales como protegerles y promover su prosperidad, muy distinta sería la historia de nuestras ciudades. No se trata de aprender tecnicismos o formar académicamente mejor a la población, sino que fundamentalmente se trata de un problema de comunicación asertiva que convenza a las comunidades respecto a la visión de lo que se quiere alcanzar. Y en este punto, a pesar de los miles de talleres de visión que se vienen desarrollando en todo el mundo, paradójicamente pocos municipios tienen definidos una visión de su desarrollo territorial explícitamente vinculado al desarrollo socio-económico. Al contrario, la mayoría tiene visiones ideales en lo territorial que nunca se implementan que contrastan fuertemente con ausencia de planes generales ante iniciativas privadas muy concretas de establecimiento de actividades generadoras de grandes rentas a expensa del deterioro social y ambiental del resto de la sociedad. En esta dicotomía puede advertirse nuevamente la racionalidad de personificar a los planes y la planificación como responsables del desacople. Se demanda a la planificación territorial a intervenir en la reproducción de círculos viciosos de pobreza y marginalidad, pero segregándola de decisiones claves del desarrollo económico y social en los territorios.


La cuestión comentada aquí es que la viabilidad de la planificación depende en buena medida de su capacidad de incidir en los modelos de desarrollo social y económico. Y esto no solo implica que tenga una incidencia a nivel nacional, provincial y municipal, sino también a nivel multidisciplinario pues claramente no se trata solo de transformar la dimensión física del territorio sino necesariamente también lo social, lo económico y lo cultural. Es decir que, para que un plan sea viable necesariamente necesita ser multidisciplinario, multiescalar e integral. No solo dice que hay que hacer, sino también donde, cuando y quien debería hacerlo, con que recursos y como se financia en el tiempo. Y una vez resuelto todo eso, debe comunicar en forma sencilla y directa lo que el plan se propone, a quienes representa y la visión que propone del territorio deseado, al menos de deseado por los actores que promueven el plan. El plan nunca debe ser un producto privado o al servicio de individuos o de conglomerado de intereses, sino que debe ser transparente, abierto y atractor de nuevos actores, en un proceso de suma de voluntades no por acuerdos trasnochados y oportunistas, sino por la conveniencia y beneficio de muchos. Los plan deberían ser obligación de confeccionarse y actualizarse en todos los municipios latinoamericanos ya que de ellos dependen en buena medida el impacto de las obras públicas, las calles por las que todos los días circulamos, las escuelas y hospitales a los que acuden nuestros hijos y padres y la protección del ambiente que no podrá gozar nuestra descendencia si no actuamos rápidamente.

Show more
0
3

Period Poverty: The Public Health Crisis We Should Talk About


WHY UT SHOULD BE EVERYONE'S BUSINESS


Menstruation, or Period Poverty, is normal vaginal bleeding that occurs as part of a women's monthly cycle. It is a natural process of every female body. Periods usually starts between age 11 and 14 and continue about age 51. They usually last from 3 to 5 days.


For teenage girls and underprivileged women, having access to period products is essential. Without them they can miss school, be embarrassed and even get health problems. Unfortunately many underprivileged women and teenage girls don't know the meaning of " PERIOD POVERTY ". This means they cannot afford to buy period products or do not have access to them. As a result, they suffer in silence. Period Poverty can leads to physical health problems. Without access to pads or tampons, girls may resort to use dirty rags, leaves during their periods and this can cause infections and other medical problems.


In India, research indicates that just 36% of 355 million menstruating female population use sanitary towels for protection. An estimate 70% of all reproductive health issues are caused by poor menstrual hygiene. 1 in 10 girls below the age of 21 cannot afford sanitary products and use unhygienic substitutes. 23 million girls in India drop out school each year when they begin their periods, and those who remain in school might miss upto 5 days of school each month during their period.


Therefore, everyone in the society should think about this about contribute their efforts to resolve this issue.


Show more
0
3
https://avalanches.com/in/mumbai_mohit_boostyboob_get_success_in_the_field_of_musical_artist4985250_17_11_2022

Mohit Boostyboob get success in the field of musical artist


Bollywood video are not as entertaining and emotional as they were before. Most of the time, modern video sound too gimmicky and have a plasticky vibe. The days when we heard real, accomplished video creator over audience whose ethereal reaction traveled effortlessly and moved our hearts, are long gone. But now the strong acting of Mohit have won the hearts of everyone by bringing back old memories.

Mohit started video creating since 22 August, 2022, he use to go for funny video and has achieved huge fan following and Mohit is the first successful video creator of Shree Ganga Nagar, Rajsthan.


Mohit always made it clear that he only wanted to be himself, despite coming from a video creator background. The video creator maintains he wanted to thrive on his merits and didn't want to use his family to further his career.


Show more
0
19
https://avalanches.com/in/mumbai_pr_agency_aalgi_group_has_now_become_the_worlds_first_choice4985249_17_11_2022

PR Agency Aalgi Group has now become the world's first choice

Aalgi Group is coming in a lot of headlines, you know what is the reason for this, so let's open this secret, in fact it is a PR (Press Release) organization created by Anand Aalgi in 2021 and you must know, today who There is no need to pursue their business, everyone wants to move ahead of each other and fulfill these shortcomings, the team of Aalgi Group, in such a situation, who will not know them well.

Today Aalgi Group has become the choice of every business, has become India's No.1 Pr Agency in the PR (Public Relationship) market, saying that whether it is to give articles related to business in the news or promote crypto articles, it is okay. He even published the articles of many digital creators and musicians and got them blue badges on social media like Facebook, Instagram, thus becoming the choice of digital creators as well.

Show more
0
5
https://avalanches.com/ng/abuja_gtgtgt2347060491904i_want_to_join_real_occult_for_money_ritu4985232_15_11_2022
https://avalanches.com/ng/abuja_gtgtgt2347060491904i_want_to_join_real_occult_for_money_ritu4985232_15_11_2022
https://avalanches.com/ng/abuja_gtgtgt2347060491904i_want_to_join_real_occult_for_money_ritu4985232_15_11_2022
https://avalanches.com/ng/abuja_gtgtgt2347060491904i_want_to_join_real_occult_for_money_ritu4985232_15_11_2022

+2347060491904

Many have seek for wealth and it's quiet a thing of pitty [+2347060491904] that some do so in wrong places which made it doubtful of the true source and it is at this juncture that i approach you with the right source of wealth which you have really seek for. MAHRIMA BROTHERHOOD OCCULT is an association of those that has been blessed by Lord Lucipher Mahrima the great and have decided to educate the masses on the possible ways of acquiring the wealth, power,protection fame and every other thing you could think of without human sacrifice. Gone are the days when human blood are required for sacrifice here at mahrima Brotherhood, human blood sacrifice has been abolished because the money you are seeking for should be used to help and sponsor your loved ones but you have to have it at the back of your mind that there is a very great sacrifice which you must pay to pierce the heart of the spiritual world so that you can be blessed here on human Earth and that sacrifice will be according to what Mahrima wants you to do which the Grandmaster of this temple will tell you when you've been in contact with him. Here at Mahrima Brotherhood we only demand some sacrificial items and some special animal blood for sacrifice in order to please the Lord Lucifer to bless you here on Earth. If anyone from anywhere tells you that we accept anything money from you in order for you to be initiated into this Brotherhood, inform the TEMPLE GRANDMASTER +2347060491904 Mahrima Brotherhood do not accept any money from you except you are the one to fund your sacrificial items. Contact the temple Grandmaster at +2347060491904

Spiritual grandmaster of MAHRIMA BROTHERHOOD +2347060491904

I WANT TO JOIN SECRET OCCULT FOR MONEY RITUALS IN NIGERIA OR GHANA TO BE RICH AND TO MAKE MONEY, WITH NO HUMAN SACRIFICE OR BLOODSHED CALL +2347060491904 FOR YOUR BUSINESS SUCCESS TO WIN ELECTIONS TO BE FAMOUS AND POWERFUL,

The MAHRIMA Brotherhood is a spiritual fraternal society whose aims are the cultivation of Inner Power through the study and practice of esoteric arts for the improvement of body, mind and spirit.

It unites its members in brotherhood and in the quest for wisdom, successful living and finding one's purpose in life. It has no secret agenda .While it is a deeply spiritual organization, it promote a particular religion or belief.

The Brotherhood transmits an esoteric tradition spanning thousands of years, with a universal vision born in the East and embracing the best of the West in the quest to return to the ancient and original Tao or Source of all wisdom.

WELCOME TO MAHRIMA BROTHERHOOD,

The Club of the Rich and Famous; is the world oldest and largest fraternity made up of 3 Millions Members. We are one Family under one father who is the Supreme Being. In MAHRIMA Brotherhood we believe that we were born in paradise and no member should struggle in this world. Hence all our new members are given Money, Wealth,Fame , Power ETC.

Fear and anxiety has drone so many people back to unfulfilled dreams and make their quest for wealth and power shambled, it is thing of fact that money ritual Occult is not and can never be a sin because Occult is still a religion despite what ever others are thinking and Mahrima Brotherhood is here to give life to that dead hope of acquiring your desired wealth,fame and power without human sacrifice. Contact the Spiritual Grandmaster of Mahrima Brotherhood now at +2347060491904

The wealth of this life goes to those who deserve and desire it by their decision of breaking the wicked chain of poverty. It is actually a thing of fact that poverty is real and it's not your fault that it exists but however will be your fault and greatest mistake if you allow poverty to exist in your life because of fear. Only the brave makes the move to liberate himself from humiliating nature of poverty...

+2347060491904

You can be rich, wealthy, famous etc without human [email protected] MAHRIMA BROTHERHOOD contact the Spiritual Grandmaster now +2347060491904

The desire to remove the garment of poverty rest on your shoulder and I will advise you do so now by being an initiated member of MAHRIMA Brotherhood.

For enquiries, contact the Spiritual Grandmaster [email protected] +2347060491904

The men of the world can only see within the limit of the eye and the things of the spirit are meant for the spirit to see. You can never be that wealthy,rich and famous without controlling the Spiritual wealth and fame that Lusipher the Great Spiritual father offers to those who are humble to him. You have been admiring the wealthy people around you and wish to be so wealth or more than they do but you are yet to discover the Secret of WEALTH. There so many things known by the rich and the wealthy which the poor don't know and don't want to know because of their unnecessary fear. The secret to what you seek is @ MAHRIMA BROTHERHOOD.

Call now for enquiries +2347060491904
This page is for those who are seriously interested in MAHRIMA Brotherhood occult fraternity.
People with prejudices and the mob should stay away from here: they would only toddle in darkness and be highly indignant. The described black magic rituals are not without danger and are consequently unsuitable for people who are not mentally in good constitution. Take heed to follow all instructions the way they are described. Without the necessary precautions every ritual will turn to your disadvantage, confusion and total destruction. On the contrary, by following the instructions with precision, you will achieve a complete success in all your enterprises. +2347060491904
Many today are seeking to join a secret society, the one that will give them back their hope and help them to achieve all the things they have wanted in life.
They realize that they have lost their dreams and their ambitions. They have settled for a life of mediocrity.
Sadly, many are disappointed, for real secret societies are rare, hard to find and even more difficult to join. The more well known have, over time, lost their own secrets and present merely a facade of mystical mumbo-jumbo without possessing any real substance.+2347060491904
There are no accidents and it is no coincidence that you have been led to The MAHRIMA BROTHERHOOD. 
The Brotherhood reaches out to help you and to offer the hand of friendship and hope. Contact spiritual Grandmaster now for your enquiries +2347060491904
Show more
0
5