පරිශීලකයන් විසින් අනුගමනය කරන නගර Anuradha Chandani . ෙකාළඹ , ශ්‍රී ලංකාව