පරිශීලකයා අනුගමනය කරන පුද්ගලයින් C Reporter . ෙකාළඹ , ශ්‍රී ලංකාව