පරිශීලකයන් විසින් අනුගමනය කරන නගර C Reporter . ෙකාළඹ , ශ්‍රී ලංකාව