හි සියලුම ප්‍රකාශන Deleted . ,

Publications

අප්පච්චි❤


අප්පච්චි එදා ලස්සන කඩවසම්

තරුණයෙක් වෙන්න ඇති ...

එත් අද එයා වියපත්

ගතින් විතරක් ...

පවුලේම බර කරට අරන්

තාමත් තරුණයෙක් වගෙ එයා

වෙහෙසෙනවා...

පුදුමයි...

එ සෙනෙහස පුදුමයි ..

මව්වරුන් පමණක් නොව

පියවරුන්ද මතු බුදු වන්න

විවරණ ලැබිය යුතුමයි


Show more
0
12

පුංචි උත්සාහයක් ❤


නුඹට තරම් ලස්සනට පද ගලපන්න නම්

බැරි වේවි ☹️

නමුත් මම උත්සාහ කරමි 🙂

මන්ද

ආසයි මම

නුඹට රස විදින්නට හැකි ලෙස අකුරු කරන්නට🙂

නොදැනුවත්ව හො වරදක් වුවොත් සමා වෙන්න 🥺

වැරදි ඇතොත් කියා දෙන්න

ඔබට ස්තුතියි 🙏🙏🙏

Show more
0
9
Show more