හි සියලුම ප්‍රකාශන Sajida Dharmasena . Eheliyagoda , Sri Lanka

Publications

සීදේවිය හා මූදේවිය


සීදේවිය /

රන්පැහැ ගැන්වුණු කෙහෙරැලි පීරා කුඩා දෑස් අග සිනහව රන්දා

ලාලිත ගමනින් පා යුග ඔසවා

සීදේවිය ආරූඩෙන් වඩිනා


මූදේවිය /

ගිනිසිලු පරදන කෝපය රන්දා

යක්ශ වේශ ගත සිරුරෙහි බන්දා

විදුලි වේගයෙන් පා ඔසවන්නා

මූ දේවිය ආරූඩෙන් එන්නා

Show more
0
16

දෙවෙන්දොරා වෙත ලියමි ,


නැතත් තොල්මත සායම්

කහපාට කිමෝනා සළුවට

මා හැඩ බව

ඔය ඇස් තෙපලූ වදන් ....


ලැබුනද මිල මුදල්

දුප්පත් කෝපි හල් තුල

බස් දෙඩවූ

වරු ගණන් ....


හදට දැනෙනා

නේක චායා

කෙරුවද ඔබ

බිතු සිතුවම් .....


මෙමා ඔබහට

නොදැනුනාදෝ

නොඇන්දේ ඇයි

මාගෙ සිතුවම් ......


නොරිකෝ


Show more
0
14
Show more