Pedagogi Pendidikan dan Asuhan Awal Kana Kuala Lumpur

Pedagogi Pendidikan dan Asuhan Awal Kanak kanak


Pengenalan


Bagi seseorang yang baru menjejakan kaki dalam arena perguruan, ramai guru yang berpengalaman. konsep pendekatan , kaedah serta teknik pengajaran yang sangat sukar untuk dibezakan . Memandangkan kepentingan kaedah pengajaran dan pembelajaran , maka kajian ini bertujuan untuk meninjau cara katau kaedah pembelajaran kanak kanak seperti pembelajaran koperatif, secara bermain , kontruktual dan banyak lagi. Selain itu juga ia bertujuan untuk mengenalpasti sama ada cara atau kaedah tersebut akan berkesan bagi pembelajaran bagi kanak kanak

Untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut bermakna, seseorang guru perlu memiliki ilmu pedagogi yang amat baik. Seseorang guru perlu menguasai pedagogi kerana pedagogi membantu guru memahami prinsip prinsip pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga, guru akan lebih mudah memilih kaedah pembelajaran yang sesuai dengan tahap penerimaan kanak kanak. Contohnya guru telah sedia maklum bahawa kemampuan kanaka kanak sejauh mana jadi dengan pedagogi memudahkan guru merancang pengajaran harian dengan lebih baik


Pengertian Pedagogi


Pedagogi ialah kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Secara umumnya pedagogi merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru di sekolah. Sebagai satu bidang kajian yang luas, pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi guru-pelajar..

.

Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Setiap pendekatan itu mestilah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pembelajaran . Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan, guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip. Kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori pembelajaran, maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya.


Pendekatan Koperatif


Pembelajaran Koperatif didefinisikan sebagai kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama ia juga merupakan satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi satu sama lain untuk mecapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir (end-product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran.bermaksud bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Pendekatan berstruktur (structural approach) dalam pembelajaran koperatif oleh Kagan hasil daripada proses mencipta, menganalisis dan mengaplikasikan struktur (yang tidak terikat kepada isi kandungan pelajaran) secara sistematik termasuk cara-cara menguruskan interaksi sosial dalam bilik darjah. Sasaran utamanya adalah menuju kepada tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah Saling bergantung antara satu sama lain secara positif, Saling berinteraksi secara bersemuka, Akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, .Kemahiran koperatif, dan Pemprosesan kumpulan


Pendekatan koperatif ini merupakan program yang berstruktur yang menekankan penguasaan kemahiran, konsep dan maklumat. Pendekatan pembelajaran koperatif memerlukan murid bekerjasama ke atas setiap satu ahli dalam kumpulannya. Kaedah ini mensasarkan matlamat dan pencapaian kumpulan yang hanya dapat dicapai jikalau semua ahli dalam kumpulan itu belajar semua objektif yang diajar. Selain itu ia merupakan satu proses membantu kanak-kanak lain berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai matlamat yang khusus atau mendapatkan hasil akhir yang berkaitan dengan isi kandungan pembelajaran. Pembelejaran kopertif menggunakan peraturan bilik darjah yang mampu mewujudkan satu pasukan yang lebih berkesan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan kanak kanak yang akan membuat.


Terdapat beberapa kritiria yang perlu dijadikan panduan untuk melaksanakan pembelajaran koperatif di dalam bilik darjah. Antaranya ialah kanak kanak mengetahui objektif pembelajaran yang lebih jelas, sikap positif di kalangan ahli kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran, selain itu juga, arahan yang lebih jelas dalam memberikan tugasan yang perlu dilaksanakan, memberi peluang yang saksama dikalangan agli kumpulan dan apa yang paling penting ialah sikap kerjasama dikalangan ahli kumpulan dan saling bergantungan antara satu sama yang lain

https://avalanches.com/my/kuala_lumpur_pedagogi_pendidikan_dan_asuhan_awal_kanak_kanak_1415856_12_03_2021

Pendekatan Deduktif

Di sekolah guru mengajar murid menaakul secara deduktif dan induktif. Dari segi penaakulan deduktif , guru sering mengajukan kepada murid dengan peraturan am dan membantu mereka mengenal pasti contoh dan mengaplikasikan peraturan tadi. Dalam hal ini, dalam mata pelajaran kemahiran hidup pun boleh dilaksanakan penaakulan seperti guru ingin murid menyatakan apakah yang perlu kamu pakai untuk berkebun. Pelajar akan menyatakannya serta memberi contoh dan berupaya pula mengaplikasikannya apabila hendak berkebun. Ringkasnya prestasi murid selepas memberi contoh itu membawa kepada inferens bahawa murid telah menemui peraturan yang perlu untuk menyelesaikan dan peraturan ini boleh digeneralisasikan kepada situasi baru yang mempunyai kaitan yang sama.Aktiviti pembelajaran koperatif sangat membantu kanak kanak dalam menjana kemahiran 4C kanak kanak.murid akan berkomunikasi, berfikiran kiritis dan kreatif, serta kolaboratif yang mana boleh bekerjasama dalam menyumbangkan idea

Pendekatan Bermain Sambil Belajar

Aktiviti pembelajaran kanak-kanak pada hari ini lebih banyak didorong oleh faktor persekitaran dan kaedah pengajaran di dalam bilik darjah yang lebih seronok. Namun, pedagogi berasaskan bermain selalu disalah ertikan dalam aspek penerokaan ilmu untuk kanak-kanak yang dianggap tidak menekankan aspek akademik dalam pembelajaran. Hal ini kerana kurangnya ilmu pengetahuan dan pendedahan terhadap kepentingan pelaksanaan kaedah ini dalam aspek perkembangan pembelajaran kanak-kanak.

Kebanyakan ibu bapa pada masa kini hanya memikirkan tentang pencapaian akademik kanak-kanak kerana aspek kejayaan hanya perlu dipandang dari sudut gred bukan dari sudut afektif, kemahiran dan nilai yang diperolehi oleh seseorang kanak-kanak itu sendiri. Permintaan ibu bapa memaksa guru mengenepikan pedagogi berasaskan bermain diprasekolah (Nicolopoulou, 2010). Desakan ini menyebabkan timbulnya fahaman yang salah dalam aspek pembelajaran kanak-kanak dalam konsep penerokaan ilmu berdasarkan hak bermain yang perlu ditekankan dalam peringkat umur kanak-kanak yang berada di prasekolah.

Bermain ataupun permainan ialah fitrah bagi kanak-kanak. Oleh kerana itu,aktiviti bermain adalah sebahagian daripada dunia kanak-kanak, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi akan lebih berkesan jika kurikulum pendidikan kanak-kanak adalah berasaskan aktiviti bermain. Melalui aktiviti bermain, kanak-kanak belajar dan lebih memahami isu-isu yang berlaku di sekeliling mereka dalam keadaan yang gembira dan bermakna kepada mereka. Pakar dalam bidang perkembangan kanak-kanak percaya bahawa aktiviti bermain dapat merangsang fungsi otak yang mana dapat memupuk perkembangan kognitif, sosial, emosi dan fizikal kanak-kanak. Semasa bermain, kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya ataupun orang dewasa melalui perbincangan dan juga soal jawab. Kanak-kanak belajar berkomunikasi, berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan persekitaran melalui bermain. Tranformasi kurikulum pendidikan prasekolah melalui pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 2010 menekankan kemahiran bahasa. Fokus utama proses pengajaran dan pembelajaran ialah berpusatkan kanak-kanak, menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

Kaedah bermain adalah kaedah pembelajaran yang mendekatkan diri pelajar kepada pengalaman sebenar secara langsung, terutama apabila mengajar konsep atau kemahiran. Apabila digunakan secara berkesan boleh menambah respon murid dan kepekaan kepada perasaan orang lain, iaitu murid tidak akan dapat memahami atau mengaplikasikan prinsip yang dipelajari dengan berkesan dan bermakna kecuali diberi peluang menyaksikan sendiri situasi sebenar dan menilai hasil aplikasi mereka dalam situasi bermasalah. Murid berpeluang dan boleh mempertingkat kebolehan empati, menambah kepekaan proses interaksi dan memiliki kebolehan menganalisis situasi secara objektif. Kaedah bermain sambil belajar merupakan situasi yang dilakukan secara spontan dengan arahan dan bahannya diambil daripada kisah bena

Bermain adalah proses semula jadi dan spontan. Ia adalah kerja kanak-kanak yang dapat menghasilkan pengalaman, pembelajaran dan kemahiran. Bermain membenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang kreatif. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, bermain adalah satu keperluan. Melalui bermain kanak-kanak dapat belajar pelbagai perkara dan ia dikenali sebagai pembelajaran tidak formal.Kemahiran dan pengetahuan kanak kanak akan berkembang dengan lebih baik apabila terlibat dengan aktiviti bermain dan berkongsi dengan rakan rakan yang lain dan disokong oleh orang dewasa. Disamping itu juga, kanak kanak dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka dalam persekitaran yang bermakna. Lantaran itu, aktiviti atau pedagogi berasaskan bermain yang diaplikasikan secara berstruktur dikatakan dapat membantu meningkatkan kemahiran kognitif, sosial, berupaya dan dapat menjana pemikiran kreatif, serta meningkatkan motivasi serta tumpuan kanak-kanak. Oleh itu, pedagogi berasaskan bermain di peringkat prasekolah perlu diperkasakan dalam membentuk daya saing kanak-kanak dari segi pengetahuan dan kemahiran.


https://avalanches.com/my/kuala_lumpur_pedagogi_pendidikan_dan_asuhan_awal_kanak_kanak_1415856_12_03_2021
https://avalanches.com/my/kuala_lumpur_pedagogi_pendidikan_dan_asuhan_awal_kanak_kanak_1415856_12_03_2021
https://avalanches.com/my/kuala_lumpur_pedagogi_pendidikan_dan_asuhan_awal_kanak_kanak_1415856_12_03_2021

Pembelajaran secara kontruktual

Pembelajaran kontruktual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pembelajaran dengan pengalaman individu kanak-kanak, masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan secara konkrit dan kuat yang melibatkan aktiviti hands on dan minds on.

Kontruktual merupakan konsep belajar yang menganggap kanak kanak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah yang mana bermaksud belajar akan lebih bermakna dan lebih memahami sekiranya mereka berkerja dan mengalami sendiri apa yang mereka pelajari di sekolah. Bukan sekadar memahami tetapi rasa lebih bermakna

Pembelajaran hanya berlaku apabila kanak kanak dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara bermakna dalam rangka minda mereka. Yang mana, kanak kanak mempuyai pengetahuan sedia ada dan ditambah dengan pengetahuan yang baru. Pembelajaran akan lebih berkesan jika maklumat yang disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. Konteks yang pelbagai seperti budaya, fizikal, psikologi dan sosial.

Penekanan perlu diberikan kepada pelbagai persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan seperti bilik darjah, makmal, tempat kerja , dan kehidupan harian. Kebanyakan kanak kanak akan belajar dengan lebih berkesan melalui pengalaman penglibatan peribadi, aktiviti hands on dan peluang untuk penemuan kendiri. Selain itu, melalui komunikasi interpersonal, belajar dalam kumpulan , berkongsi maklumat, saling membantu, dan maklum balas yang positif.


https://avalanches.com/my/kuala_lumpur_pedagogi_pendidikan_dan_asuhan_awal_kanak_kanak_1415856_12_03_2021
0
700
There are no advertisements in the Kuala Lumpur yet
Other News Kuala Lumpur
https://avalanches.com/my/kualalumpura_american_food_and_the_flavors_of_diversity3451610_05_08_2022
https://avalanches.com/my/kualalumpura_american_food_and_the_flavors_of_diversity3451610_05_08_2022
https://avalanches.com/my/kualalumpura_american_food_and_the_flavors_of_diversity3451610_05_08_2022
https://avalanches.com/my/kualalumpura_american_food_and_the_flavors_of_diversity3451610_05_08_2022
https://avalanches.com/my/kualalumpura_american_food_and_the_flavors_of_diversity3451610_05_08_2022

American food and the flavors of diversityof Captain Shrimp


American cuisine is the cooking style and traditional dishes prepared in the United States. It has been significantly influenced by European, indigenous Native Americans, African Americans, Asians, Pacific Islanders, and many other cultures and traditions. Principal influences on American cuisine are Native American, British, French, German, and Spanish cuisines.

Whilst some of American cuisine is fusion cuisine, many regions in America have a specific regional cuisine. Each are deeply rooted in ethnic heritages, for example Cajun, Louisiana Creole, Native American, New England Algonquian, New Mexican, Pennsylvania Dutch, Soul food, Texan/Tex-Mex, Southern, and Tlingit.

American cuisine saw significant expansion during the 19th and 20th centuries, primarily due to the influx of immigrants from different nations. Such has allowed for the current rich diversity in food dishes throughout the country


So “What is American food?” It might best be described as a collection of different kinds of food that originated from other parts of the world, but that has been adapted. As American culture is made up of a wide variety of individual, original cultures, American food is made up of a wide variety of dishes that come from those cultures. For example, restaurants featuring Mexican, Italian, and Chinese cuisine are very common in the U.S., even in small towns. It is important to understand that although these kinds of cuisines are called Mexican, Italian, Chinese, etc., the flavors, ingredients, and kinds of dishes may be quite different from what is found in Mexico, Italy, or China.


All in all, while there are a lot of fast-food restaurants in the U.S., and Americans eat a lot of fast-food, it is incorrect to think of American food as being only something that comes from McDonald’s or Pizza Hut. Just as the English language has borrowed words from many different languages and cultures, American food has borrowed from the great and wonderful flavors of the world, adapted them, and created unique dishes which can only be described as one thing: American food.


Roasted vegetables and herbs

Colourful and appetising dish of vegetables roasted with olive oil and whole garlic cloves - which smells headily fragrant as good as it looks. Cirio Peeled Plum Tomatoes are added just before the end of roasting time for extra juiciness and flavour. An excellent accompaniment to roast meats, chop and stews, and meatballs.


baked mac & cheese

baked mac and cheese is a family favorite recipe, loved by both children and adults. It uses a combination of cheeses, layered in the dish as well as melted into a rich and creamy cheese sauce, for the ultimate in cheesy deliciousness! Perfect for a comforting dinner or as a holiday side dish


chargrilled chicken breast

quick meal with tender juicy chicken in a flavorful marinade. It’s extra quicto make and perfect to enjoy on its own, add to pasta, or even put on top of a salad!

A quick and flavorful marinade and an even quicker grill time means this is meal on the table in no time at all!


Beef Cottage Pie

classic meat and potato pie for a comforting dinner. This great-value family favourite freezes beautifully and is a guaranteed crowd-pleaser. This English classic has a deeply savoury beef mince filling smothered in gravy topped with creamy mashed potato, baked until golden. One of the best cosy foods to make with ground beef!


Creamy Cajun Chicken Pasta

Creamy pasta with pieces of tender and juicy cajun flavored chicken in the most delicious homemade cajun sauce. You will love all the flavors from the dish and it comes together in under 30 minutes so it’s perfect for busy weeknights


Apple Crumble Oie

Also known as Dutch apple pie, the best crumb pie starts with the apples: we always suggest a mix of different tastes and textures for a balanced filling that is both sweet and tart with toothsome and soft pieces. For example, Granny Smith apples are tart, Golden Delicious hold their shape nicely and McIntosh add an applesauce-like quality – a mix of these and/or your favorite varieties are ideal


https://captain-shrimp.business.site/

Show more
0
2
https://avalanches.com/my/kualalumpura_captain_shrimp_jaya_one_2573253_21_06_2022

CAPTAIN SHRIMP JAYA ONE

- Ultimate Mini Catering Services

A brand-new ‘Buffet Your Own Way’ catering concept offering an extensive range of filling and flavourful healthy options that are perfect for a busy lifestyle. The menu & serving size was created by dedicated team of chefs , following months of research and recipe creation plus drawing inspiration from Tex-Mex cuisine, a regional American cuisine that blends food products available in the United States and the culinary creations of Mexican-Americans influenced by the cuisines of Mexico. The extensive menu includes over 60 mouth-watering appertiser, snacks, mains, and desserts – available in multiple size/trays, ideal for home, offices and workplaces catering, giving prospective customer to choose the size they want according to pax and mix & match the cuisines.


Captain Shrimp Jaya One well known for mouthwatering tasty, value-for-money Tex-Mex and American eats, from appetiser perfect for sharing, to memorable seafood and delicious taco. With multiple menus to choose from daily, we have become the ultimate choice for diners looking for something affordable and different. Best seller such as Corn Shell Beef Taco, Baked Mac & Cheese, Texas BBQ Wings, Fire Grilled Chicken Breast, Dual Cheese Quesadilla, Spicy Chicken Quesadilla, Fried Shrimp & Calamari, Aglio-Olio Chicken Pasta, Roasted Vegetables, Baked Cheesy Mussel

Discover the best mini catering experience with Captain Shrimp. Mini buffet concept allows for just a minimum of 5 pax to 80 pax to cater with funky experience that offers a creative way to entertain and wow your guests at home. Great for family-styled potluck, kids parties, birthday, baby shower, house parties or your cozy gatherings with your friends!


Mini Catering concept offer better variety so you end up satisfied and enjoyed during a hectic or a fun small group activity starts from 4 pax up to 80 pax compared to normal catering that required at least 50pax. This drop off buffet Styled concept doesn’t require table setting and staffing, multiple sizes to choose from according to your Group sizes (M, L, XL and XXL) and sauce/dippings such as Garlic, Thousand Island, Bbq Honey, lemon vinaigrette, Honey Mustard, Mint sauce provided plus disposible eco brown plates, black cutleries & serviettes.


Celebrate your event with style with DIY concept menus. Take a look at our wide selection of Mini Catering now & Amplify your Next Event. Buffet your own way ! Contact us at +http://watsap.my/60162505891 for more information and instant quote

Show more
0
3
Other News Malaysia

Title: No.1 Traditional Acupuncture Physiotherapy in Malaysia


AcuHealing is a unique alternative treatment centre that consists of fully qualified female-only physiotherapists and Muslimah friendly ambience. AcuHealing therapy is a hybrid of modern physiotheraphy and traditional medicine. It caters for people of all genders, ranging from 8 - 80 years old.


AcuHealing has good track records of helping people to avoid surgery. It offers alternative methods to relieve pain, numbness, spinal paralysis, arthritis, sports injury, abnormal symptoms. It also specialises in rehabilitating scoliosis, stroke, flat foot, and slipped disc.


AcuHealing's services are physiotheraphy, acupuncture, cupping, rehabilitation, Japanese stretching, gua sha, electrical nerve therapy, and urutan traditional.


Acuhealing was established by Master F.J. Lim in 2019. He left his high paying IT business, because of his great passion in helping people to live pain free.


Here are more details;

a) 23-9, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur.

b) 17-G @ Eco Ardence Labs, PT8, Persiaran Setia Alam, 40170 Shah Alam

c) B1-1, IOI City Mall, Lebuh IRC, Putrajaya, 62502

d) Basement, Paradigm Mall, Jalan Skudai, 81200, Johor


e) Contact 012-9980028


Feel free to watch AcuHealing's 1000+ testimonial videos and tips on Instagram, Facebook, and Tiktok of @AcuhealingMY

Show more
0
13
youtube-poster

Support the 1821 Appeal


The 1821 Appeal supports our university’s vision to enable talented students worldwide to access a Heriot-Watt education, whatever their background or circumstances in life.


2021 is Heriot-Watt’s 200th anniversary year and we are celebrating our history of widening access to education.


Our bicentenary milestone gives us an opportunity to work together to make a difference to our students’ lives and futures.


To realise this vision, we aim to raise £4 million to provide a programme of new opportunities for under-represented students from our communities in Scotland, Dubai, Malaysia, and beyond, enabling talented individuals to pursue their academic ambitions and achieve their goals.

Show more
0
24
Other world news
https://avalanches.com/eg/cairo_do_you_toss_and_turn_in_bed_every_night_do_you_watch_the_clock_as_you3188903_22_07_2022

Do you toss and turn in bed every night? Do you watch the clock as your wake-up time mercilessly approaches and only manage to fall asleep at some point in the morning? Have you been counting sheep for hours and still can't sleep?


Everybody sometimes can't fall asleep. The problem is when this condition lasts a long time or recurs frequently.


Professionally, the condition where you cannot fall asleep is called insomnia. It is dangerous and it is not pleasant to play with it. Sleep is vital for a person. A person suffering from insomnia cannot fall asleep or wakes up frequently.

Common symptoms are:


- difficulty falling asleep at night.


- waking up early in the morning without the ability to go back to sleep.


- frequent nighttime awakenings


- night watch, confusion of day and night


Read more at :

https://healthretrival.blogspot.com/2022/07/insomina-sleeping.html

Show more
0
14
https://avalanches.com/eg/cairo_prostate_enlargement_usually_occurs_in_men_with_age_the_enlargement_c3167882_21_07_2022

Prostate enlargement usually occurs in men with age. The enlargement can be benign or malignant.

If classified as benign, the enlarged prostate is called benign prostatic hyperplasia (BPH). As for whether it is malignant, it will lead to prostate cancer.


Although it does not endanger the life of the victim, the complaints that arise due to an enlarged prostate are very disturbing activities.


Some people who have an enlarged prostate will feel dissatisfied when urinating.


Symptoms can include a weak urinary stream, increased frequency of urination, frequent awakenings at night, and an inability to hold back the urge to urinate.


In severe cases, an enlarged prostate can cause urinary retention, which is a condition in which a person is unable to excrete urine that is in the bladder.


To overcome the prostate, whether to surgery? Actually, the action to treat this condition depends on the severity.


The main goal of treating an enlarged prostate is to improve the patient's quality of life. The therapy offered also varies, depending on the severity of the symptoms experienced.


To determine the severity, the doctor will perform a series of tests including:


- International Prostate Symptom Score (IPSS) test score.


- Lab tests, such as urinalysis, prostate- specific antigen (PSA), and kidney function.


- Urophlometry (evaluation of the urine stream), calculation of residual urine.


- Images of the prostate that can be an ultrasound exam.

Read more :


https://healthretrival.blogspot.com/2022/07/dangerous-prostate-size.html

Show more
0
18
https://avalanches.com/za/durban_edk_media_attends_a_film_music_and_dance_workshop_in_umlazi_3131657_20_07_2022
https://avalanches.com/za/durban_edk_media_attends_a_film_music_and_dance_workshop_in_umlazi_3131657_20_07_2022

EDK Media attends a film, music and dance workshop in Umlazi


Ezase Durban Media KZN better known as EDK Media is a Film and TV production company established back in 2011, based in the heart of Durban KwaZulu-Natal. It offers a variety of services including: TV Presenting Training, Photoshoots, TV Shows, Documentaries, Events management and many more.


On Friday the 15th of July 2022, EDK Media production team attended an art workshop in Umlazi, the south eastern part of KwaZulu-Natal which was held in Umlazi Cinema Hall.


The event was solely based on ways that the youth could utilize to venture into the corporate sector and the entertainment industry. The gap has been identified, that the youth is seeking employment rather than self employment. With the unemployment rate at its peak in South Africa, it is crystal clear that having a degree does not automatically translate to employment.


Dignitaries and speakers from different places graced the event with their presence, amongst which Mr Xolani Dlamini, the founder and event organizer of Urban Arts Entertainment attended. Menzi Theo (executive director of EDK Media), Bella Mnyandu and Smangele Sokhela commended the event organizers for pulling off such a great event in such a short space of time.


We still have a long way ahead to ensure that our government is democratically accountable for its people and for the young people to be granted equal opportunity. We're hopeful that events of this nature make a dent.

Show more
0
8