प्रयोगकर्ता द्वारा पछ्याइएको समूह Bharat Rimal । काठमाडौं , संघीय लोकतान्त्रिक ग