सबै प्रयोगकर्ता विज्ञापनहरू Kausila Shahi । Ṭikāpur , संघीय लोकतान्त्रिक ग