प्रयोगकर्ता द्वारा पछ्याइएको समूह Dumre Babu । Wāliṅ , संघीय लोकतान्त्रिक ग