प्रयोगकर्ता द्वारा पछ्याइएको मान्छे Dumre Babu । Wāliṅ , संघीय लोकतान्त्रिक ग