प्रयोगकर्ता पछि शहरहरू SAGAR SAPKOTA । पोखरा , संघीय लोकतान्त्रिक ग