प्रयोगकर्ता द्वारा पछ्याइएको समूह Opendra Gharti Magar । काठमाडौं , संघीय लोकतान्त्रिक ग