There are no advertisements in the Ramallah yet
World news
https://avalanches.com/al/tirana_abstrakt_arbritrazhi_sht_nj_form_e_re_e_zgjidhjes_s_mosmarrvesh2047622_19_05_2022

Arbritrazhi,alternativë efiçente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare në Shqipëri


Abstrakt


Arbritrazhi është një formë e re e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në fushën tregtare në Shqipëri. Zhvillimi ekonomik ka bërë që shumë kompani ndërkombëtare të investojnë në Shqipëri . Kjo temë do të ketë në fokus të saj konceptin e arbritrazhit dhe teoritë e lidhura me të pasi interesi publik për njohjen e kësaj forme të re të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve është i gjerë. Një rëndësi të veçantë në këtë punim do të ketë avantazhet dhe disavantazhet e arbritrazhit si mënyrë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve . Një aspekt tjetër i veçantë ku duhet të ndalemi do të jetë kontributi i gjykatave kombëtare në zgjidhjen e mosmarrëvshjeve të arbritrazhit . Në këtë punim do të trajtohen gjerësisht vendi që ajo zë në legjislacionin shqiptar.

Një vend të rëndësishëm të këtij punimi do të jetë analizimi i rasteve praktike si një mënyrë ndërthurrje midis teorisë dhe praktikës .


Fjalë kyçe : Hibride ,gjykata kombëtare ,legjislacion,efektivitet ,zhvillim,ndikim.Hyrje


Arbritrazhi është një nga format e reja të zgjidhjes së mosmarrveshjeve në fushën tregtare . Duke marrë parasysh situatën e ngarkuar në sistemin gjyqësor shqiptar gjykatat zvarrisin çështje gjyqësore të natyrës tregtare .

Problematikë është mungesa e ekspertëve lidhur me këtë fushë të së drejtës . Shumë kompani kanë harxhuar vlera monetare të jashtëzakonshme kanë harxhuar kohën e tyre për t’u drejtuar gjykatës për zgjidhjen e problematikave .Hartimi i kontratave është një tjetër problematike e rëndësishme pasi mënyra e përpilimit dhe përpunimit të saj ka sjellë rezultate jo të pritshme . Me rezultate jo të pritshme do të kuptojmë mungesë interpretimi të dispozitave përkatëse ose dispozitave të paqarta ose të karakterit përgjithësues.

Drejtues të shumtë të kompanive të ndryshme nuk e zbatojnë kontratën në mënyrë korrekte duke bërë që të shkaktohen konflikte të karakterit detyrimor .

Problematikë e rëndësishmë në Shqipëri është se mënyra e zgjidhjes së kontratës nuk kanë vendosur arbritrazhin ndërkombëtar. Palët kanë lirinë për të zgjedhur procedurën e hartimit të procedurës së arbritrazhit .Arbritrazhi është mënyrë efiçentë që do të thotë që zgjidhja e konfliktit do të jetë e shpejt dhe vendimi i saj ka karakter detyrimor pasi palët kanë shprehur vullnetin e tyre për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes . Gjykatat kombëtare kanë një kontribut të rëndësishëm pasi bëhët I mundur njohja e vendimit të gjykatës së arbritrazhit ai do të ekzekutohet në mënyrë direkte njësoj si vendimet gjyqësore kombëtare .

Ndikimi i vendimeve gjyqësore ndërkombëtare në rast humbje do t’i kushtojë buxhetit të shtetit dhe taksat e shqiptarëve miliona euro .

Roli i tij është mjaft i rëndësishëm pasi kontribon në mënyrë të drejtpërdrejtë në administrimin e drejtësisë dhe dhënien e një vendimi të drejtë dhe të paanshëm .

2. Kuptimi i arbritrazhit ,llojet e tij , përdorimi i saj dhe avantazhet dhe disavantazhet e saj .


Arbritrazhi është një formë hibride e zgjidhjes së mosmarrveshjeve në fushën tregtare .Arbritrazhi është një mënyrë private konsensuale dhe vendimi i saj ka karakter detyrimor për palët . Në vetvete është një mënyrë që nuk ka kosto ekonomike dhe është më e shpejtë se sistemi gjyqësor .

Një arbritrazh shumë i rëndësishëm është dhe abritrazhi i investimeve e cila përhapet me rritme të shpejta . Ka të bëjë me proçedura arbritrazhi me investitorë kundër shteteve nëpërmjet traktateve ose ligjeve vendore.Arbritrazhi është sanksionuar në Konventën e Neë Yorkut ku përcakton qartë rregullat e arbritrazhit ndërkombëtar dhe mënyra e zhvillimit të gjykimit në arbritrazh .

Avantazhet e zgjidhjes së mosmarrvëshjes së arbritrazhit janë :

✓ Ka kosto të paktë dhe zgjidhje të shpejtë

✓ Arbritrat nuk janë “gjykatës shtetëror”

Ka karakter fleksibël.

✓ është metodë inovative e zgjidhjes së mosmarrveshjes

✓ Procedura mund të jetë konfidenciale për të shmangur publicitetin negativ

✓ Vendimi i gjykatës është i detyrueshëm dhe arbritrat janë të pavarur .

✓ Palët kanë të drejtë të zgjedhin edhe gjuhën e huaj që do të përdoret për marrëveshjen.

✓ Vendimet gjyqësore janë më të lehta për t’u zbatuar .


3- Roli i gjykatës shqiptare në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare dhe ekzekutimi i vendimit të arbritrazhit .


Gjykata shqiptare ka një rol të rëndësishëm në ekzekutimin e vendimeve të gjykatave të arbritrazhit . Vendimi i gjykatës së arbritrazhit përbën titull ekzekutiv dhe do të ekzekutohet po njësoj si një vendim gjyqësor i zakonshëm .Gjykata, nëpërmjet titullit ekzekutiv lëshon dhe urdhrin e ekzekutimit .

Një kontribut të rëndësishëm në ekzekutimin e vendimeve të arbritrazhit është edhe konventa e Neë Yorkut ku dhe Shqipëria e ka ratifikuar këtë konventë duke e bërë pjesë të brendshmë të saj.Për të siguruar njohjen e vendimit dhe më pas ekzekutimin e vendimit do të duhet 1) origjinali i vendimit ose fotokopja 2) origjinalin e konventës të nenit 2 ose fotokopje në mënyrën e duhur .Përsa i përket gjuhës në rast se nuk do të jenë në gjuhën zyrtare atëherë marrëveshja do të përkthehet nga përkthyes zyrtar ose të betuar .

Gjithashtu ekziston mundësia që dhe vet shteti i nënshtrohet arbritrazhit .Shteti që e ka nënshkruar këtë konventë ka të drejtë për të paraqitur një rezervë për të reflektuar kufizimet që ligji shqiptar parashikon .Rasti Beccheti ku shteti shqiptar humbi 110 milion euro për shkak të mbylljes së televizionit Agon Channel pasi ishte bërë për motiv politik .Roli i gjykatës kombëtare është i rëndësishëm pasi ndihmon në njohjen dhe ekzekutimin e vendimit pra është faza e fundit që vendimi të prodhojë efektet juridike të dëshiruara. Njohja e vendimeve të gjykatave të huaja përfshirë arbritrazhin duhet të bëhet nëpërmjet kërkesës ku bashkëngjitet 1) kopja e vendimit që do të zbatohet dhe përkthimi në gjuhën shqipe 2) vërtetim nga gjykata që vendimi ka marrë formë të prerë dhe përkthimi i saj 3) prokura .


Përfundimet


1) Arbritrazhi është një mënyrë mjaft efektive konsensuale për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare .

2) Në hartimin e kontratave komerciale duhet të kenë kujdes për hartimin e saj por edhe të përfshirjes së arbritrazhit si një mënyrë ekonomike dhe të shpëjtë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare .

3) Roli i gjykatave kombëtare është mjaft i rëndësishëm duke filluar me njohjen e vendimit që bëhet pranë gjykatës së apelit dhe në ekzekutimin e vendimit sikur të jetë vendim i gjykatës së zakonshme .

4) Palë në mosmarrëveshje tregtare janë dhe shtetet që mund të kenë shkaktuar dëm ekonomik kompanisë detyrohet ta dëmshpërblejë këtë të fundit ( rasti i Becchetit)

5) Arbritrazhi në llojin e vet ka dhe arbritrazhin e investimeve .

6) Mbingarkesa në sistemin gjyqësor dhe mungesa e ekpertëve të fushës së arbritrazhit ka bërë që disa çështje të mos zgjidhen duke shkaktuar më tepër konflikt,por mbi të gjitha sjell pasoja të padëshirueshme për palët .

7) Qëllimi i kompanive ka qënë maksimizimi i fitimit dhe qëndrimi konkurrues në treg ka bërë që disa kompani t’i zgjidhin mosmarrëveshjet nëpërmjet arbritrazhit apo edhe ndërmjetësimit .

8) Gjykata ka karakter publik dhe karakteri konfidencial që ka zgjidhja e mosmarrëveshjes me arbritrazh i jep më tepër avantazh për shkak të mos prishjes së imazhit në publik.

9) Benefit shumë i rëndësishëm është dhe fakti që palët e zgjedhin vet arbritrin dhe gjuhën e marrëveshjes .

10) Zgjidhja me arbritrazh është edhe fleksibël dhe neutral

11) Vendimi i tij ka karakter detyrues

Show more
0
5

This is the best broker It is one of the best brokers available with over *167 instruments* , it's a *regulated broker*. The broker is very great for trading *Fundamentals, technicals* and Nasdaq You can withdraw on weekends with no withdrawal problems or trade manipulation.

You can use the link below to create an acc , Just forex is an ECN broker with *low spreads* start from 0 pip and you can open *any type of account* , minimum deposit is *$1* depend with an account you choose. ✍🏼📥


*There are Amazing bonuses available*🔥💫✨


Click the link below and register :


https://justforex.com/landing/multicurrency-accounts-at-justforex?ref=551252

Show more
0
3

*Join the volatility indices, boom and crash trading, where you can trade 24/7 including weekends and only technical analysis is required(not affected by financial news)*

*No charges on deposits and withdrawals*

👇🏼👇🏼👇🏼


https://track.deriv.com/_bqZedpcg5wm2vdm9PpHVCmNd7ZgqdRLk/1/


*Steps to open a volatility indices account*


1 Enter your email address and sign up

2 Confirm registration in your email address

3 Create new virtual account and upgrade to real account

4 Click: platforms, advanced,access mt5 dashboard and create your real account

5 Select Synthetic Indices

6 Download the MT5 trading platform and log in and you are done

7 Trading starts soon after account opening and no need for verification documents.

Show more
0
4
https://avalanches.com/gh/dunkwa_be_supportive_you_are_the_backbone_of_your_family_sofo_maame_patrici2013337_13_05_2022
https://avalanches.com/gh/dunkwa_be_supportive_you_are_the_backbone_of_your_family_sofo_maame_patrici2013337_13_05_2022
https://avalanches.com/gh/dunkwa_be_supportive_you_are_the_backbone_of_your_family_sofo_maame_patrici2013337_13_05_2022

Be supportive You Are The Backbone Of Your Family - Sofo Maame Patricia Asare Frimpong Advised Women.


Sofo Maame Patricia Asare Frimpong the wife of the head pastor, Apostle Asare Frimpong of Global Fountain Of Grace Ministry International at Wassa Akropong, Amenfi East branch in the Western Region. Has advised women to be hardworking and supportive to their husbands because they are the backbone of the family and has a big role to play.


During the Mothers Day celebration Sofo Maame Patricia Asare Frimpong donated 1Kg of 60 bags of rice, 60 bottles of Coca-cola and Fanta, 1 Box of Donsimon fruit juice and many other gifts to the Women's Fellowship of the church.


When answering a question "why making this donations"? with an interview with Rivers news reporter and Ghana Youth's Leaders 2022 Awards winner Abrewa Nana Kwabena Tawiah she stated it is a hard time women learn to work hard, be supportive at homes because they are the backbone of their families.


According to Sofo Maame Patricia Asare Frimpong, she don't need anything in return for spending almost about Gh¢ 4000 on this donations than to see Ghanian women taking this advises so that they can become financially independent.


Adding to that Sofo Maame Patricia Asare Frimpong discloses that most Churches don't normally help women.


And she urges churches to pay much attention to women's especially their Work and Family life because they are the backbone of their families.

Show more
0
15
youtube-poster
Show more
0
2
https://avalanches.com/ru/kazan_v_tatarstane_sotrudnyky_vnevedomstvennoi_okhran_roshvardyy_y_polytsyy_2009439_12_05_2022

В Татарстане сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полиции задержали ранее судимую подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В Зеленодольском районе Татарстана наряд вневедомственной охраны Росгвардии во взаимодействии с сотрудником патрульно-постовой службой полиции задержал ранее судимую нетрезвую подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью проживающему в соседнем доме мужчине.

Около 2 часов ночи во время патрулирования посёлка Васильево сотрудники Зеленодольского отдела вневедомственной охраны получили информацию, что в жилом доме по улице Ленина ранили ножом мужчину. На место происшествия росгвардейцы прибыли совместно с полицейскими. Возле подъезда правоохранителей встретила сожительница потерпевшего и пояснила, что ранение ее гражданскому супругу нанесла соседка.

Когда стражи порядка зашли в квартиру подозреваемой, та вместе со своим мужем находилась в жилище. Окровавленный пострадавший лежал на полу коридора. Как выяснилось, в ту ночь он вместе с сожительницей и приятелем распивал спиртные напитки у подъезда дома, под окнами подозреваемой. В какой-то момент шумная компания стала ее раздражать. Женщина с мужем вышла на улицу, чтобы успокоить молодых людей. После разговора на повышенных тонах муж подозреваемой вернулся домой, а жена осталась на улице. Продолжая выяснять отношения, она плеснула кофе из пластикового стакана в лицо оппоненту. В ответ оскорбленный сосед отправился домой к обидчице. Там он с кулаками набросился на хозяина квартиры, в ответ на что женщина взяла со стола нож и ударила им незваного гостя в живот.

Правоохранители задержали 35-летнюю гражданку и доставили в дежурную часть территориального органа внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего.


Show more
0
4