Terma dan syarat

Terma dan syarat ini ("Syarat", "Perjanjian") adalah perjanjian antara Pengendali Laman Web ("Pengendali Laman Web", "kami", "kami" atau "kami") dan anda ("Pengguna", "anda" atau "anda "). Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan umum penggunaan laman web avalanches.com oleh anda dan mana-mana produk atau perkhidmatannya (secara kolektif, "Laman Web" atau "Perkhidmatan").


Akaun dan keahlian

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 13 tahun untuk menggunakan Laman web ini. Dengan menggunakan Laman web ini dan dengan bersetuju dengan Perjanjian ini, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 13 tahun. Sekiranya anda membuat akaun di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun anda dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun tersebut dan tindakan lain yang diambil berkaitan dengannya. Memberikan maklumat hubungan palsu dalam bentuk apa pun boleh mengakibatkan penghentian akaun anda. Anda mesti segera memberitahu kami tentang penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran keselamatan yang lain. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tindakan atau peninggalan oleh anda, termasuk kerosakan apa pun yang berlaku akibat perbuatan atau peninggalan tersebut. Kami mungkin menangguhkan, mematikan, atau menghapus akaun anda (atau mana-mana bahagiannya) jika kami menentukan bahawa anda telah melanggar peruntukan Perjanjian ini atau bahawa kelakuan atau kandungan anda cenderung merosakkan reputasi dan muhibah kami. Sekiranya kami memadamkan akaun anda dengan alasan di atas, anda tidak boleh mendaftar semula untuk Perkhidmatan kami. Kami mungkin menyekat alamat e-mel dan alamat protokol Internet anda untuk mengelakkan pendaftaran lebih lanjut.


Kandungan pengguna

Kami tidak memiliki data, maklumat atau bahan ("Kandungan") yang anda kirimkan di Laman Web semasa menggunakan Perkhidmatan. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketepatan, kualiti, integriti, kesahan, kebolehpercayaan, kesesuaian, dan pemilikan harta intelek atau hak untuk menggunakan semua Kandungan yang dihantar. Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, memantau Konten di Laman Web yang dikirimkan atau dibuat menggunakan Perkhidmatan kami oleh anda. Melainkan jika anda dibenarkan secara khusus oleh anda, penggunaan Laman web anda tidak memberi kami lesen untuk menggunakan, memperbanyak, menyesuaikan diri, mengubah, menerbitkan atau menyebarkan Kandungan yang dibuat oleh anda atau disimpan di akaun pengguna anda untuk tujuan komersial, pemasaran atau tujuan serupa. Tetapi anda memberi kami kebenaran untuk mengakses, menyalin, menyebarkan, menyimpan, menghantar, memformat ulang, memaparkan dan melaksanakan Kandungan akaun pengguna anda semata-mata seperti yang diperlukan untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Tanpa mengehadkan salah satu pernyataan atau jaminan tersebut, kami berhak, walaupun bukan kewajiban, untuk mengikut budi bicara kami sendiri, menolak atau membuang Kandungan yang, menurut pendapat kami yang munasabah, melanggar mana-mana dasar kami atau dengan cara yang berbahaya atau keberatan.


Sandaran

Kami tidak bertanggungjawab untuk Kandungan yang berada di Laman Web. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan Kandungan apa pun. Tanggungjawab anda sendiri adalah untuk menyimpan sandaran Kandungan anda yang sesuai. Walau apa pun yang disebutkan di atas, pada beberapa kesempatan dan dalam keadaan tertentu, tanpa kewajiban sama sekali, kami mungkin dapat memulihkan beberapa atau semua data anda yang telah dihapus pada tarikh dan waktu tertentu ketika kami mungkin telah membuat sandaran data untuk kami sendiri tujuan. Kami tidak menjamin bahawa data yang anda perlukan akan tersedia.


Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah Perjanjian ini atau kebijakannya yang berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa setelah memposting versi terkini Perjanjian ini di Laman Web. Apabila kami melakukannya, kami akan menghantar pemberitahuan di halaman utama laman web kami. Penggunaan Laman Web secara berterusan setelah perubahan tersebut merupakan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.


Penerimaan syarat-syarat ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Perjanjian ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatannya, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini, anda tidak dibenarkan menggunakan atau mengakses Laman Web dan Perkhidmatannya.


Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Perjanjian ini, sila hubungi kami.

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 12 April 2019