Şertler we şertler

Bu şertler ("Şertler", "Ylalaşyk") web sahypasynyň operatory ("Sahypa operatory", "biz", "biz" ýa-da "biziň") we siz ("Ulanyjy", "siz" ýa-da "siziň" arasyndaky şertnama) "). Bu şertnama, avalanches.com web sahypasyny we önümlerini ýa-da hyzmatlaryny (bilelikde "Web sahypasy" ýa-da "Hyzmatlar") ulanmagyňyzyň umumy şertlerini kesgitleýär.


Hasaplar we agzalyk

Bu web sahypasyny ulanmak üçin azyndan 13 ýaşyňyzda bolmaly. Bu web sahypasyny ulanmak we şu Ylalaşyga razy bolmak bilen, azyndan 13 ýaşyňyzdadygyny kepillendirýärsiňiz we görkezýärsiňiz. Web sahypasynda hasap açsaňyz, hasabyňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz we hasabyň aşagynda bolup geçýän ähli işler we oňa degişli beýleki çäreler üçin doly jogapkärçilik çekýärsiňiz. Islendik görnüşdäki ýalan aragatnaşyk maglumatlary bermek hasabyňyzyň ýapylmagyna sebäp bolup biler. Hasabyňyzyň birugsat ulanylmagy ýa-da howpsuzlygyň beýleki bozulmalary barada bize derrew habar bermeli. Siziň eden hereketleriňizden ýa-da ýalňyşlyklaryndan, şol sanda şeýle hereketleriň ýa-da ýalňyşlyklaryň netijesinde ýüze çykan islendik zyýan üçin jogapkärçilik çekmeris. Şu Ylalaşygyň islendik düzgünini bozandygyňyzy ýa-da özüňizi alyp barşyňyzyň ýa-da mazmunyňyzyň abraýymyza we hoşniýetliligimize zyýan ýetirjekdigini anyklasak, hasabyňyzy (ýa-da onuň bir bölegini) togtadyp, öçürip ýa-da pozup bileris. Aboveokardaky sebäplere görä hasabyňyzy pozsak, Hyzmatlarymyz üçin gaýtadan hasaba durup bilmersiňiz. Hasaba alynmagynyň öňüni almak üçin e-poçta salgyňyzy we internet protokol salgyňyzy blokirläp bileris.


Ulanyjynyň mazmuny

Hyzmatdan peýdalananyňyzda web sahypasyna iberýän maglumatlaryňyz, maglumatlarymyz ýa-da materiallarymyz ("Mazmun") ýok. Takyklygy, hili, bitewiligi, kanunylygy, ygtybarlylygy, ýerlikliligi, intellektual eýeçiligiň eýeçiligi ýa-da tabşyrylan Mazmuny ulanmak hukugy üçin siziň jogapkärçiligiňiz bolar. Hyzmatlarymyz tarapyndan iberilen ýa-da döredilen Web sahypasyndaky Mazmuna gözegçilik etmek biziň borjumyz bolup biler. Size ýörite rugsat berilmedik bolsa, Sahypany ulanmagyňyz, döreden ýa-da täjirçilik, marketing ýa-da şuňa meňzeş bir maksat bilen ulanyjy hasabyňyzda saklanylan Mazmuny ulanmak, köpeltmek, uýgunlaşdyrmak, üýtgetmek, neşir etmek ýa-da paýlamak üçin ygtyýarnama bermeýär. Usöne ulanyjy hasabyňyzyň Mazmunyna diňe Hyzmatlary hödürlemek maksady bilen girmek, göçürmek, paýlamak, saklamak, ibermek, formatlamak, görkezmek we ýerine ýetirmek üçin bize rugsat berýärsiňiz. Şol wekilçilikleriň ýa-da kepillikleriň haýsydyr birini çäklendirmezden, biziň pikirimizçe, syýasatymyzy bozýan ýa-da haýsydyr bir görnüşde zyýanly Mazmuny öz islegimize görä ret etmek ýa-da aýyrmak hukugymyz bar. ýa-da garşy.


Uptiýaçlyk nusgalar

Sahypada ýaşaýan Mazmun üçin jogapkärçilik çekmeýäris. Hiç bir mazmunyň ýitirilmegi üçin jogapkärçilik çekmeris. Mazmunyňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny saklamak siziň ýeke-täk jogapkärçiligiňizdir. Ingokarda aýdylanlara garamazdan, käbir ýagdaýlarda we käbir ýagdaýlarda hiç hili borçnamasyz, belli bir senä we wagta çenli öçürilen maglumatlaryňyzy ýa-da ähli maglumatlaryňyzy özümiz üçin ätiýaçlyk edip bilýän wagtymyzy dikeldip bileris. maksatlary. Size zerur maglumatlaryň elýeterli boljakdygyna kepil geçmeýäris.


Üýtgeşmeler we üýtgetmeler

Bu Ylalaşygyň ýa-da Web sahypasyna ýa-da hyzmatlaryna degişli syýasatlaryny islendik wagt üýtgetmek hukugymyz bar, şu Ylalaşygyň täzelenen wersiýasyny web sahypasyna ýerleşdirenimizden soň. Şeýle edenimizden soň, web sahypamyzyň baş sahypasynda habarnamany ýerleşdireris. Şeýle üýtgeşmelerden soň web sahypasyny dowamly ulanmak, şeýle üýtgeşmelere razylygyňyzy düzer.


Bu şertleriň kabul edilmegi

Şu Ylalaşygy okandygyňyzy we ähli şertlerine razydygyňyzy tassyklaýarsyňyz. Web sahypasyny ýa-da hyzmatlaryny ulanmak bilen, şu Ylalaşyk bilen razylaşarsyňyz. Şu Ylalaşygyň şertlerini ýerine ýetirmäge razy däl bolsaňyz, Sahypany we onuň hyzmatlaryny ulanmaga ýa-da ulanmaga ygtyýaryňyz ýok.


Biz bilen habarlaşmak

Şu Ylalaşyk barada soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Bu resminama iň soňky gezek 2019-njy ýylyň 12-nji aprelinde täzelendi