तिरूपुर, तमिल नाडु, भारत मौसम पूर्वानुमान

There are no advertisements in the Tiruppur yet
Other News Tiruppur

காமத்தின் மேடை


காதல் மாறும் காமம் தோன்றும்

கைகள் கொய்து கண்கள் பேசும்

பெண்ணின் கூச்சம் இன்பமாகும் சாய்ந்து கொள்ள தோள்கள் கேட்கும்

நதியின் ஓசை இதயம் கேட்க்க ,

ஈரமாக பூக்கள் பூக்கும் .......

மழைகள் போளியும் மாலை நேரம்...

மங்கை ஆ... வென்று இசைதிட , கைகள் போடும் கோளம் ஓஓஓ...

ஒளிகள்யின்றி , ஓசைகள்யின்றி கால்கள் போடும் நடனம்...

கன்னியர் மனதில் சலனம்..

ஆசனம் கற்க ஆண்டுகள் வேண்டாம்

ஆசைகள் போதும்......

கைவண்ணம்-சந்தியா

Show more
0
40

*ஒரு முறையாவது பார் கண்மணி*


கைபிடித்து நடந்தது இல்லை.....

வாய் மொழிந்து பேசியது இல்லை...

அவள் ஒரு முறை கூட என்னை நினைத்தது இல்லை...

அவளை நான் நினைக்காத நொடிகளே இல்லை...

அவள் நினைவாள் இரவில் உறக்கம் இல்லை...

அவளை பார்க்காத நாளில் இன்பம் இல்லை....

இல்லை இல்லை என்று கூறும் எனக்கும் அவள் இல்லை......

ஏன்னென்றால் ஒரு தலை ராகம் யாருக்கும் தெரிவதுயில்லை....

என் காதலை அவள் செவிகள் அறியும் முன்_

அவள் காதலை என் செவிகள் அறிந்தது...


தோற்று போன மனதில்

பூ பூக்க ஒரு முறையாவது பார்

கண்மணி...

. கைவண்ணம்-சந்தியா

Show more
1
25
Other News India

Probiotics Market Report from 2022 To 2029, Application Scope, Growth Drivers, Insights, Market Report


Probiotics Market size was valued at US$ 61.10 Bn. in 2021 and the total revenue is expected to grow at 8.31 % through 2022 to 2029, reaching nearly US$ 115.71 Bn.

Probiotics Market Overview:

This study's objective is to present a thorough market segmentation by geographic regions and product types, as well as an overview of the Probiotics industry. The analysis includes major information on market positions of the top Probiotics organizations as well as significant industry trends and opportunities.

The study also includes information on the major players in the global Probiotics market, such as company biographies, product images and specifications, production capacity, pricing, cost, and contact information. This study examines the entire Probiotics Market Size from a global perspective and makes predictions about future trends based on past data.

Request Free Sample Copy (To Understand the Complete Structure of this Report [Summary + TOC]) @ https://www.maximizemarketresearch.com/request-sample/542

COVID-19 Impact Analysis on Probiotics Market:

The COVID-19 outbreak has caused substantial changes in consumer behavior across many areas of society. On the other hand, industries will need to modify their strategies to account for changing market supply. This report offers an overview of COVID-19's impact on the market and will help you build your business in accordance with the new industry standards. The results are verified through reviews and market leaders. The secondary research and analysis of the same are done using both paid and unpaid databases. Consumption in each nation by kind and supply by each player are sourced from legitimate government databases, paid databases, and, in the case of listed firms, company annual reports.

Probiotics Market Scope:

Aftermarket engineering undertook thorough primary research that included data triangulation, market breakdown, estimates, computations of market statistics, and calculations of market size in order to gather information, validate important figures, and verify the findings. To calculate percentage splits, market shares, and segment breakdowns, weights based on usage rate and average sale price are applied to each location. Based on the stated market size's acceptance or usage in the relevant region, the global markets and their sub-segments are segmented by country. Numerous market and industry-related topics are highlighted in the research. New product launches, business expansions, partnerships, joint ventures, and acquisitions are a few examples of marketing techniques. Additionally, the key components of the market research that clearly focus on the industry landscape have all been taken into consideration when structuring this study.

Segmentation Analysis:

The worldwide probiotics market is divided into two categories based on ingredient: yeast and bacteria. In 2021, the Yeast sector had a market share of xx%, and over the forecast period, it is anticipated to grow at the highest CAGR of 8.91%. Human intestinal health has benefited from the increasing popularity of products containing Saccharomyces boulardii, a rare tropical yeast with a number of health benefits. Developing countries like China, Brazil, and India are consuming more probiotic yoghurt as a result of growing public knowledge of their health benefits. Probiotic-containing products are commonly available in Japanese stores, ranging from enhanced drinks to chocolates that contain Lactobacillus and Bifidobacterium strains.

The global probiotics market is divided based on distribution channel into hypermarkets/supermarkets, pharmacies/drugstores, specialty stores, and online. With a 32% market share in 2021, the hypermarkets/supermarkets segment had the greatest market share. Supermarkets and hypermarkets are the best places to get protein-based supplement items because they carry a wide range of brands at reasonable prices and offer the highest-quality goods. It is anticipated that the category will expand more quickly during the forecast period. Due to the wide range of probiotic products available, customers who buy them from some of these major shops are prepared to be more picky.

The global probiotics market is divided into two categories: animal and human, depending on end-user. In 2021, the Human sector had the most market share at 91.5%. The variety of products that are fit for human consumption has increased as a result of technological improvements. The use of innovative food-grade ingredients in beverages and other non-dairy uses by significant market participants has prompted this response.

Key Competitors:

The industry placed a strong emphasis on alliances, purchases, and collaborations as inorganic growth tactics. The Probiotics market's potential for future rapid growth means that industry participants should benefit from it. The businesses listed below make up the global Probiotics market.

• CHR. Hansen

• Danone

• Yakult Honsha

• Dowdupont

• Kerry

• Probi AB

• Nestle

• Biogaia

• Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

• Glac Biotech

• Bifodan A/S

• Lallemand

• General Mills

• Uas Laboratories

• Archer Daniels Midland Company (ABM)

• Evolve Biosystem Inc

• Sabinsa Corporation

• Pepsico inc

• Post Holdings inc

• Kerry Inc.

• Amul

To get a detailed report summary and research scope of Probiotics Market, click here @ https://www.maximizemarketresearch.com/request-sample/542

Regional Analysis:

After examining the political, economic, social, and technological aspects influencing the Probiotics market in each of these regions, the report also includes extensive PESTLE assessments for each of the five regions—North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East, Africa, and South America.

About Us:

Maximize Market Research provides B2B and B2C research on 12000 high growth emerging opportunities technologies as well as threats to the companies across the Healthcare, Pharmaceuticals, Electronics Communications, Internet of Things, Food and Beverages, Aerospace and Defence and other manufacturing sectors.

Contact Us:

MAXIMIZE MARKET RESEARCH PVT. LTD.

3rd Floor, Navale IT Park Phase 2,

Pune Banglore Highway,

Narhe, Pune, Maharashtra 411041, India.

Email: [email protected]

Phone No.: +91 9607365656

Show more
0
2

Education is a fundamental right and every child deserves an equal opportunity to learn. However, in India, education is not equally accessible to all sections of society. Hamari Pahchan NGO recognizes this fact and has initiated PROJECT DRISHTI to reduce the gap between privileged and underprivileged children. The organization believes that education is a powerful tool that can break the cycle of poverty and crime in the country.

According to a 2015 Oxfam report, 60 lakh children in India are still out-of-school, and 92% of government schools are yet to fully implement the RTE Act. India is also ranked at 123 out of 135 countries in female literacy rate. Despite the measures taken by the Indian government to encourage children to go to school, such as the mid-day meal and The Right of Children to Free and Compulsory Education (2009), the ground reality leaves much to be desired.

Children in government schools lack soft skills like punctuality, hygiene, and discipline, proper learning infrastructure, accountability of teachers, and a conducive learning environment. Hamari Pahchan NGO has been working on the cause of education for the underprivileged with informal classes and slowly moved to more organized and regular classes that include themes around the overall development of a child's cognitive and behavioral aspects.

Apart from basic education, they also teach concepts of good manners, hygiene and cleanliness, kindness, gender sensitization, good and bad touch, as well as storytelling, arts, crafts,and coding. The organization also works towards increasing political awareness and making children aware of their voting rights. They ensure that children who do not have access to gadgets to attend online classes and internet connection are provided with the necessary stationery items and books they require.

Hamari Pahchan NGO primarily works in urban slums, government schools, and for children from low-income families. The organization believes that crime rates can also be reduced through PROJECT DRISHTI and the rate of development of these children can increase.

The organization is run by dedicated individuals, including Ananya, a second-year law student who has been working relentlessly to support the cause of education for the underprivileged. Hamari Pahchan NGO needs the support of like-minded individuals to help such children.

You can choose to sponsor the education of one child and make a difference. With Rs. 7500 per year, you can help provide a child with stationary supplements, books, and other study materials, as well as access to vocational training sessions.

Donating to the fundraiser of Hamari Pahchan NGO entitles you to tax exemption under Section 80G of the Income Tax Act. You can help protect the fundamental right to education of many other students like Raj by donating to the organization.

In conclusion, education is a crucial aspect of an individual's life, and every child deserves an equal opportunity to learn. Hamari Pahchan NGO is doing their bit to bridge the gap between privileged and underprivileged children by working towards providing quality education to the underprivileged. The organization's approach towards education is not just limited to providing basic education, but also focuses on overall development, including soft skills and behavioral aspects.

The lack of access to education for children in India is a significant issue, and initiatives like PROJECT DRISHTI taken up by Hamari Pahchan NGO are commendable in their efforts to address this issue. By providing education to underprivileged children, the organization is empowering them to break the cycle of poverty and make a better life for themselves.

We, as a society, need to recognize the importance of education and come forward to support organizations like Hamari Pahchan NGO in their efforts to provide education to underprivileged children. Every child has the right to education, and it is our responsibility to ensure that they get access to it.

In conclusion, let us come forward and support the cause of education for the underprivileged by donating to Hamari Pahchan NGO's fundraiser. By doing so, we not only help provide basic education to underprivileged children but also contribute towards their overall development and empowerment. Let us work together towards a society where every child has equal access to education and a chance to make a better life for themselves.

Show more
0
6

How The Hoteliers Can Be Benefitted Through The Help Of Hotel API ?


In case you're a chief at an inn (Hotel), you may not realize what an API is or why it is important. Yet, you should. While APIs are important to individuals like friendliness tech directors and chiefs at any cutting edge inn, they really influence the whole association. Consider it: Technology is a significant piece of the cutting edge travel industry and the associations that are changing whole areas of the business are all carefully based: Online travel agencies, Airbnb, even funds processing.


APIs or Application Program Interfaces, are the most important feature for any digital network of programs. APIs connect the various hospitality software, applications, and programs that keep our hotel operations running on a daily basis. So when choosing new technology for your hotel, it's important to know how will API work. In 2013, there were 10,000 open APIs made available to the world by all sorts of different technology companies.


Advantages Of Hotel API Integration


  • It is designed in a standard manner that allows for easy integration with other programs.


  • It provides global inventories to your portal with real-time availability fetch and booking service.


  • Save your time and cost. By API integration you do not need to take requirements and make bookings on behalf of your customers. Now your customer can easily check all available options and make bookings itself.


  • API integration reduces Customer-Agency disputes occurs due to misunderstanding and increase customer satisfaction.


  • In such a complex environment, all these systems need to have a clear and seamless API layer so that the communication and synchronization between them happen efficiently.


  • The better and “cleaner” the API layer is, the more time-efficient and value for money it will be.


  • Provide better experiences for your guests and will make your team's jobs easier.


  • Online Payment Gateway Integration has a wider choice in online payments like wallet payments, credit cards, Debit cards, net banking, etc. which reduces the overdue amount in the market.


  • More reliable and robust and real-time price updating for the consumers.

Conclusion


APIs make the work easy, easy to maintain, less time-consuming and save your money. In modern times businessmen have limited time for the particular work and API makes these tasks very easy. So the integration of API with your business will be a better decision. A wide array of Hotel choices in every location, each providing different prices and availability, the task of navigating through multiple suppliers can be made easy with Hotel API Integration. The Online Hotel Booking System allows every customer to get access to large hotel inventory from anywhere in the world.

Show more
0
3