កម្ពុជា ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

Monday (03.10)
Possible Light Rain and Humid
+28
  • °C
  • °F
+34°Feels like
4 mpsWind speed
30%Probability of precipitation
Sunday
96%
2 mps
+24°
+29°
Monday
97%
3 mps
+23°
+29°
Tuesday
83%
2 mps
+23°
+32°
Wednesday
94%
2 mps
+24°
+32°
Thursday
94%
2 mps
+23°
+32°
Friday
94%
2 mps
+22°
+30°
Saturday
88%
2 mps
+23°
+32°
Sunday
95%
2 mps
+23°
+31°

The list of all cities of the country