m, Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt dự báo thời tiết